Procedura oceny pracy nauczyciela

W Społecznej Szkole Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Ostrołęce

Krok 1. Wszczęcie procedury

Ocena pracy dokonywana z inicjatywy dyrektora Ocena pracy dokonywana na wniosek innego podmiotu
Kiedy trzeba ustalić ocenę pracy? Kiedy można ustalić ocenę pracy?

Dyrektor musi z własnej inicjatywy ustalić ocenę pracy:

 • w drugim roku przygotowania do zawodu nauczyciela,
 • w ostatnim roku przygotowania do zawodu nauczyciela,
 • w ostatnim roku dodatkowego przygotowania do zawodu,
 • w przypadku ustania stosunku pracy w trakcie odbywania przez nauczyciela przygotowania do zawodu nauczyciela lub dodatkowego przygotowania do zawodu nauczyciela (za okres dotychczas odbytego przygotowania do zawodu),
 • w przypadku ustania stosunku pracy lub przeniesienia do innej szkoły nauczyciela mianowanego (za okres dotychczasowej pracy w tej szkole po uzyskaniu stopnia nauczyciela mianowanego),
 • w przypadku udzielenia nauczycielowi urlopu bezpłatnego na mocy art. 17 ust. 2 lub 2a Karty Nauczyciela, urlopowania go lub zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy zgodnie z ustawą o związkach zawodowych (za okres dotychczasowej pracy w tej szkole po uzyskaniu stopnia nauczyciela mianowanego).

Nauczyciel odbywa dodatkowe przygotowanie do zawodu w wymiarze 1 roku i 9 miesięcy, jeżeli:

 • uzyskał negatywną opinię na temat obserwowanych zajęć i nie złożył wniosku o ponowną obserwację,
 • uzyskał dwukrotnie negatywną opinię na temat obserwowanych zajęć,
 • uzyskał negatywną ocenę pracy w ostatnim roku przygotowania do zawodu,
 • nie zdał egzaminu na stopień mianowanego.

W takich przypadkach ocena pracy może być ustalona przed upływem roku od poprzedniej.

Dyrektor może z własnej inicjatywy ustalić ocenę pracy nauczyciela w pozostałych przypadkach. Nie należy ustalać oceny pracy przed upływem roku od ustalenia poprzedniej.

Dyrektor dokonuje oceny pracy nauczyciela na wniosek:

 • nauczyciela,
 • organu sprawującego nadzór pedagogiczny, a w przypadku nauczycieli placówek doskonalenia nauczycieli – kuratora oświaty,
 • organu prowadzącego szkołę,
 • rady szkoły,
 • rady rodziców.

Wniosek ten jest wiążący, ale nie należy ustalać oceny pracy przed upływem roku od ustalenia poprzedniej.

Jeśli to nauczyciel składa wniosek o ustalenie oceny pracy, wówczas musi w nim wskazać jedno dodatkowe kryterium oceny pracy, które ma być brane pod uwagę w ocenie. Kryteria te zostały wskazane w § 2 ust. 4 rozporządzenia MEiN z 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli. W takiej sytuacji dyrektor wskazuje drugie dodatkowe kryterium oceny pracy w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku o ustalenie oceny.

Krok 2. Pisemna informacja o dokonywaniu oceny pracy nauczyciela

O wszczęciu procedury oceny pracy z własnej inicjatywy lub na wniosek:

 • organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 • organu prowadzącego szkołę,
 • rady szkoły,
 • rady rodziców

należy niezwłocznie zawiadomić nauczyciela na piśmie. W zawiadomieniu dyrektor powinien wybrać i wskazać jedno z dodatkowych kryteriów oceny pracy wymienionych w § 2 ust. 4 rozporządzenia MEiN z 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli. Z kolei nauczyciel w takim przypadku wskazuje drugie dodatkowe kryterium oceny pracy w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia.

Krok 3. Ustalenie terminu na dokonanie oceny pracy

Oceny pracy dokonujemy w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku, a w przypadku oceny pracy dokonywanej z własnej inicjatywy dyrektora – w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia powiadomienia nauczyciela na piśmie o rozpoczęciu dokonywania oceny jego pracy.

Ocena pracy nauczyciela może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej (art. 6a ust. 1 Karty Nauczyciela). Roczny okres karencji nie obowiązuje jednak w przypadku obligatoryjnej oceny pracy dokonywanej z urzędu przez dyrektora (zob. w tabeli).

Procedura oceny pracy rozpoczyna się w dniu:

 • złożenia wniosku przez jeden z podmiotów, o których mowa w kroku 1
 • poinformowania nauczyciela na piśmie o rozpoczęciu dokonywania oceny jego pracy z inicjatywy dyrektora.

Do okresu na dokonanie oceny pracy nie wlicza się:

 • okresów usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela w pracy, trwającej dłużej niż 14 dni,
 • okresów ferii szkolnych wynikających z przepisów w sprawie organizacji roku szkolnego, a w przypadku nauczycieli zatrudnionych w szkołach, w których nie są przewidziane ferie szkolne – okresów urlopu wypoczynkowego trwającego nieprzerwanie co najmniej 14 dni kalendarzowych (art. 6a ust. 2b Karty Nauczyciela).

3-miesięczny termin na ustalenie oceny pracy jest skrócony do 21 dni (licząc od ustania stosunku pracy/zaprzestania pracy) w przypadku:

 • ustania stosunku pracy w trakcie odbywania przez nauczyciela przygotowania do zawodu nauczyciela lub dodatkowego przygotowania do zawodu nauczyciela,
 • w przypadku ustania stosunku pracy lub przeniesienia do innej szkoły nauczyciela mianowanego,
 • w przypadku udzielenia nauczycielowi urlopu bezpłatnego na mocy art. 17 ust. 2 lub 2a Karty Nauczyciela, urlopowania go lub zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy zgodnie z ustawą o związkach zawodowych.

Termin ten nie może być wówczas wydłużony przez nieobecności nauczyciela.

Krok 4. Wystąpienie o niezbędne opinie

OBOWIĄZKOWA WSPÓŁPRACA Z INNYMI PODMIOTAMI
PODMIOT FORMA WSPÓŁPRACY UWAGI PODSTAWA PRAWNA
Rada rodziców Opinia Nie dotyczy szkół, w których nie tworzy się rady rodziców. Rada przedstawia pisemną opinię wraz z uzasadnieniem w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie pracy nauczyciela. Nieprzedstawienie opinii przez radę rodziców nie wstrzymuje dokonywania oceny pracy. art. 6a ust. 5 pkt 1 i art. 6a ust. 5a Karty Nauczyciela § 4 ust. 5 rozporządzenia MEiN w sprawie oceny pracy
Mentor Opinia Dotyczy nauczyciela odbywającego przygotowanie do zawodu nauczyciela lub dodatkowe przygotowanie do zawodu nauczyciela. Mentor przedstawia pisemną opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie pracy nauczyciela. Nieprzedstawienie opinii przez mentora nie wstrzymuje dokonywania oceny pracy. art. 6a ust. 5 pkt 5 i ust. 5a Karty Nauczyciela § 4 ust. 5 rozporządzenia MEiN w sprawie oceny pracy
Doradca metodyczny lub inny nauczyciel dyplomowany lub mianowany, a w przypadku nauczyciela publicznego kolegium pracowników służb społecznych – opiekun naukowo-dydaktyczny Opinia Na wniosek nauczyciela. Obowiązek przedłożenia opinii w terminie 14 dni od zawiadomienia. Opinia musi zawierać uzasadnienie. art. 6a ust. 5 pkt 4 Karty Nauczyciela,  § 4 ust. 5 rozporządzenia MEiN w sprawie oceny pracy
Inny nauczyciel  zajmujący inne stanowisko kierownicze i sprawujący w tej szkole nadzór pedagogiczny, a w przypadku innych form wychowania przedszkolnego, przedszkoli, szkół i placówek, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 – nauczyciel upoważniony przez organ prowadzący. Porozumienie Gdy dyrektorem szkoły jest osoba niebędąca nauczycielem. art. 6a ust. 5b Karty Nauczyciela
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w przypadku nauczycieli placówek doskonalenia nauczycieli – kurator oświaty Porozumienie Dotyczy oceny pracy nauczyciela zajmującego inne niż stanowisko dyrektora stanowisko kierownicze i sprawującego w tej szkole nadzór pedagogiczny, w sytuacji gdy dyrektorem szkoły jest osoba niebędąca nauczycielem, art. 6a ust. 5c Karty Nauczyciela
Dyrektor  szkoły, w której nauczyciel uzupełnia obowiązkowy wymiar zajęć Porozumienie Dotyczy oceny pracy nauczyciela uzupełniającego etat w innej placówce na podstawie art. 22 ust. 1 Karty Nauczyciela art. 6a ust. 5d Karty Nauczyciela
Właściwa władza kościelna Ocena merytoryczna nauczyciela religii. Dyrektor musi ją uwzględnić. § 8 rozporządzenia MEiN w sprawie oceny pracy
FAKULTATYWNA WSPÓŁPRACA Z INNYMI PODMIOTAMI
Samorząd uczniowski Opinia Obowiązek przedłożenia opinii w terminie 14 dni od zawiadomienia. Opinia musi zawierać uzasadnienie. art. 6a ust. 5 pkt 3 Karty Nauczyciela § 4 ust. 5 rozporządzenia MEiN w sprawie oceny pracy
Doradca metodyczny lub inny nauczyciel dyplomowany lub mianowany, a w przypadku nauczyciela publicznego kolegium pracowników służb społecznych – opiekun naukowo-dydaktyczny Opinia Możliwość zasięgnięcia opinii z własnej inicjatywy (na wniosek nauczyciela opinia taka jest obowiązkowa).  Obowiązek przedłożenia opinii w terminie 14 dni od zawiadomienia. Opinia musi zawierać uzasadnienie. art. 6a ust. 5 pkt 4 Karty Nauczyciela,  § 4 ust. 5 rozporządzenia MEiN w sprawie oceny pracy

Krok 5. Ocenienie pracy nauczyciela

*Zakres oceny*

Ocena pracy nauczyciela dotyczy stopnia realizacji obowiązków określonych w art. 6 i art. 42 ust. 2 oraz w art. 5 ustawy – Prawo oświatowe w zakresie wszystkich obszarów działalności szkoły. Kryteria oceny pracy są sprecyzowane w rozporządzeniu MEiN w sprawie oceny pracy. Podzielono je na obowiązkowe i dodatkowe. Ocena pracy nauczyciela jest dokonywana w oparciu o:

 • wszystkie kryteria obowiązkowe (§ 2 ust. 2 rozporządzenia MEiN w sprawie oceny pracy),
 • po jednym kryterium dodatkowym wskazanym przez nauczyciela i dyrektora (§ 2 ust. 4 rozporządzenia MEiN w sprawie oceny pracy).

Należy dokonać oceny poszczególnych kryteriów w punktach:

 • 0-30 – w przypadku kryterium oceny poprawności merytorycznej i metodycznej prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 • 0-5 – w przypadku pozostałych kryteriów.

Punkty należy następnie zsumować i ustalić ocenę na podstawie tabeli.

1.ocena wyróżniającaminimum 90% punktów
2.ocena bardzo dobraod 75% do 89,99% punktów
3.ocena dobraod 55% do 74,99% punktów
4.ocena negatywnamniej niż 55% punktów

*Narzędzia wykorzystywane przy ocenie pracy nauczycieli*

W ocenie pracy nauczyciela będą pomocne:

 • analiza dokumentacji szkolnej prowadzonej przez nauczyciela,
 • obserwacje prowadzonych zajęć,
 • wnioski z nadzoru pedagogicznego,
 • dokumentacja dotycząca podejmowanych przedsięwzięć (udział uczniów w konkursach, olimpiadach i ich osiągnięcia),
 • arkusz samooceny.

Krok 6: Zawiadomienie nauczyciela o możliwości zapoznania się z projektem oceny

Ocenę pracy ustala się po zapoznaniu nauczyciela z jej projektem oraz wysłuchaniu jego uwag i zastrzeżeń (art. 6a ust. 8 Karty Nauczyciela). Ustalamy, czy przy zapoznawaniu nauczyciela z projektem oceny pracy wnosi on o zapewnienie obecności przedstawiciela wskazanej przez niego zakładowej organizacji związkowej. Jeśli tak – o terminie zapoznawania nauczyciela z projektem oceny pracy należy zawiadomić wskazaną zakładową organizację związkową.

Nauczyciel nie musi być członkiem związku zawodowego, by móc wnosić o obecność jego przedstawiciela przy zapoznawaniu go z projektem oceny pracy.

Krok 7: Zapoznanie nauczyciela z projektem oceny

W czasie zapoznawania nauczyciela z projektem oceny jego pracy nie ma obowiązku przedstawienia mu na piśmie tego projektu, aczkolwiek jest to dopuszczalne. Nauczycielowi należy przekazać informację o planowanej ocenie oraz wskazać jej uzasadnienie. Nauczyciel ma prawo już w czasie zapoznawania go z projektem oceny pracy wnosić ustnie swoje zastrzeżenia i uwagi (§ 5 ust. 2 rozporządzenia MEiN w sprawie oceny pracy).

Krok 8. Zgłoszenie uwag i zastrzeżeń do projektu

Nauczyciel ma prawo zgłosić uwagi i zastrzeżenia do projektu oceny pracy w formie pisemnej, w terminie 5 dni roboczych od dnia zapoznania go z projektem oceny (§ 5 ust. 3 rozporządzenia MEiN w sprawie oceny pracy). Nie można przejść do kolejnego kroku przed:

 • przedstawieniem takich zastrzeżeń lub
 • bezskutecznym upływem tego terminu.

Krok 9. Dokonanie oceny pracy nauczyciela

Ocena pracy nauczyciela ma charakter opisowy i jest zakończona stwierdzeniem uogólniającym:

 • ocena wyróżniająca;
 • ocena bardzo dobra;
 • ocena dobra;
 • ocena negatywna
  (art. 6a ust. 4 Karty Nauczyciela).

Dyrektor dokonuje oceny pracy nauczyciela sporządzając kartę oceny pracy. Karta ta zawiera:

 • imię (imiona) i nazwisko nauczyciela,
 • datę i miejsce urodzenia,
 • miejsce zatrudnienia i zajmowane stanowisko,
 • staż pracy pedagogicznej,
 • stopień awansu zawodowego,
 • wykształcenie,
 • datę dokonania ostatniej oceny pracy,
 • stwierdzenie uogólniające,
 • uzasadnienie oceny pracy,
 • datę dokonania oceny pracy,
 • podpis osoby dokonującej oceny pracy,
 • pouczenie o terminie i trybie wniesienia odwołania od oceny pracy.

Krok 10: Przekazanie karty oceny pracy nauczycielowi i włączenie jej do jego akt osobowych

Doręczamy nauczycielowi kartę oceny pracy a jej kopię włączamy się do jego akt osobowych.

Krok 11: Wniesienie przez nauczyciela odwołania od oceny pracy

Nauczyciel ma prawo wnieść odwołanie od oceny pracy w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu karty oceny pracy (art. 6a ust. 9 pkt 1 Karty Nauczyciela).

Nauczyciel wnosi odwołanie za pośrednictwem dyrektora szkoły, do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą, a w przypadku nauczycieli placówek doskonalenia nauczycieli – prawo wniesienia odwołania, za pośrednictwem dyrektora placówki, do kuratora oświaty.

Krok 12: Przekazanie odwołania przez dyrektora

Dyrektor szkoły przekazuje odwołanie od oceny pracy nauczyciela do właściwego organu sprawującego, o którym mowa w kroku 11, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania odwołania (§ 7 ust. 1 rozporządzenia MEiN w sprawie oceny pracy).

Dyrektor szkoły dołącza pisemne odniesienie się do zarzutów podniesionych w odwołaniu.

Krok 13: Powołanie zespołu oceniającego

Właściwy organ powołuje zespół oceniający w składzie:

 1. przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, a w przypadku nauczyciela placówki doskonalenia nauczycieli – kuratora oświaty, jako przewodniczący zespołu;
 2. przedstawiciel rady pedagogicznej szkoły;
 3. przedstawiciel rady rodziców (nie dotyczy szkół, w których nie tworzy się tego organu),
 4. właściwy nauczyciel-doradca metodyczny lub nauczyciel-konsultant;
 5. przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej wskazanej przez nauczyciela – powołany na jego wniosek
  (art. 6a ust. 9a Karty Nauczyciela).

Krok 14: Przekazanie informacji o terminie posiedzenia zespołu oceniającego

Organ, który powołuje zespół oceniający, nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem posiedzenia zespołu oceniającego  zawiadamia nauczyciela o posiedzeniu, w czasie którego będzie mógł zostać wysłuchany. Niestawienie się nauczyciela, mimo prawidłowego zawiadomienia o posiedzeniu, nie wstrzymuje rozpatrywania odwołania przez zespół oceniający i wydania rozstrzygnięcia (§ 7 ust. 3 rozporządzenia MEiN w sprawie oceny pracy).

Krok 15: Podjęcie rozstrzygnięci przez zespół

Organ właściwy do rozpoznania odwołania w terminie 30 dni od dnia otrzymania odwołania po jego rozpatrzeniu:

1) podtrzymuje ocenę pracy dokonaną przez dyrektora szkoły;

2) uchyla ocenę pracy dokonaną przez dyrektora szkoły oraz ustala nową ocenę pracy nauczyciela,

albo

3)  uchyla ocenę pracy dokonaną przez dyrektora szkoły oraz przekazuje sprawę do ponownego ustalenia oceny pracy, jeżeli ocena pracy została dokonana z naruszeniem prawa à w takim przypadku procedurę oceny pracy musimy rozpocząć od nowa.

(art. 6a ust. 10a Karty Nauczyciela).

Krok 16. Ocena pracy staje się ostateczna

Ocena pracy ustalona przez organ odwoławczy jest ostateczna (art. 6a ust. 10c Karty Nauczyciela).

Obowiązkowe i dodatkowe kryteria oceny pracy

Kryteria obowiązkoweKryteria dodatkowe
poprawność merytoryczna i metodyczna prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczychplanowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze specyfiki szkoły i zajmowanego stanowiska, z wykorzystaniem metod aktywizujących ucznia, w tym narzędzi multimedialnych i informatycznych, dostosowanych do specyfiki prowadzonych zajęć
dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opiekidiagnozowanie potrzeb i możliwości ucznia oraz indywidualizowanie pracy z uczniem
znajomość praw dziecka, w tym praw określonych w Konwencji o prawach dziecka, ich realizacja oraz kierowanie się dobrem ucznia i troską o jego zdrowie z poszanowaniem jego godności osobistejanalizowanie własnej pracy, wykorzystywanie wniosków wynikających z tej analizy do doskonalenia procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego oraz osiąganie pozytywnych efektów pracy
wspieranie każdego ucznia, w tym ucznia niepełnosprawnego, w jego rozwoju oraz tworzenie warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu szkoły oraz środowiska lokalnegowykorzystywanie w pracy wiedzy i umiejętności nabytych w wyniku doskonalenia zawodowego
kształtowanie u uczniów szacunku do drugiego człowieka, świadomości posiadanych praw oraz postaw obywatelskiej, patriotycznej i prospołecznej, w tym przez własny przykład nauczycielarealizowanie innych zajęć i czynności w ramach zadań statutowych, prowadzenie konsultacji w ramach godzin dostępności
współpraca z innymi nauczycielami w zakresie wynikającym z realizowanych przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowychpodejmowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych, programowych lub metodycznych w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
przestrzeganie przepisów prawa z zakresu funkcjonowania szkoły oraz wewnętrznych uregulowań obowiązujących w szkole, w której nauczyciel jest zatrudnionypobudzanie inicjatyw uczniów przez inspirowanie ich do działań w szkole i środowisku pozaszkolnym oraz sprawowanie opieki nad uczniami podejmującymi te inicjatywy
poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności związanych z wykonywaną pracą, w tym w ramach doskonalenia zawodowegoprowadzenie oraz omawianie zajęć otwartych dla nauczycieli lub rodziców
współpraca z rodzicami Kryterium to nie dotyczy nauczyciela zatrudnionego w: branżowej szkole II stopnia, szkole policealnej, szkole dla dorosłych, placówce kształcenia ustawicznego, kolegium pracowników służb społecznych, bibliotece pedagogicznej, placówce doskonalenia nauczycieli.realizowanie powierzonych funkcji lub innych zadań zleconych przez dyrektora szkoły

umiejętność rozwiązywania konfliktów wśród uczniów

umiejętność rozpoznawania i stosowania komunikacji niewerbalnej oraz doskonalenie umiejętności komunikacyjnych

opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych lub innych programów wynikających ze specyfiki szkoły lub zajmowanego stanowiska, z uwzględnieniem potrzeb uczniów

przeprowadzenie ewaluacji działań wynikających z pełnionej funkcji lub zadań związanych z oświatą realizowanych poza szkołą oraz wykorzystywanie jej wyników do podnoszenia jakości pracy szkoły

współpraca z Centralną Komisją Egzaminacyjną lub okręgową komisją egzaminacyjną, w szczególności w charakterze egzaminatora, autora zadań lub recenzenta, placówkami doskonalenia nauczycieli lub uczelniami w zakresie opieki nad studentami odbywającymi praktyki pedagogiczne

inne szczególne osiągnięcia nauczyciela wynikające z jego pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

Kto wybiera kryteria oceny pracy

Ocena pracy będzie następowała na podstawie:

 • wszystkich kryteriów obowiązkowych,
 • jednego kryterium dodatkowego wybranego przez ocenianego nauczyciela,
 • jednego kryterium dodatkowego wybranego przez dyrektora.

Dyrektor wskazuje dodatkowe kryterium oceny pracy:

 • w zawiadomieniu o dokonywaniu oceny pracy dla nauczyciela, albo
 • w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku nauczyciela o ustalenie oceny pracy.

Natomiast nauczyciel wskazuje je:

 • w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywaniu oceny pracy, albo
 • we wniosku o dokonanie oceny pracy.

Ocena punktowa

Każde z kryteriów będzie oceniane w skali od 0 do 5, przy czym dla kryterium poprawności merytorycznej i metodycznej prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przewidziano szerszą skalę – od 0 do 30 punktów. Ocena będzie zależała od wyników punktowania:

1.ocena wyróżniającaminimum 90%
2.ocena bardzo dobraod 75% do 89,99%
3.ocena dobraod 55% do 74,99%
4.ocena negatywna (a w konsekwencji rozwiązanie stosunku pracy)mniej niż 55%

16 nowych kryteriów oceny pracy dyrektora

W przepisach przewidziano nowe kryteria oceny pracy dla dyrektora

1.organizowanie pracy szkoły zgodnie z przepisami prawa
2.planowanie i organizowanie pracy rady pedagogicznej, realizowanie zadań zgodnie z uchwałami stanowiącymi rady pedagogicznej i rady szkoły, o ile organy te działają, a także zgodnie z rozstrzygnięciami organu sprawującego nadzór pedagogiczny i organu prowadzącego szkołę
3.współdziałanie z innymi organami szkoły oraz zapewnienie efektywnego przepływu informacji między tymi organami;
4.prawidłowość prowadzenia i przechowywania dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej lub innej dokumentacji dotyczącej realizowania zadań statutowych szkoły
5.tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zapewnienie uczniom i nauczycielom bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez szkołę
6.sprawowanie nadzoru pedagogicznego
7.wdrażanie działań zapewniających podnoszenie jakości pracy szkoły;
8.organizowanie dla uczniów pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
9.podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych w szkole oraz tworzenie warunków do działań prozdrowotnych;
10.tworzenie warunków do respektowania praw dziecka i praw ucznia, w tym praw ucznia niepełnosprawnego, oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach
11.podejmowanie działań mających na celu wspieranie rozwoju uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych, oraz tworzenie warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły i środowiska pozaszkolnego;
12.wspieranie nauczycieli w rozwoju i doskonaleniu zawodowym
13.doskonalenie własnych kompetencji kierowniczych
14.współpracę ze środowiskiem lokalnym i partnerami społecznymi oraz budowanie pozytywnego wizerunku szkoły;
15.prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez szkołę środkami pochodzącymi z innych źródeł
16.prawidłowość wykonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników szkoły, w tym dokonywania oceny ich pracy

Dyrektor będzie oceniany nie tylko za pomocą ww. kryteriów. Jeżeli dyrektor prowadzi zajęcia, wówczas zostanie oceniony z wykorzystaniem:

 • wszystkich obowiązkowych kryteriów nauczycielskich,
 • jednego dodatkowego kryterium nauczycielskiego wybranego przez dyrektora,
 • wszystkich kryteriów dyrektorskich.

Natomiast w przypadku dyrektora całkowicie zwolnionego z obowiązku prowadzenia zajęć ocena nastąpi na podstawie:

 • wszystkich kryteriów dyrektorskich,
 • kryterium znajomości praw dziecka, w tym praw określonych w Konwencji o prawach dziecka, ich realizacji oraz kierowania się dobrem ucznia i troską o jego zdrowie z poszanowaniem jego godności osobistej;
 • kryterium kształtowania u uczniów szacunku do drugiego człowieka, świadomości posiadanych praw oraz postaw: obywatelskiej, patriotycznej i prospołecznej, w tym przez własny przykład nauczyciela.

Ocena pracy dyrektora będzie dokonywana cząstkowo przez organ nadzoru pedagogicznego, organ prowadzący i obydwa te organy w porozumieniu (w zależności od danego kryterium).

W przypadku procedury oceny pracy wszczętej przed 1 września 2022 r. stosowane będą dotychczasowe przepisy.

 • rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli (Dz.U. z 2022 r. poz. 1822)

Pobierz dokument z załącznikami

Wróć do