Obowiązuje od roku szkolnego 2023/2024 na cykl kształcenia w ośmioletniej szkole podstawowej.

Opracował zespół.

Jolanta Zera

Dominika Domurad

Program  Wychowawczo – Profilaktyczny Społecznej Szkoły Podstawowej STO  im. ks. Jana Twardowskiego w Ostrołęce

1.Wstęp.

Pierwszymi wychowawcami swoich dzieci są rodzice.

Nauczyciele wspomagają ich wszechstronny i harmonijny rozwój, a uczeń akceptuje siebie i jest otwarty na potrzeby drugiego człowieka, żyje nie tylko z drugim, ale i dla drugich.

Wychowanie to proces wspomagania człowieka w rozwoju, ukierunkowany na osiągnięcie pełni dojrzałości fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej.

Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie. Profilaktyka winna wspomagać proces wychowania, a wychowanie tworzy integralną całość z wiedzą i kreowaniem umiejętności, poprzez które formuje się osobowość młodego człowieka. Nie wolno ich rozdzielać, gdyż wychowanie musi posiłkować się wiedzą,        w której zapisane jest doświadczenie.

Program Wychowawczo – Profilaktyczny szkoły dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb naszego środowiska lokalnego i obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym.

Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny powstał w oparciu o obowiązujące akty prawne i wewnątrzszkolne dokumenty szkoły oraz kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na każdy rok szkolny ustalone przez Ministerstwo Edukacji Narodowe, Główny Inspektorat Sanitarny oraz Ministerstwo Zdrowia. Program opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy. Treści programu są spójne ze Statutem Szkoły i Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na złożeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży. Program Wychowawczo – Profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej. Określa sposoby realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli. Program wychowawczo – profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem:

 • wyników ewaluacji,
 • wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,
 • ewaluacji wcześniejszego Programu Wychowawczo, Profilaktycznego

realizowanych w roku szkolnym 2019/2020,

 • wniosków i analiz (np. wnioski z pracy zespołów zadaniowych, zespołów

przedmiotowych, zespołów wychowawczych itp.),

 • innych dokumentów i spostrzeżeń ważnych dla szkoły (np. koncepcja

funkcjonowania i rozwoju szkoły opracowana przez dyrektora, uwagi, spostrzeżenia, wnioski nauczycieli, uczniów, rodziców).

2.Podstawa Prawna.

 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. Konwencja o prawach dziecka,
 3. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
 4. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 r.
 5. Rozporządzenie MEN z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej,
 6. Rozporządzenie MEN z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2015 r., poz. 1249),
 7. Rozporządzenie MEN z 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2018 r., poz. 214),
 8. Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2020/2021,
 9. Wytyczne MEN, MZ, GIS,
 10. Szkolny zestaw programów nauczania,
 11. Statut Szkoły.

3. Diagnoza sytuacji wychowawczej środowiska szkolnego.

      Program wychowawczo-profilaktyczny to wyodrębnienie planu specyficznych oddziaływań wychowawczych, nastawionych na przeciwdziałanie zagrożeniom występującym w danym środowisku, w oparciu o przeprowadzoną diagnozę. Program Wychowawczo-Profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem:

 • kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w danym roku szkolnym ,
 • obowiązujące akty prawne,
 • wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,
 • ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczego i programu profilaktyki,
 • uwag, spostrzeżeń, wniosków nauczycieli, uczniów, rodziców,
 • dotychczasowe doświadczenia szkoły,
 • przewidywane zmiany w szkole, środowisku i kraju, mogące mieć wpływ na proces wychowania,

        Informacje uzyskane poprzez diagnozy, po weryfikacji, mają wpływ na kształt programu wychowawczo – profilaktycznego oraz docelowo spowodują podejmowanie konkretnych działań, zgodnie z przyjętymi w szkole procedurami. Niniejszy program został także uzupełniony o dotychczasowe doświadczenia oraz działania podejmowane przez grono pedagogiczne w celu niwelowania wśród młodzieży konsekwencji płynących z nieodpowiedniego trybu życia. Obowiązujący dotychczas program wychowawczo – profilaktyczny dostosowany były do potrzeb szkoły. Ogólne założenia tych programu zostały zrealizowane. Obecny dokument jest kontynuacją poprzednich programów i odpowiada potrzebom całej społeczności szkolnej.

4. Misja  Szkoły.

MISJA SZKOŁY
„Mądrość to dążenie do pełni.”
Ks. Jan Twardowski

Szkoła poprzez swoje działania jest szkołą życia – życia mądrego, zdrowego, odpowiedzialnego za siebie i innych, samodzielnego, rozsądnego, radosnego, uczciwego, pełnego serca i życzliwości dla drugiego człowieka.

5. Wizja szkoły.

Pragniemy, aby nasza szkoła była postrzegana w środowisku lokalnym jako instytucja dobra, przyjazna i życzliwa uczniom, zapewniająca im wszechstronny rozwój. naszej szkoły jest wychowanie człowieka kulturalnego, odpowiedzialnego, aktywnego, twórczego, wrażliwego, otwartego na potrzeby drugiego człowieka, mającego poczucie więzi ze swoim miastem, regionem, ze swoją Ojczyzną, człowieka prawego i tolerancyjnego.

Uczeń:

 1.  Jest dobrze przygotowany do kolejnych etapów edukacji,
 2. Opanował kompetencje kluczowe i potrafi rozwiązywać problemy,
 3.  Angażuje się w życie klasy, szkoły i środowiska,
 4.  Czuje się doceniony, dowartościowany,
 5.  Jest kreatywny,
 6.  Zna siebie,
 7. Jest odpowiedzialnym, dobrym człowiekiem,
 8.  Potrafi kierować procesem uczenia się, bo wie, że warto się uczyć,
 9.  Prawidłowo funkcjonuje w grupie,
 10.  Radzi sobie zarówno z sukcesem jak i porażką.

Rodzic:

 1.  Obdarza zaufaniem nauczycieli i szkołę,
 2.  Jest zadowolony z efektów pracy szkoły,
 3.  Interesuje się postępami swego dziecka,
 4.  Jest świadomy mocnych i słabych stron dziecka,
 5.  Angażuje się we współpracę ze szkołą;

Nauczyciel:   

 1.  Realizuje się w swojej pracy,
 2.  Jest zadowolony z miejsca, w którym pracuje,
 3.  Jest świadomy swoich mocnych i słabych stron,
 4.  Oddaje się swojej pracy,
 5.  Jest kreatywny,
 6.  Jest skłonny do refleksji – analizuje wyniki swojej pracy,
 7.  Współpracuje z innymi,
 8.  Włącza się w działania podejmowane w szkole,
 9.  Podnosi swoje kompetencje,
 10.  Chce i wykorzystuje dostępne pomoce dydaktyczne.
 • Model absolwenta.

Uczeń kończący naszą szkołę dobrze funkcjonuje w swoim środowisku, w domu i w szkole. Ma pozytywny, choć nie bezkrytyczny stosunek do otaczającej go rzeczywistości. Posiada umiejętność efektywnego komunikowania, współpracy oraz kontrolowania własnych emocji. Jest świadomy dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, świata. Dba o swoje zdrowie i sprawność fizyczną. Traktuje zdobywanie wiedzy jako podstawę własnego rozwoju. Działania zawarte w programie wychowawczo – profilaktycznym zmierzają do ukształtowania takiego modelu absolwenta, który niezależnie od indywidualnych cech osobowości, predyspozycji i talentów będzie wyposażony w zespół cech uniwersalnych, warunkujących właściwe funkcjonowanie we współczesnym świecie.

Absolwent jest:

 • dobrym obywatelem, świadomym swych praw i obowiązków , posiadającym godność, poczucie własnej wartości, szanującym prawa innych;
 • człowiekiem aktywnym , ciekawym świata i wiedzy, ma różnorodne zainteresowania, chętnie gromadzi różne wiadomości;
 • człowiekiem uczciwym, tolerancyjnym i odpowiedzialnym, odróżniającym dobro od zła, kierującym się zasadami moralnymi, dążący do prawdy;
 • człowiekiem dbającym o własny rozwój duchowy, wrażliwym na piękno, szanującym dorobek ludzkości w dziedzinie kultury i sztuki;
 • człowiekiem dbającym o zdrowie i kondycję fizyczną oraz świadomym ich zależności od stanu środowiska naturalnego.
 • Struktura oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych.

Dyrektor szkoły: stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole, sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły, inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów, współpracuje z zespołem wychowawców, nauczycielami, pedagogiem szkolnym, specjalistami oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań, czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego, nadzoruje zgodność działania szkoły ze Statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły, nadzoruje realizację Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego.

Nauczyciele: współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego, reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia, reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów, przestrzegają obowiązujących w szkole procedur bezpieczeństwa, udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji, rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach, wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia, świadczą pomoc psychologiczno – pedagogiczną w bieżącej pracy z uczniem.

Wychowawcy klas: diagnozują sytuację wychowawczą w klasie, rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów, na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w Szkolnym Programie Wychowawczo – Profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów, przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy, zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły, są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez przewodniczącego zespołu, oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami, współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach, wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji, rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców, dbają o dobre relacje uczniów w klasie, podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zrachowaniom podopiecznych, współpracują z innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży, podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych, kształtują określoną motywację do rozwoju zawodowego, zapoznają uczniów z różnego rodzaju obszarami zawodowymi i zawodami.

Pedagog szkolny: diagnozuje środowisko wychowawcze, zapewnia uczniom pomoc psychologiczno – pedagogiczną w odpowiednich formach, współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub stałej opieki, zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów, współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej rodzicom uczniów, współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno – wychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym w tym z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, udziela pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, pomoc w wyborze kierunku dalszego kształcenia i planowaniu kariery zawodowej.

Rodzice: współtworzą Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny, uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły, uczestniczą w zebraniach z rodzicami organizowanych przez szkołę, są współorganizatorami imprez i uroczystości klasowych i szkolnych, zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole, współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie, dbają o prawidłowy rozwój dziecka oraz właściwą formę spędzania czasu wolnego.

Samorząd Uczniowski: jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem, uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły, współpracuje z Radą Pedagogiczną, prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów, propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji, dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję, podejmuje działania z zakresu wolontariatu.

 • Cele i formy realizacji działań wychowawczo – profilaktycznych.

        Za główny cel procesu wychowania uznajemy praktykowanie wartości Społecznego Towarzystwa Oświatowego w codziennym życiu szkoły:

 1. Odpowiedzialność – która sprzyja efektywnej nauce dzięki różnym zobowiązaniom, które uczniowie świadomie podejmują i ponoszą konsekwencje,
 1. Uspołecznienie – szkoła funkcjonuje dzięki aktywności rodziców i nauczycieli, dzięki tej wartości uczniowie udzielają się na rzecz innych,
 2. Dzielność – uczeń potrafi radzić sobie z różnymi przeciwnościami i porażkami, ale też wyznacza sobie cele i zmierza do nich.

 Uznajemy również, że największe prawa wychowawcze w stosunku do swoich dzieci mają rodzice. Nauczyciele wspierają rodziców w procesie wychowania, a kierunki działań wychowawczych szkoły nie mogą być sprzeczne z wolą rodziców. Przyjmujemy, że zarówno rodzice, jak i szkoła, w działaniach wychowawczych uznają nawzajem własne oczekiwania i oczekiwania dziecka. Poprzez zapisanie ucznia do naszej szkoły rodzice akceptują program wychowawczo-profilaktyczny zawarty w niniejszym dokumencie.

CELE PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO

1. Tworzenie optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju ucznia.

2. Zapewnianie bezpieczeństwa.

3. Kształtowanie postaw prozdrowotnych.

4. Kształtowanie postaw prospołecznych.

5. Kształtowanie postawy patriotycznej.

METODY REALIZACJI CELÓW

Na podstawie przeprowadzonej diagnozy, nauczyciele i wychowawcy w uzgodnieniu z Dyrektorem szkoły wybierają formę, w której realizują działalność wychowawczo-profilaktyczną, uwzględniając aktywne metody pracy, z tym, że w zakresie zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych, prowadzą działania we współpracy z przedstawicielem państwowych, wojewódzkich i powiatowych inspektorów sanitarnych, Policji lub podmiotów posiadających doświadczenie w prowadzeniu tych działań, w szczególności w realizowaniu programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego (rozporządzenie zmieniające MEN z dnia 22 stycznia 2018 r.).

CELE SZCZEGÓŁOWE I FORMY REALIZACJI

 • Tworzenie optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju ucznia.

Cele szczegółowe:

 • diagnoza psychologiczno-pedagogiczna potrzeb ucznia,
 • rozpoznawanie zainteresowań i uzdolnień uczniów,
 • kształtowanie samodzielności, odpowiedzialności, wytrwałości i zaradności życiowej,
 • budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby, kształtowanie umiejętności samooceny i wytrwałości w osiąganiu celów,
 • rozumienie i szanowanie autonomii własnej i innych, dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości ucznia,
 • rozwijanie edukacji matematycznej, informatycznej i przyrodniczej,
 • rozwijanie i podnoszenie kompetencji czytelniczych,
 • rozwijanie poczucia empatii i asertywności,
 • zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wszystkim uczniom,
 • objęcie szczególną opieką uczniów rozpoczynających naukę na I i II etapie edukacyjnym,
 • pomoc w adaptacji do nowego środowiska,
 • motywowanie uczniów do udziału w kołach zainteresowań i innych zajęciach
 • pozalekcyjnych.

Proponowane formy realizacji:

 • badania psychologiczno–pedagogiczne (obserwacja uczniów i zespołów klasowych podczas zajęć lekcyjnych, rozmowy, ankiety itp.),
 • diagnoza zespołu klasowego i zindywidualizowanie podejścia do ucznia,
 • wspomaganie jego rozwoju, zachęcanie do samodoskonalenia i rozwijania zainteresowań,
 • stworzenie bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych,
 • stymulowanie ciekawości poznawczej, odkrywanie swoich uzdolnień,
 • kształtowanie indywidualności oraz nawyku samodzielnego uczenia się,
 • udział uczniów w imprezach, konkursach, turniejach i zawodach sportowych,
 • organizowanie wystaw i wernisaży prac uczniów,
 • systematyczne dokonywanie przez uczniów oceny własnego zachowania,
 • systematyczne informowanie rodziców o postępach szkolnych ucznia  ( e-dziennik),
 • zebrania klasowe, dni otwarte, rozmowy indywidualne),
 • dodatkowe działania z zespołem klasowym i z poszczególnymi uczniami, ustalone podczas zebrań zespołów wychowawczych, zachęcanie do radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych na terenie szkoły i poza nią,

                        Zajęcia profilaktyczne poświęcone:

 • poznaniu samego siebie,
  • poznawaniu swoich wartości,
  • nauce prezentacji siebie na forum grupy,
  • uczeniu świadomego decydowania o sobie i ponoszeniu konsekwencji własnych decyzji,
  • nieuleganiu presji rówieśników, zachowywaniu autonomii,
  • uświadomieniu uczniom podstawowych uczuć wyrażanych w życiu codziennym,
  • poszerzeniu słownictwa związanego z tematyką uczuć,
  • uświadomieniu uczniom, jak i w jakich sytuacjach wyrażają uczucia oraz na podstawie jakich sygnałów pochodzących od ciała mogą je rozpoznawać,
  • doskonaleniu technik asertywnych oraz umiejętności mówienia NIE,
  • słuchaniu bez uprzedzeń i osądzania; aktywny udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych:
   • prezentacja wytworów własnej pracy na forum klasy i szkoły,
   • motywowanie uczniów do właściwego zachowania poprzez przestrzeganie systemu nagród i kar,
   • prowadzenie zajęć doradztwa zawodowego,
   • pomoc uczniowi w rozwiązywaniu trudności życiowych i rodzinnych,
   • uświadomienie uczniom możliwości zwrócenia się z problemem do konkretnej osoby w szkole m.in.: nauczyciela, wychowawcy, psychologa, Dyrektora szkoły,
   • wprowadzanie zajęć redukujących napięcie (relaksacyjnych, śródlekcyjnych).
  •  Zapewnienie bezpieczeństwa

Cele szczegółowe:

 • zapobieganie agresji i przemocy rówieśniczej oraz uwrażliwienie uczniów na zachowania prospołeczne,
 • umiejętność zachowania się w sytuacjach kryzysowych,
 • wyrabianie nawyku bezpiecznego zachowania się w środkach komunikacji miejskiej i poruszania się po drogach,
 • wysoka frekwencja i punktualność.

Proponowane formy realizacji:

 • spotkania uczniów z psychologiem,
 • wycieczki, rajdy, ogniska,
 • sprawdzanie obecności na każdej lekcji,
 • monitorowanie opuszczonych godzin lekcyjnych,
 • informowanie uczniów i rodziców o konsekwencjach opuszczania lekcji czy spóźniania się na zajęcia,
 • zapoznanie uczniów z dokumentami obowiązującymi w szkole,
 • egzekwowanie przestrzegania regulaminów szkolnych,
 • konsekwentne monitorowanie na terenie szkoły osób wchodzących i wychodzących,
 • regularnie pełnione dyżury nauczycielskie na korytarzach szkoły,
 • uczenie nieagresywnych strategii rozwiązywania problemów na zajęciach z wychowawcą oraz podczas spotkań z psychologiem szkolnym,
 • regularne ocenianie zachowania ucznia,
 • zapoznawanie wszystkich pracowników szkoły, uczniów i rodziców z procedurami postępowania w sytuacjach kryzysowych,
 • próbna ewakuacja uczniów i pracowników szkoły,
 • uczestnictwo w zajęciach edukacja dla bezpieczeństwa,
 • zajęcia na temat bezpiecznych ferii i wakacji,
 • utrwalanie zasad bezpieczeństwa w klasie, w szkole, na drodze i podczas wycieczek,
 • zajęcia poświęcone poznawaniu zasad ruchu drogowego oraz rozpoznawaniu znaków drogowych,
 • zajęcia z wychowawcą poświęcone wyrabianiu nawyku kulturalnego i bezpiecznego zachowania się w środkach komunikacji miejskiej.

8.3 Kształtowanie postaw prozdrowotnych

Cele szczegółowe:

 • znajomość zagrożeń związanych z paleniem papierosów (w tym e-papierosów), piciem alkoholu, używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych,
 • znajomość zagrożeń związanych z Internetem i cyberprzemocą,
 • kształtowanie umiejętności asertywnej reakcji na propozycje osób, które częstują papierosami, alkoholem, substancjami psychoaktywnymi,
 • kształtowanie wzorców zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu,
 • wyrabianie umiejętności organizacji pracy w ciągu dnia i zapoznanie uczniów ze zdrowym stylem życia,
 • nabywanie umiejętności radzenia sobie i przeciwdziałania stresowi,
 • profilaktyka wad postawy.

Proponowane formy realizacji:

 • wybrane jednostki lekcyjne w ramach edukacji wczesnoszkolnej, zajęcia z wychowawcą, lekcje przyrody, biologii, apele z udziałem zaproszonych gości (lekarz, pielęgniarka),
 • filmy edukacyjne,
 • pogadanki prowadzone przez pielęgniarkę szkolną,
 • działania wychowawcze (interwencje, pogadanki) prowadzone przez wychowawców, psychologa i pedagoga szkolnego, spotkania ze Strażą Miejską,
 • zachęcanie uczniów do udziału w imprezach i zawodach sportowych, zajęciach na basenie,
 • zajęcia profilaktyczne prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego,
 • pogadanki na temat właściwej pozycji ciała podczas lekcji,
 • dostosowanie stolików i krzeseł do wzrostu dzieci,
 • pogadanki o wpływie ruchu na kondycję fizyczną i postawę ciała,
 • przerwy śródlekcyjne,
 • codzienne spacery podczas zajęć świetlicowych,
 • udział w konkursach związanych z różnymi formami profilaktyki i promujących zdrowy styl życia,
 • udział w kołach zainteresowań i zajęciach sportowych,
 • udział w spotkaniach klasowych (wycieczki, rajdy, zielona szkoła),
 • pogadanki na temat wpływu środków odurzających (używek) na funkcjonowanie człowieka,
 • wskazywanie mechanizmów uzależnienia – droga od próbowania do nałogu,
 • pogadanki dla rodziców o wpływie wspólnego spędzenia czasu na jakość relacji z dzieckiem,
 • zajęcia na temat bezpieczeństwa w Internecie,
 • procedury reagowania na przypadki cyberprzemocy w sieci,
 • dzień bezpiecznego Internetu,
 • zajęcia prowadzone według wybranych programów profilaktyki.

8.4 Kształtowanie postaw prospołecznych.

Cele szczegółowe:

 • przygotowanie uczniów do prawidłowego komunikowania się i funkcjonowania społecznego w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi,
 • współpracy w zespole,
 • włączanie całej społeczności szkolnej do współdecydowania o ważnych sprawach szkoły,
 • wspomaganie samorządności uczniów,
 • zachęcanie do działalności w ramach wolontariatu,
 • propagowanie wśród uczniów wiedzy z zakresu praw autorskich, właściwego i umiejętnego posługiwania się cytatami, powoływania się na źródła wiadomości w pracach pisemnych i przygotowywanych prezentacjach,
 • kształtowanie osobowości uczniów poprzez wskazywanie właściwych postaw wobec siebie i innych ludzi (np. rozwijanie poczucia obowiązku, poszanowania godności i praw innych ludzi, reagowania na pojawiające się potrzeby społeczne, a także na przejawy agresji i nietolerancji),
 • kształtowanie postaw proekologicznych,
 • kształtowanie postaw zdrowej rywalizacji w sporcie i nauce,
 • dbałość o estetykę otoczenia (porządek w klasie i w szkole).

Proponowane formy realizacji:

 • rozmowy indywidualne, dyskusje i debaty klasowe, pogadanki, zajęcia z wychowawcą,
 • zajęcia psychoedukacyjne,
 • zajęcia profilaktyczne poświęcone:

a. nawiązywaniu prawidłowych relacji rówieśniczych,

b. pełnieniu ról społecznych (uczeń, dyżurny, kolega, członek samorządu itp.),

c. wartościom: koleżeństwo, przyjaźń;

 • przeciwdziałanie postawom nietolerancji wobec osób różnych od nas samych,
 • wpajanie zasad tolerancji i zrozumienia wielokulturowości,
 • działania samorządów klasowych oraz samorządu uczniowskiego,
 • powierzanie uczniom odpowiedzialnych funkcji i zadań oraz rozliczanie z nich, realizacja założeń szkolnego budżetu partycypacyjnego jako forma kształtowania odpowiedzialności za swoje najbliższe otoczenie,
 • przyjęcie uczniów klas I w poczet społeczności szkolnej – ślubowanie,
 • organizowanie integracyjnych spotkań i imprez klasowych,
 • włączanie się do działań organizowanych przez instytucje lokalne,
 • zapraszanie społeczności lokalnej na imprezy organizowane przez szkołę,
 • udział społeczności szkolnej w imprezach,
 • dostarczanie wiedzy na temat roli rodziny i grupy rówieśniczej w życiu człowieka,
 • przypominanie zasad dobrego wychowania,
 • pomoc uczniom w kształtowaniu wartości moralnych oraz w dokonywaniu właściwych wyborów,
 • angażowanie rodziców do prac społecznych na rzecz szkoły,
 • współpraca rodziców z wychowawcami, współorganizowanie wycieczek, organizowanie kiermaszów, zbiórek na cele społeczne i charytatywne, turnieje i rozgrywki sportowe jako praktyczna nauka zasad fair play,
 • działania nauczycieli wynikające z ustaleń podjętych na zebraniach zespołów,
 • podkreślanie przynależności do społeczności szkolnej poprzez reprezentowanie szkoły na zewnątrz,
 • zwracanie uwagi na estetykę klas, szatni, szkoły i terenu wokół budynku.

8.5  Kształtowanie postawy patriotycznej.

Cele szczegółowe:

 • kształtowanie szacunku do własnego państwa, symboli narodowych, religijnych oraz pamiątek historycznych,
 • kształtowanie poczucia tożsamości narodowej – jestem Polakiem, jestem Polką,
 • kształtowanie poczucia tożsamości lokalnej – jestem ostrołęczaninem,
 • kształtowanie poczucia przynależności do Europy/bycia obywatelem Europy,
 • podtrzymywanie tradycji szkoły.

Proponowane formy realizacji:

 • przypominanie znaczenia symboli narodowych (flaga, hymn, godło),
 • świętowanie uroczystego rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego,
 • organizowanie wycieczek do miejsc pamięci narodowej oraz muzeów historycznych,
 • akcentowanie ważnych dla Polski wydarzeń historycznych, np. Święto Niepodległości, Święto Konstytucji 3 Maja,
 • organizowanie spotkań z ludźmi aktywnie działającymi na rzecz miasta i środowiska,
 • organizowanie pogadanek i zajęć dydaktycznych, kształtujących poczucie tożsamości lokalnej wśród uczniów.

9. Zasady wykorzystania zapisów z monitoringu.

1. System monitoringu wizyjnego w naszej Szkole ma na celu:

 • zwiększenie poczucia bezpieczeństwa,
 • służyć podejmowaniu działań interwencyjnych,
 • może być wykorzystany do ponoszenia konsekwencji przewidzianych w Statucie

Szkoły,

2. W sytuacjach pobicia, stosowania przemocy, kradzieży, uszkodzenia mienia, itp. Zapis

w systemie monitoringu zostanie wykorzystany do podjęcia odpowiednich działań przez

dyrektora szkoły, wychowawców i nauczycieli, funkcjonariuszy policji.

3. Wykorzystanie materiałów monitoringu wizyjnego może zostać wykorzystane po

poddaniu zabiegom technicznym, tak, aby osoby w nim pojawiające się były anonimowe.

Zapis ten nie musi być stosowany w przypadku uzyskania zgody rodziców (prawnych

opiekunów) uczniów lub innych osób pojawiających się w w/w materiałach.

10. Ewaluacja programu.

Głównym celem ewaluacji jest podniesienie poziomu jakości pracy szkoły i dostosowanie jej specyfiki do założeń wynikających z reformy systemu edukacji.

Plan ewaluacji zakłada określenie osób odpowiedzialnych, terminów, metod i kosztów działań. Program profilaktyczno – wychowawczy może podlegać modyfikacjom w trakcie realizacji. Pojawienie się nowych zagrożeń, sytuacji i zdarzeń spowoduje konieczność wdrożenia kolejnych elementów, czy strategii działania. Osobami biorącymi udział w ewaluacji są wszyscy członkowie społeczności szkolnej. Monitoring przeprowadza pedagog szkolny we współpracy z nauczycielami i wychowawcami. Zmiany w programie są zatwierdzane podczas posiedzeń Rady Pedagogicznej.

Cele ewaluacji.

 1. Ewaluacja kształtująca:
 2. uzyskanie informacji o przebiegu realizacji programu,
 3. poznanie trudności i braków, które występują w trakcie realizacji,
 4. określenie motywacji uczestników ewaluacji.
 5. Ewaluacja końcowa:
 6. dokonanie oceny w zakresie nabytej wiedzy i kompetencji wychowawczo-profilaktycznych,
 7. uzyskanie opinii o wartości realizowanego programu.

Kryteria ewaluacji.

 1. Kryterium zgodności:
 2. zgodność programu z założonymi celami,
 3. zgodność celów z potrzebami adresatów programu.
 4. Kryterium efektywności:
 5. weryfikacja efektów zamierzonych działań,
 6. ocena skuteczności realizacji programu,
 7. zmniejszenie ilości zachowań ryzykownych,
 8. poprawa relacji i atmosfery w środowisku szkolnym,
 9. wzrost kompetencji uczestników programu.

Metody pozyskiwania informacji.

 1. metody ewaluacji ( bezpośrednie):
 2. obserwacja,
 3. analiza dokumentacji szkolnej,
 4. wywiady,
 5. debaty i dyskusje,
 6. analiza osiągnięć uczniów,
 7. konsultacje z rodzicami,
 8. diagnoza i raporty,
 9. opinie,
 10. samoocena ewaluowanej grupy.
 11. Metody ewaluacji ( pośrednie):
 12. ankiety,
 13. kwestionariusze zadań,
 14. badania i techniki socjometryczne,
 15. sondaże,
 16. wypracowania uczniów.

Ewaluację przeprowadza się jeden raz w roku szkolnym (w maju). Osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie badań, opracowanie materiałów i prezentację wyników jest zespół wychowawców klas I i VIII. Po wdrożeniu programu, przeprowadza się jego ewaluację, a następnie korektę – modyfikację, tak, aby w kolejnym roku szkolnym osiągnąć zamierzone cele.

11.Postanowienia końcowe.

           Za realizację Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły odpowiedzialni są wszyscy pracownicy Szkoły. Dyrektor Szkoły czuwa nad prawidłowością jego realizacji.

           Za realizację poszczególnych zakresów odpowiedzialni są nauczyciele zadeklarowani, bądź zaproponowani przez Dyrektora Szkoły.

            Program Wychowawczo-Profilaktyczny Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Ostrołęce jest otwarty, może być modyfikowany w trakcie realizacji. Program ten podlega ewaluacji.

           W każdym roku szkolnym we wrześniu zostanie opracowany dokument pt. Założenia do Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły wraz z harmonogramem działań zaplanowanych na dany rok szkolny w formie odrębnego załącznika i dołączony do Programu.                                                                                        

Obowiązuje od września 2023 roku

Pobierz dokument

Wróć do