oparty na podstawie :

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

zgodny z Wewnątrzszkolnym Programem Doradztwa Zawodowego w  Społecznej Szkole Podstawowej

Społecznego Towarzystwa Oświatowego im. ks. Jana Twardowskiego w Ostrołęce.

Program opracowała Jolanta Zera

Klasy I-III – Orientacja zawodowa

Rodzaj/tematyka działań wynikająca z treści programowych.Metody i formy realizacji działań.Odbiorcy.Sojusznicy.Terminy realizacji działań.Realizatorzy
Poznanie siebie
Uczeń:
1.1 opisuje swoje zainteresowania i określa,
w jaki sposób może je rozwijać;
1.2 prezentuje swoje zainteresowania wobec innych osób;
1.3 podaje przykłady różnorodnych zainteresowań ludzi;
1.4 podaje przykłady swoich mocnych stron
w różnych obszarach;
1.5 podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i opisuje, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych.  
Zajęcia integracyjne w klasach I.

Zajęcia w ramach programu Pierwszej Pomocy. Zajęcia o emocjach w klasach I – III.

Dostrzeganie mocnych stron
i wskazywanie sposobów pracy nad słabszymi z uwzględnieniem uwag ze strony rodzica i jego wsparcia np: w trakcie spotkań trójstronnych.

Rozwijanie zainteresowań poprzez zachęcanie do udziału w zajęciach dodatkowych, przedstawieniach, kołach zainteresowań, promowanie czytelnictwa.

Planowanie przez nauczycieli zajęć
z uwzględnieniem różnych zainteresowań
( plastycznych, muzycznych sportowych) oraz stwarzanie okazji do osiągnięcia sukcesu np.: poprzez udział w przeglądzie talentów.

Nauka odpowiedzialności np: poprzez pełnienie różnych funkcji w klasie, dyżury uczniowskie.
Udział w konkursach, przedstawieniach szkolnych, apelach.Uczniowie.
Rodzice,
wychowawcy,
specjaliści,  nauczyciel, bibliotekarz.


 
Rok szkolny

Pedagog/psycholog, uprawnieni realizatorzy, wychowawcy, nauczyciele, doradca zawodowy.Świat zawodów i rynek pracy
Uczeń:
2.1 odgrywa różne role zawodowe w zabawie; 2.2 podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w bliższym i dalszym otoczeniu oraz opisuje podstawową specyfikę pracy w wybranych zawodach;
2.3 opisuje, czym jest praca, i omawia jej znaczenie w życiu człowieka na wybranych przykładach;
2.4 omawia znaczenie zaangażowania różnych zawodów w kształt otoczenia, w którym funkcjonuje;
2.5 opisuje rolę zdolności i zainteresowań w wykonywaniu danego zawodu;
2.6 posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny.
Poznawanie różnych zawodów i ich roli oraz narzędzi które się z nimi wiążą np: poprzez bieżącą pracę na lekcji, wycieczki, udział w wydarzeniach kulturalnych, rozmowy na temat tego czym zajmują się dorośli z otoczenia dzieci. Organizacja spotkań z przedstawicielami różnych zawodów np: policjant, strażak.


Uczenie sumiennej pracy, budowanie poczucia sprawstwa np: poprzez tworzenie gazetek, prace na rzecz klasy i szkoły, systematyczne odrabianie prac domowych, zachęcanie do korzystania ze szkolnej biblioteki.

Korzystanie z różnych narzędzi przy wykonywaniu prac np.: zakładanie hodowli, prace w ramach edukacji przyrodniczej.
Uczniowie.Rodzice
wychowawcy
specjaliści zatrudnieni w szkole, pedagog, psycholog,
instytucje współpracujące ze szkołą.

 
Rok szkolny.Pedagog/psycholog, uprawnieni realizatorzy, wychowawcy, nauczyciele, doradca zawodowy.
Rynek edukacyjny
i uczenie się przez całe życie

Uczeń:
3.1 uzasadnia potrzebę uczenia się i zdobywania nowych umiejętności;
3.2 wskazuje treści, których lubi się uczyć;
3.3 wymienia różne źródła wiedzy i podejmuje próby korzystania z nich.
Samodzielne, lub przy pomocy rodziców korzystanie z różnych źródeł wiedzy
( encyklopedie, słowniki, internet) celem pozyskiwania potrzebnych informacji.

Stwarzanie możliwości do budowania świadomości zainteresowań edukacyjnych, treści, których dziecko lubi się uczyć np: poprzez pracę w grupach, zabawę, projekty.

Prowadzenie rozmów kierowanych dotyczących zainteresowań, roli nauki i pracy, kolejnych szczebli edukacji.

Podczas zajęć komputerowych wskazywanie w jaki sposób korzystać z narzędzi multimedialnych.
Uczniowie.Rodzice
wychowawcy
specjaliści zatrudnieni w szkole, pedagog, psycholog.

 
Rok szkolny.Pedagog/psycholog, uprawnieni realizatorzy, wychowawcy, nauczyciele, doradca zawodowy.
Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno – zawodowych
Uczeń:
4.1 opowiada, kim chciałby zostać i co chciałby robić;
4.2 planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując na podstawowe czynności i zadania niezbędne do realizacji celu;
4.3 próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach związanych bezpośrednio z jego osobą.
Zachęcanie do pogłębiania swojej wiedzy poprzez udzielanie informacji zwrotnej, stosowanie zasad oceniania kształtującego i rozwijanie kompetencji uczenia się.

Stwarzanie okazji do pracy w grupach, tworzenie projektów, gazetek.

Pełnienie różnych funkcji w klasie.

Współpraca z rodzicami w zakresie stwarzania warunków do uczenia się w domu.

W sytuacjach tego wymagających po konsultacji z rodzicami kierowanie na badania w PPP. Spotkanie trójstronne( nauczyciel, rodzic, dziecko) podczas którego wskazywane są mocne i słabe strony dziecka ora kierunek dalszej pracy.
Uczniowie.Rodzice
wychowawcy
specjaliści zatrudnieni w szkole, pedagog, psycholog.

 
Rok szkolny


Pedagog/psycholog, uprawnieni realizatorzy, wychowawcy, nauczyciele, doradca zawodowy. 

Przewidywane efekty:
– uczeń zna swoje zainteresowania, potrafi je zaprezentować i wie jak może je rozwijać, umie powiedzieć kim chciałby zostać w przyszłości
– wskazuje swoje mocne strony i te nad którymi jeszcze musi popracować
– dostrzega znaczenie pracy osób wykonujących poszczególne zawody,
– posługuje się różnymi narzędziami
– rozumie konieczność stałego uczenia się, wie czego lubi się uczyć i gdzie może pozyskiwać różne informacje
– potrafi pracować samodzielnie, współpracować z grupą i planować własne działania

Klasy IV-VI- Orientacja zawodowa

Rodzaj/tematyka działań wynikająca z treści programowych.Metody i formy realizacji działań.Odbiorcy.Sojusznicy.Terminy realizacji działań.  Realizatorzy.
Poznanie siebie
Uczeń:
1.1 określa własne zainteresowania i uzdolnienia oraz kompetencje;
1.2 wskazuje swoje mocne strony oraz możliwości ich wykorzystania w różnych dziedzinach życia;
1.3 podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i ocenia swoje działania, formułując wnioski na przyszłość;
1.4 prezentuje swoje zainteresowania i uzdolnienia wobec innych osób z zamiarem zaciekawienia odbiorców.
Realizacja programów profilaktycznych w tym m.in: Pierwszej Pomocy itp. Praca na rzecz Samorządu Uczniowskiego. Prezentacja talentów np: poprzez udział w apelach, konkursach, olimpiadach. Realizacja zajęć z wychowawcą zmierzających ku lepszemu poznaniu samego siebie przez uczniów.
Udział w kołach zainteresowań.

Prezentacja siebie np.: Na lekcjach języka angielskiego uczniowie uczą się tworzenia wypowiedzi na temat swoich umiejętności
na lekcjach języka polskiego uczą się opisywać siebie.
Uczniowie.Rodzice
opiekun SU.
Rok szkolny.Uprawnieni realizatorzy, nauczyciele przedmiotów, specjaliści, wychowawcy.
Świat zawodów i rynek pracy
Uczeń:
2.1 wymienia różne grupy zawodów i podaje przykłady zawodów charakterystycznych dla poszczególnych grup, opisuje różne ścieżki ich uzyskiwania oraz podstawową specyfikę pracy w zawodach;
2.2 opisuje, czym jest praca i jakie ma znaczenie w życiu człowieka;
2.3 podaje czynniki wpływające na wybory zawodowe;
2.4 posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny;
2.5 wyjaśnia rolę pieniądza we współczesnym świecie i jego związek z pracą.

Wykorzystywanie różnych momentów
w pracy dydaktyczno – wychowawczej do prezentacji różnych zawodów np: poprzez rozmowy, filmy, wycieczki
wskazywanie wzorców osobowych i autorytetów.

Zajęcia z wychowawcą poświęcone znaczeniu pracy w życiu człowieka i jej powiązaniu z uzyskiwanymi dochodami.

Podczas zajęć techniki nauka korzystania z różnych narzędzi.

Nauka przedsiębiorczości np: poprzez organizację Mikołajkowego Kiermaszu.

Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów np: policjant, strażak.

Podczas zajęć matematyki uczeń dokonuje obliczeń z wykorzystaniem pieniędzy i przeliczeń procentowych, rozwiązuje zadania z treścią powiązane z sytuacjami życiowymi.  
Uczniowie.Rodzice
instytucje wspomagające pracę szkoły.
 
Rok szkolny.Nauczyciele przedmiotów, specjaliści, wychowawcy, pedagog, psycholog, doradca zawodowy.
Rynek edukacyjny
i uczenie się przez całe życie Uczeń:
3.1 wskazuje różne sposoby zdobywania wiedzy, korzystając ze znanych mu przykładów, oraz omawia swój indywidualny sposób nauki;
3.2 wskazuje przedmioty szkolne, których lubi się uczyć;
3.3 samodzielnie dociera do informacji i korzysta z różnych źródeł wiedzy.
 
 
 
 
   
Zajęcia na temat różnych sposobów uczenia się.

Wskazywanie różnych metod uczenia się
oraz sposobów samodzielnego pozyskiwania informacji.

Wdrażanie do samokształcenia i docierania do informacji za pomocą słowników, encyklopedii podczas zajęć komputerowych nauczyciel pomaga rozwijać umiejętności niezbędne uczniom do założenia konta e-mail oraz, wskazuje w jaki sposób korzystać z narzędzi multimedialnych tak by było to bezpieczne
oraz jak poruszać się w sieci i rozsądnie poszukiwać w niej informacji.

Udział w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych wg. potrzeb
oraz rozwijanie zainteresowań poprzez udział w zajęciach dodatkowych.
Uczniowie.Rodzice
nauczyciele, bibliotekarz.
 
Rok szkolny.Nauczyciele przedmiotów, specjaliści, wychowawcy, pedagog, psycholog, doradca zawodowy.
Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno – zawodowych Uczeń:
4.1 opowiada o swoich planach edukacyjno-zawodowych;
4.2 planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując szczegółowe czynności i zadania niezbędne do realizacji celu;
4.3 próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach związanych bezpośrednio lub pośrednio z jego osobą.
Spotkanie trójstronne( nauczyciel, rodzic, dziecko) podczas którego wskazywane sa mocne i słabe strony dziecka ora kierunek dalszej pracy.

Zachęcanie do aktywności na rzecz szkoły i klasy oraz środowiska lokalnego np: poprzez udział w akcjach charytatywnych, pracę na rzecz koła wolontariatu, udział w wycieczkach klasowych.

Uczniowie są wdrażani do planowania własnej pracy z wykorzystaniem kalendarza, tworzenia planów pracy i planów dnia.
UczniowieRodzice, psycholog, pedagog, wychowawcy, nauczyciel doradztwa zawodowego.

 
Rok szkolny.
Nauczyciele przedmiotów, specjaliści, wychowawcy, pedagog, psycholog, doradca zawodowy.

 Przewidywane efekty:
– uczeń wie czym się interesuje, potrafi opowiedzieć i zainteresować tym innych
– wie jakie są jego mocne strony
– potrafi formułować wnioski na przyszłość z podjętych przez siebie działań
– zauważa specyfikę pracy w różnych zawodach, potrafi określić czynniki wpływające na wybory życiowe
– rozumie znaczenie pracy i jej związek z zarabianiem pieniędzy
– potrafi samodzielnie poszukiwać informacje
– planuje działania mające pomóc mu osiągnąć zamierzony cel

Doradztwo zawodowe- klasy VII-VIII szkoły podstawowej – Doradztwo zawodowe
 

Rodzaj/tematyka działań wynikająca z treści programowych.Metody i formy realizacji działań.OdbiorcySojusznicyTerminy realizacji działańRealizatorzy
Poznanie siebie
Uczeń:

1.1 określa wpływ stanu zdrowia na wykonywanie zadań zawodowych;
1.2 rozpoznaje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, predyspozycje zawodowe);
1.3 dokonuje syntezy przydatnych w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej informacji o sobie wynikających z autoanalizy, ocen innych osób oraz innych źródeł;
1.4 rozpoznaje własne ograniczenia jako wyzwania w odniesieniu do planów edukacyjno-zawodowych;
1.5 rozpoznaje swoje możliwości i ograniczenia w zakresie wykonywania zadań zawodowych i uwzględnia je w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej;
1.6 określa aspiracje i potrzeby w zakresie własnego rozwoju i możliwe sposoby ich realizacji;
1.7 określa własną hierarchię wartości i potrzeb.
Realizacja zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w klasach 7-8

Omawianie stanu zdrowia i chorób człowieka w nawiązaniu do przeciwwskazań zdrowotnych w wybranych zawodach

Umożliwienie Indywidualnych rozmów doradczych w oparciu o dostępne testy np: wielorakiej inteligencji

Godziny wychowawcze poświęcone autorefleksji i autoanalizie swoich możliwości i ograniczeń w odniesieniu do planów edukacyjno – zawodowych oraz hierarchii wartości.

Współudział uczniów w dokonywaniu semestralnej oceny zachowania.

W bieżącej pracy stwarzanie okazji do rozpoznawania własnych słabych i mocnych stron ( wycieczki, konkursy, zawody).
Uczniowie.Rodzice
Pedagog
psycholog
nauczyciele, wychowawcy,
specjaliści.

 
 Rok szkolny.
Doradca zawodowy, nauczyciele, wychowawcy, specjaliści.Świat zawodów
i rynek pracy

Uczeń:
2.1 wyszukuje i analizuje informacje na temat zawodów oraz charakteryzuje wybrane zawody, uwzględniając kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz możliwości ich uzyskiwania;
2.2 porównuje własne zasoby i preferencje z wymaganiami rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców;
2.3 wyjaśnia zjawiska i trendy zachodzące na współczesnym rynku pracy, z uwzględnieniem regionalnego i lokalnego rynku pracy;
2.4 uzasadnia znaczenie pracy w życiu człowieka;
2.5 analizuje znaczenie i możliwości doświadczania pracy;
2.6 wskazuje wartości związane z pracą i etyką zawodową;
2.7 dokonuje autoprezentacji;
2.8 charakteryzuje instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej, w tym instytucje rynku pracy.
Realizacja zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w klasach 7-8.
Poznawanie różnych zawodów na poszczególnych przedmiotach i przy okazji wyjść klasowych oraz kwalifikacji potrzebnych do ich wykonywania.

Zapoznawanie z rynkiem zawodów poszukiwanych, ofertami powiatowych urzędów pracy, prognozami na przyszłość.

Zapoznanie się z praca wykonywaną przez różne osoby w trakcie bieżących zajęć edukacyjnych oraz wycieczek.
Gromadzenie i udostępnianie informatorów dotyczących rozwoju zawodowego.
Pomaganie uczniom w logowaniu się do elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji szkół średnich.
Nauczyciele języka polskiego, uczą tworzenia wypowiedzi: pisania życiorysu, podania, ogłoszenia, listu oficjalnego.  
Uczniowie.Rodzice,
Pedagog
psycholog
nauczyciele, wychowawcy,
specjaliści. 
Rok szkolny.
Doradca zawodowy, nauczyciele, wychowawcy, specjaliści.

Rynek edukacyjny
i uczenie się przez całe życie

Uczeń:
3.1 analizuje oferty szkół ponadpodstawowych i szkół wyższych pod względem możliwości dalszego kształcenia, korzystając z dostępnych źródeł informacji;
3.2 analizuje kryteria rekrutacyjne do szkół ponadpodstawowych w kontekście rozpoznania własnych zasobów;
3.3 charakteryzuje strukturę systemu edukacji formalnej oraz możliwości edukacji pozaformalnej i nieformalnej;
3.4 określa znaczenie uczenia się przez całe życie.
Realizacja zajęć z zakresu doradztwa zawodowego.
Zapoznanie z ofertą edukacyjną różnych szkół, wymaganiami i kryteriami rekrutacyjnymi.

Podczas zajęć z doradztwa zawodowego  nauczyciel pomaga znaleźć ofertę edukacyjną szkół, przedstawić zasady rekrutacji.

Zapraszanie na spotkania z uczniami przedstawicieli różnych szkół, udział w dniach otwartych. Umożliwienie udziału w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających zainteresowania.
Uczniowie.Rodzice
Pedagog
psycholog
nauczyciele, wychowawcy,
specjaliści
firmy lokalne
biblioteka
szkoły ponadpodstawowe.

 
Rok szkolny.
Doradca zawodowy, nauczyciele, wychowawcy, specjaliści.

Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno – zawodowych
Uczeń:
4.1 dokonuje wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej samodzielnie lub przy wsparciu doradczym;
4.2 określa cele i plany edukacyjno-zawodowe, uwzględniając własne zasoby;
4.3 identyfikuje osoby i instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej i wyjaśnia, w jakich sytuacjach korzystać z ich pomocy;
4.4 planuje ścieżkę edukacyjno-zawodową, uwzględniając konsekwencje podjętych wyborów.
Realizacja zajęć z zakresu doradztwa zawodowego. Umożliwienie Indywidualnych rozmów doradczych w tym z PPP.

Doskonalenie umiejętności autoprezentacji np. poprzez prezentację własnej pracy na forum klasy, udział w apelach, uroczystościach udział w rekrutacji.
Uczniowie.Rodzice
Pedagog
psycholog
nauczyciele, wychowawcy,
specjaliści. 
Rok szkolny.
 
Doradca zawodowy, nauczyciele, wychowawcy, specjaliści.

Przewidywane efekty:
– uczeń zna swoje zasoby,
– jest świadomy przeciwwskazań zdrowotnych i ograniczeń do wykonywania niektórych zawodów,
– potrafi określić własną hierarchię wartości,
– potrafi dokonać autoprezentacji,
– dokonuje porównania własnych zasobów z wymaganymi kwalifikacjami i wymogami rynku pracy,
– potrafi zaplanować dalszy rozwój edukacyjno – zawodowy, zna oferty szkół, formalne i pozaformalne wymagania do wykonywania zawodów które go interesują, bierze udział w procesie rekrutacji,


Pobierz dokument

Powrót do