MISJA SZKOŁY

„Mądrość to dążenie do pełni.”

Ks. Jan Twardowski

Szkoła poprzez swoje działania jest szkołą życia – życia mądrego, zdrowego, odpowiedzialnego za siebie i innych, samodzielnego, rozsądnego, radosnego, uczciwego, pełnego serca i życzliwości dla drugiego człowieka.

WIZJA SZKOŁY

Uczeń:

 1.  Jest dobrze przygotowany do kolejnych etapów edukacji,
 2. Opanował kompetencje kluczowe i potrafi rozwiązywać problemy,
 3.  Angażuje się w życie klasy, szkoły i środowiska,
 4.  Czuje się doceniony, dowartościowany,
 5.  Jest kreatywny,
 6.  Zna siebie,
 7. Jest odpowiedzialnym, dobrym człowiekiem,
 8.  Potrafi kierować procesem uczenia się, bo wie, że warto się uczyć,
 9.  Prawidłowo funkcjonuje w grupie,
 10.  Radzi sobie zarówno z sukcesem jak i porażką.

Rodzic:

 1.  Obdarza zaufaniem nauczycieli i szkołę,
 2.  Jest zadowolony z efektów pracy szkoły,
 3.  Interesuje się postępami swego dziecka,
 4.  Jest świadomy mocnych i słabych stron dziecka,
 5.  Angażuje się we współpracę ze szkołą;

Nauczyciel:          

 1.  Realizuje się w swojej pracy,
 2.  Jest zadowolony z miejsca, w którym pracuje,
 3.  Jest świadomy swoich mocnych i słabych stron,
 4.  Oddaje się swojej pracy,
 5.  Jest kreatywny,
 6.  Jest skłonny do refleksji – analizuje wyniki swojej pracy,
 7.  Współpracuje z innymi,
 8.  Włącza się w działania podejmowane w szkole,
 9.  Podnosi swoje kompetencje,
 10.  Chce i wykorzystuje dostępne pomoce dydaktyczne.

Postawy i wartości:

 1.  Szanujemy tradycje szkoły, miasta, regionu i państwa,
 2.  Akceptujemy siebie i innych, ponieważ jesteśmy tolerancyjni i otwarci,
 3.  Pracujemy nad samorozwojem,
 4.  Jesteśmy aktywni w środowisku, w którym żyjemy,
 5.  Dokonujemy samodzielnych wyborów, ale jesteśmy otwarci na konstruktywną krytykę,
 6.  Słuchamy siebie nawzajem,
 7.  Podejmujemy pracę i współpracę,
 8.  Jesteśmy odpowiedzialni za siebie i innych,
 9.  Nie poddajemy się w trudnych sytuacjach
 10.   Jesteśmy uczciwi w stosunku do siebie i innych.

 Za wartości priorytetowe w działalności Społecznego Towarzystwa Oświatowego przyjmuje się:

odpowiedzialność, wolność, uspołecznienie, uczenie się i rozwój.

STRATEGIA ROZWOJU SZKOŁY

2022-2026

Jakość pracy w szkole to osiąganie złożonych celów, nieustanne kształcenie, a także zaspokajanie potrzeb uczniów, rodziców, nauczycieli wraz z pracownikami niepedagogicznymi. Zadowolenie wszystkich wymienionych uzyska się poprzez realizację zamierzeń ujętych w dwóch działach „Szkoła jako ośrodek życia społecznego” oraz „Szkoła jako ośrodek nowoczesnej edukacji”.

 1. Szkoła jako ośrodek życia społecznego.
 2. dobór aktywnej, otwartej, twórczej kadry pedagogicznej, zaangażowanej  w rozwój szkoły,
 3. ustabilizowanie zatrudnienia kadry pedagogicznej i administracyjno – usługowej,
 4. pobudzanie uczniów do aktywności społecznej, wychodzenie z inicjatywami poza szkołę, wolontariat,
 5. rozpisywanie konkursów na rzecz szkoły w celu aktywizacji społecznej uczniów i integracji ze środowiskiem, utwierdzające ich w przekonaniu,  że mają moc sprawczą,
 6. udział w konkursach i zawodach zewnętrznych (należy przy tym zwrócić większą uwagę na odpowiedni ich dobór pod względem rangi i zasięgu – każdy uczeń ma talent i jest twórczy trzeba go tylko ukierunkować),
 7. prezentacja osiągnięć uczniów w szkole i poza nią np. wystawy plenerowe  w urzędzie miasta, galeriach, muzeach,
 8. roztaczanie opieki nad uczniem wymagającym pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 9. budowanie wspólnoty ze Społecznym Towarzystwem Oświatowym,
 10. zacieśnianie współpracy z rodzicami poprzez spotkania, aktywną działalność  w Samodzielnym Kole  Terenowym nr 116 STO w Ostrołęce, wspólne wyjazdy, rajdy i pikniki. Uświadomienie rodzicom tego, co leży u podstaw tworzenia i działania szkoły społecznej – rodzice mają ogromny wpływ na jej funkcjonowanie, a ich zaangażowanie i pomoc skutkować będzie lepszą kondycją i atmosferą panującą w szkole. Rodzice są współtwórcami szkoły. Należy jednocześnie zrozumieć, że dziecko ma prawo być zmęczone i nie zawsze ma ochotę na to samo co rodzic. Dziecko powinno być inspirowane a nie zmuszane.
 11. Szkoła jako ośrodek nowoczesnej edukacji
 12. współpraca na rzecz wszechstronnego rozwoju ucznia z ośrodkami edukacyjnymi, samorządowymi i kulturalnymi oraz poradnią psychologiczno – pedagogiczną,
 13. uzupełnianie wyposażenia szkoły,
 14. udział kadry w zespołach samokształceniowych, poszerzanie swych kwalifikacji oraz poszukiwanie inspiracji programowej poprzez udział  w studiach podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych i innych formach,
 15. wprowadzanie nowelizacji programowych – praca metodą projektu od klasy czwartej (korelacje międzyprzedmiotowe),
 16. budowanie autonomii nauczycieli dotyczącej wyboru programów, treści i metod pracy z uczniami,
 17. wymiana doświadczeń między szkołami Społecznego Towarzystwa Oświatowego,
 18. poszukiwanie bazy lokalowej, umożliwiającej stworzenie struktury  do realizacji  pełnego cyklu kształcenia od klasy „0” do matury.

Strategia przyjęta na zebraniu RP 16.11.2021r.

Pobierz dokument

Pobierz dokument

Wróć do