Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego im. ks. Jana Twardowskiego w Ostrołęce

Jesteśmy szkołą z misją

„Mądrość to dążenie do pełni.”

Ks. Jan Twardowski

Szkoła poprzez swoje działania jest szkołą życia – życia mądrego, zdrowego, odpowiedzialnego za siebie i innych, samodzielnego, rozsądnego, radosnego, uczciwego, pełnego serca i życzliwości dla drugiego człowieka.

Szkoła kształtuje serca młodych ludzi, nie tylko mózgi do pracy… jednak rzetelna wiedza i umiejętności niezbędne są do osiągnięcia sukcesu.


Wizja szkoły

Uczeń:

 • Jest dobrze przygotowany do kolejnych etapów edukacji,
 • Opanował kompetencje kluczowe i potrafi rozwiązywać problemy,
 • Angażuje się w życie klasy, szkoły i środowiska,
 • Czuje się doceniony, dowartościowany,
 • Jest kreatywny,
 • Zna siebie,
 • Jest odpowiedzialnym, dobrym człowiekiem,
 • Potrafi kierować procesem uczenia się, bo wie, że warto się uczyć,
 • Prawidłowo funkcjonuje w grupie,
 • Radzi sobie zarówno z sukcesem jak i porażką.


Rodzic:

 • Obdarza zaufaniem nauczycieli i szkołę,
 • Jest zadowolony z efektów pracy szkoły,
 • Interesuje się postępami swego dziecka,
 • Jest świadomy mocnych i słabych stron dziecka,
 • Angażuje się we współpracę ze szkołą;


Nauczyciel:

 • Realizuje się w swojej pracy,
 • Jest zadowolony z miejsca, w którym pracuje,
 • Jest świadomy swoich mocnych i słabych stron,
 • Oddaje się swojej pracy,
 • Jest kreatywny,
 • Jest skłonny do refleksji – analizuje wyniki swojej pracy,
 • Współpracuje z innymi,
 • Włącza się w działania podejmowane w szkole,
 • Podnosi swoje kompetencje,
 • Chce i wykorzystuje dostępne pomoce dydaktyczne.

Postawy i wartości:

 • Szanujemy tradycje szkoły, miasta, regionu i państwa,
 • Akceptujemy siebie i innych, ponieważ jesteśmy tolerancyjni i otwarci,
 • Pracujemy nad samorozwojem,
 • Jesteśmy aktywni w środowisku, w którym żyjemy,
 • Dokonujemy samodzielnych wyborów, ale jesteśmy otwarci na konstruktywną krytykę,
 • Słuchamy siebie nawzajem,
 • Podejmujemy pracę i współpracę,
 • Jesteśmy odpowiedzialni za siebie i innych,
 • Nie poddajemy się w trudnych sytuacjach
 • Jesteśmy uczciwi w stosunku do siebie i innych.

Chcesz poznać lepiej koncepcję pracy szkoły?

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

Organizację Zespołu Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego im. księdza Jana Twardowskiego w Ostrołęce należy oprzeć na koncepcji dziesięciu (dziewięciu) oddziałów – od klasy 0 do klasy III gimnazjum (VIII szkoły podstawowej).

Jakość pracy w szkole to osiąganie złożonych celów, nieustanne kształcenie, a także zaspokajanie potrzeb uczniów, rodziców, nauczycieli wraz z pracownikami niepedagogicznymi. Zadowolenie wszystkich wymienionych uzyska się poprzez:

 • dobór aktywnej, otwartej, twórczej kadry pedagogicznej, zaangażowanej w rozwój szkoły,
 • ustabilizowanie zatrudnienia kadry pedagogicznej i administracyjno – usługowej,
 • zaprojektowanie i wdrożenie dobrego przepływu informacji,
 • efektywniejszą pracę wychowawczą szkoły poprzez zwiększenie nacisku na budowanie zespołów klasowych ze szczególnym uwzględnieniem walki z wyobcowaniem pojedynczych uczniów oraz włączenie rodziców do wspólnej realizacji ustalonych celów,
 • wprowadzanie nowelizacji programowych, które pomogą lepiej kształcić dzieci i młodzież,
 • udział kadry w zespołach samokształceniowych, poszerzanie swych kwalifikacji na studiach podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych i innych formach doskonalenia (w miarę poprawy sytuacji materialnej ze wsparciem finansowym ze strony pracodawcy),
 • równomierny przydział obowiązków nauczycielom w ciągu roku szkolnego,
 • układ planu lekcji zgodnie z zasadami higieny pracy,
 • uwzględnienie w planie pracy blokowania zajęć (np. w jednym dniu język polski, historia i zajęcia artystyczne), tak aby możliwe były wyjścia na koncert, do teatru, kina czy muzeum bez angażowania nauczycieli innych przedmiotów,
 • odpowiednio wcześniejsze planowanie wyjazdów, spotkań oraz uroczystości szkolnych tak, aby możliwe było przygotowanie ich bez znacznego ingerowania w codzienną pracę szkoły (aby uczniowie nie tracili zajęć lekcyjnych),
 • współpraca na rzecz wszechstronnego rozwoju ucznia z ośrodkami edukacyjnymi, samorządowymi i kulturalnymi oraz poradnią psychologiczno – pedagogiczną,
 • pobudzanie uczniów do aktywności społecznej, wychodzenie z inicjatywami poza szkołę, wolontariat,
 • rozpisywanie konkursów na rzecz szkoły w celu aktywizacji społecznej uczniów i integracji ze środowiskiem, utwierdzając ich w przekonaniu,że mają wpływ na to co dzieje się w szkole,
 • udział w konkursach i zawodach zewnętrznych (należy przy tym zwrócić większą uwagę na odpowiedni ich dobór pod względem rangi i zasięgu – każdy uczeń ma talent i jest twórczy trzeba go tylko ukierunkować),
 • prezentacja osiągnięć uczniów w szkole i poza nią np. wystawy plenerowe, w urzędzie miasta, galeriach, muzeach,
 • roztaczanie opieki nad uczniem słabym, wymagającym terapii pedagogicznej, osamotnionym czy też z problemami emocjonalnymi,
 • systematyczne bieżące kontrole, ewaluacja wewnętrzna oraz wprowadzanie poprawek,
 • zacieśnianie współpracy z rodzicami poprzez spotkania, aktywną działalność w Samodzielnym Kole
 • Terenowym, wspólne wyjazdy, rajdy i pikniki. Uświadomienie rodzicom tego, co leży u podstaw tworzenia i działania szkoły społecznej – rodzice mają ogromny wpływ na jej funkcjonowanie, a ich zaangażowanie i pomoc skutkować będzie lepszą kondycją i atmosferą panującą w szkole. Rodzice są współtwórcami szkoły. Należy jednocześnie zrozumieć, że dziecko ma prawo być zmęczone i nie zawsze ma ochotę na to samo co rodzic. Dziecko powinno być inspirowane a nie zmuszane.

Dyrektor szkoły

Dyrektor szkoły funkcjonuje jako menadżer, nauczyciel i wychowawca, który sprawnie i twórczo podchodzi do rozwiązania problemów dydaktyczno – wychowawczych oraz problemów organizacyjnych i kadrowych.

Dyrektor będąc przewodniczącym rady pedagogicznej, powinien jawić się jako kompetentny przełożony, życzliwy doradca i konsultant. Nauczyciele chcą mieć dyrektora o empatycznym i spokojnym usposobieniu, nastawionego pozytywnie do środowiska szkolnego wraz z jego klientami. Skutecznego w działaniu, optymistę, patrzącego długoterminowo. Podobne oczekiwania wobec dyrektora mają uczniowie i ich rodzice.

Współpraca dyrektora ze wszystkimi organami szkoły powinna być konstruktywna, oparta na zaufaniu i wspólnym dążeniu do celu..

Dyrektor szkoły dba o:

 • właściwą organizację pracy inspirującą do twórczych działań i kreatywnego myślenia,
 • zespołowe decydowanie o działaniach edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły,
 • właściwy przebieg zebrań rady pedagogicznej,
 • pomoc nauczycielom w ich rozwoju zawodowym,
 • podnoszenie kwalifikacji i możliwość doskonalenia zawodowego dla podnoszenia jakości pracy szkoły,
 • dokumentowanie pracy szkoły,
 • stałą modernizację pomieszczeń szkolnych oraz wzbogacanie pracowni w nowoczesne środki dydaktyczne i sprzęt techniczny,
 • znajomość i przestrzeganie dokumentów szkoły,
 • gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy,
 • doposażenie biblioteki szkolnej,
 • warunki dla prawidłowego rozwoju psychofizycznego dziecka, traktując zdrowie i bezpieczeństwo jako wartość nadrzędną.

Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 23. XI. 2016r. przyjęta do realizacji.

Pobierz w formie PDF