1. Procedury dotyczące postępowania nauczycieli wobec niepokojących i zagrażających bezpieczeństwu przejawów patologicznych zachowań uczniów.

2. Procedury dotyczące postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu uczniów.

Ad 1.

1. Procedura do stosowania w przypadku palenia papierosów przez uczniów na terenie szkoły.

2. Procedura do stosowania w przypadku przemocy i agresji fizycznej uczniów wobec innych (bójki).

3. Procedura do stosowania w przypadku przebywania na terenie szkoły ucznia znajdującego się pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

4. Procedura do stosowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominająca narkotyk.

5. Procedura do stosowania w przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominająca narkotyk.

6. Procedura do stosowania w przypadku uzyskania informacji, że uczeń używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji

7. Procedura przeciwdziałania i reagowania na wagary uczniów.

8. Procedura do stosowania w przypadku kradzieży na terenie szkoły.

9. Procedura do stosowania w przypadku stosowania przemocy psychicznej uczniów wobec innych (zastraszanie, wymuszenia).

10. Procedura do stosowania w przypadku posiadania przez ucznia przedmiotów niedozwolonych (ostre narzędzia- nóż, żyletka, kastet).

11. Procedura do stosowania w przypadku zachowań uczniów uniemożliwiających prowadzenie lekcji.

12. Procedura do stosowania w przypadku celowego niszczenia przez ucznia mienia szkolnego i cudzej własności.

13. Procedura do stosowania w przypadku używania przez ucznia telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych (odtwarzacz MP3, aparat fotograficzny) w czasie zajęć edukacyjnych.

14. Procedura postępowania w przypadku agresji słownej ucznia.

Ad. 2.

1. Procedura do stosowania w przypadku nieszczęśliwego wypadku na terenie szkoły (urazy fizyczne).

2. Procedura do stosowania w przypadku klęski żywiołowej (pożar, rozpylenie na terenie szkoły szkodliwej substancji toksycznej).

3. Procedura do stosowania w przypadku znalezienia na terenie szkoły substancji toksycznej, broni, materiałów wybuchowych.

4. Procedura do stosowania w przypadku anonimowego telefonu z pogróżkami lub informacjami o zagrożeniu użyciem materiałów niebezpiecznych.

5. Procedura do stosowania w przypadku przebywania obcej osoby na terenie szkoły.

PROCEDURA 1.1

Procedura do stosowania w przypadku palenia papierosów przez uczniów na terenie szkoły.

1. Nauczyciel, który zauważy ucznia palącego papierosy na terenie szkoły podejmuje natychmiastową interwencją- zatrzymuje ucznia i nakazuje mu wyrzucenia papierosa.

2. Powiadamia o tym fakcie wychowawcę klasy.

3. Wpisuje uczniowi negatywną uwagę w dzienniku lekcyjnym.

4. Wychowawca powiadamia rodziców ucznia i pedagoga szkolnego o zdarzeniu.

5. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców ucznia i w obecności rodziców ucznia oraz pedagoga szkolnego przeprowadza z uczniem rozmowę profilaktyczno- dyscyplinująca (konsekwencje zdrowotne, aspekty prawne) oraz ustala tryb postępowania w przypadku powtórzenia się zaistniałej sytuacji (m.in. konsekwencje przewidziane w statucie szkoły).

6. Wychowawca przeprowadza w klasie zajęcia dotyczące szkodliwości palenia papierosów, w których przygotowanie zaangażowany zostaje uczeń lub nakłada na ucznia inne działania z zakresu profilaktyki uzależnień.

7. Jeżeli sytuacje palenia papierosów przez ucznia na terenie szkoły powtarzają się – wychowawca klasy stosuje wobec ucznia konsekwencje zawarte w zapisach statutu szkoły oraz wnioskuje o obniżenie oceny ze sprawowania.

PROCEDURA 1.2

Procedura do stosowania w przypadku przemocy i agresji fizycznej uczniów wobec innych (bójki)

W przypadku stwierdzenia aktu przemocy i agresji ucznia (uczniów) wobec otoczenia:

1. Nauczyciel będący świadkiem zdarzenia podejmuje działania uniemożliwiające dalszą agresję: sam lub przy pomocy innych pracowników szkoły rozdziela bijących się uczniów, odizolowuje sprawcę przemocy od ofiary.

2. W razie potrzeby (okaleczenia, uszczerbek na zdrowiu) wzywa pielęgniarkę szkolną lub pod jej nieobecność udziela pierwszej pomocy przedmedycznej.

3. Powiadamia dyrektora szkoły, wychowawcę klasy oraz pedagoga szkolnego o zaistniałym zdarzeniu.

4. Wychowawca klasy lub pod jego nieobecność pedagog szkolny przeprowadza rozmowę interwencyjną z uczestnikami zdarzenia oraz sporządza notatkę dotyczącą okoliczności zdarzenia.

5. Wychowawca klasy (lub pod jego nieobecność pedagog szkolny) informuje rodziców uczestników zdarzenia o jego okolicznościach i wzywa ich na spotkanie- rozmowę z dyrektorem szkoły, pedagogiem i wychowawcą mająca na celu zobowiązanie ucznia do zaniechania negatywnego postępowania w przyszłości, a rodziców do szczególnego nadzoru nad dzieckiem.

6. W sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu uczniów dyrektor szkoły lub upoważniony pracownik powiadamia Policję oraz wzywa  karetkę pogotowia.

7. Wychowawca klasy wyciąga wobec sprawcy zdarzenia konsekwencje przewidziane w statucie szkoły.

PROCEDURA 1.3

Procedura do stosowania w przypadku przebywania na terenie szkoły ucznia znajdującego się pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

Nauczyciel, który zauważył, że uczeń może być pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego:

1. Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy.

2. Wychowawca odizolowuje ucznia od reszty klasy i pozostawia go pod opieką osoby dorosłej (pedagoga szkolnego, innego nauczyciela).

3. Przeprowadza z uczniem rozmowę, rozpoznaje jego stan zdrowia i zachowanie, kieruje rozmową w ten sposób, by uzyskać od ucznia potwierdzenie – przyznanie się do zażycia środka odurzającego.

4. Zabezpiecza alkohol lub inny środek, jeśli uczeń go posiada.

5. Zawiadamia dyrektora szkoły i pedagoga szkolnego .

6. Informuje o zdarzeniu rodziców ucznia (opiekunów prawnych) i wzywa ich celu odebrania dziecka ze szkoły.

7. W przypadku, gdy wychowawca uzna, że stan zdrowia ucznia wymaga konsultacji lekarskiej lub gdy uczeń nie przyznaje się do zażycia środka odurzającego- wychowawca po konsultacji z dyrektorem szkoły wzywa pogotowie (udzielenie pomocy medycznej, stwierdzenie stanu trzeźwości lub odurzenia).

8. W przypadku, gdy uczeń jest agresywny bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu i zdrowiu innych osób- dyrektor szkoły wzywa Policję.

9. W przypadku, gdy rodzice (prawni opiekunowie) ucznia odmawiają przyjścia do szkoły, o pozostaniu ucznia w szkole, przewiezieniu do placówki służby zdrowia lub przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszy Policji- decyduje dyrektor szkoły.

10. W przypadku, gdy przybyła do szkoły Policja ( pod nieobecność rodziców), stwierdzi, iż należy zatrzymać ucznia w izbie wytrzeźwień lub policyjnych pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, a uczeń nie ukończył 18 lat- należy zawiadomić o tym fakcie rodziców ucznia oraz sąd rodzinny.

11. Po wydarzeniu wychowawca klasy wraz z dyrektorem szkoły i pedagogiem szkolnym przeprowadzają rozmowę z uczniem i jego rodzicami- uczeń zostaje zobowiązany do zaprzestania negatywnego zachowania, a rodzice do szczególnego nadzoru nad dzieckiem.

12. Rodzice otrzymują również informację o możliwości pomocy ze strony pedagoga szkolnego.

13. Wychowawca klasy wyciąga wobec ucznia konsekwencje przewidziane w statucie szkoły.

14. Jeżeli powtarzają się przypadki, ,w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły- dyrektor zawiadamia o tym Policję (specjalista ds. nieletnich) lub sąd rodzinny, a w przypadku ucznia pełnoletniego- dodatkowo wychowawca klasy ( po wykorzystaniu wszelkich możliwych form pomocy i interwencji wobec ucznia- skierowanie do poradni uzależnień, psychologa, itp.) występuje z wnioskiem o skreślenie ucznia z listy uczniów Zespołu Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Ostrołęce.

PROCEDURA 1.4

Procedura do stosowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancje przypominająca narkotyk.

W takim przypadku nauczyciel:

1. W obecności innej osoby (wychowawca klasy, pedagog szkolny, dyrektor) ma prawo żądać, by uczeń przekazał mu te substancję- pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży), ewentualnie innych przedmiotów budzących podejrzenie ,co do ich związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia- jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla Policji.

2. O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa.

3. Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie- nauczyciel po odpowiednim zabezpieczeniu zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją jednostce Policji. Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo uczeń nabył substancję.

Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swymi spostrzeżeniami.

4. W przypadku, gdy uczeń mimo wezwania odmawia przekazania nauczycielowi substancji i pokazania zawartości torby , dyrektor wzywa Policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy.

5. Wychowawca klasy wraz z pedagogiem szkolnym w konsultacji z dyrektorem szkoły decyduje o rodzaju konsekwencji wyciągniętych wobec ucznia oraz wraz z pedagogiem szkolnym ustala formy pomocy uczniowi i rodzinie w sytuacji popełnienia przez ucznia czynu karalnego (także formy kontroli).

PROCEDURA 1.5

Procedura do stosowania w przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominająca narkotyk.

W takim przypadku należy podjąć następujące kroki:

1. Skonsultować z innym nauczycielem zasadność podejrzeń, co do rodzaju substancji.

2. Bez względu na wyniki konsultacji, zachowując środki ostrożności – zabezpieczyć substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem.

3. Próbować, o ile jest to możliwe i znajduje się w zakresie działań pedagogicznych ustalić, do kogo substancja należy.

4. Powiadomić o zdarzeniu dyrektora szkoły, który wzywa Policję.

5. Przekazać Policji zabezpieczoną substancję i przekazać jej informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.

6. Jeżeli zostanie ustalone przez nauczyciela lub w toku postępowania policyjnego, że znaleziona substancja jest narkotykiem i należy do ucznia szkoły:

▬ wychowawca klasy wzywa do szkoły rodziców/ opiekunów ucznia i w obecności dyrektora szkoły oraz pedagoga szkolnego przeprowadza z nimi rozmowę dotyczącą konsekwencji prawnych za tego typu zachowań ucznia oraz konsekwencjach wynikających ze statutu szkoły ,

▬ jednocześnie ustalony zostaje tryb wzajemnej współpracy z rodzicami ucznia w celu kontrolowania ucznia i przeciwdziałania jego podobnym zachowaniom w przyszłości.

PROCEDURA 1.6

Procedura do stosowania w przypadku uzyskania informacji, że uczeń używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji.

Nauczyciel, który uzyskał taka informacje powinien:

1. Przekazać informację wychowawcy klasy.

2. Wychowawca klasy informuje o tym pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły.

3. Wychowawca klasy wzywa do szkoły rodziców/opiekunów ucznia i przekazuje im uzyskaną informację w obecności ucznia.

4. Jeśli rodzice i/lub uczeń potwierdzają informację- wychowawca klasy zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania , a rodziców do bezwzględnego i szczególnego nadzoru nad dzieckiem.

Wychowawca może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i jego udział w programie terapeutycznym.

5. W sytuacjach , gdy:

▬ rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal napływają z wiarygodnych źródeł informacje o przejawach

demoralizacji dziecka,

▬ gdy szkoła wykorzysta wszelkie dostępne środki oddziaływań wychowawczych, a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów,

dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny i policję (specjalista do spraw nieletnich).

6. Jeśli informacja dotyczy ucznia, który ukończył 17 lat i wiąże się z przestępstwem ściganym z urzędu lub udziału ucznia w działalności grup przestępczych, zgodnie z art.304 2 kodeksu postępowania karnego- dyrektor szkoły jest obowiązany niezwłocznie powiadomić prokuratora lub policję.

PROCEDURA 1.7

Procedura przeciwdziałania i reagowania na wagary uczniów

W sytuacjach, które mogą wskazywać, że nieobecności ucznia w szkole są spowodowane wagarami, tj., gdy:

▪ brak usprawiedliwienia pojedynczych nieobecności w wyznaczonym, do tego terminie,

▪ opuszczanie pojedynczych godzin w ciągu dnia,

▪ opuszczanie pierwszych lub ostatnich godzin bez zgłaszania tego wychowawcy, po okazaniu zwolnienia od rodziców, wychowawca powinien:

1. Sprawdzać na bieżąco obecność uczniów swojej klasy na zajęciach.

2. Rozmawiać z uczniem na temat przyczyn jego nieobecności w szkole po każdej jednorazowej sytuacji wskazującej na to, że są to wagary i zweryfikować informacje z rozmowy z uczniem w telefonicznej rozmowie z rodzicami .

3. W przypadku stwierdzenia, że uczeń uciekł z lekcji natychmiast poinformować o tym rodziców .

4. Na bieżąco konsultować się z rodzicami w sprawie frekwencji ucznia w szkole.

5. Konsekwentnie stosować zasady oceniania frekwencji zgodnie z zapisami w statucie szkoły:

a. uczniowie, którzy bez usprawiedliwienia opuszczą:

▪ 14 godzin zajęć, otrzymują upomnienie ustne wychowawcy z wpisem do dziennika lekcyjnego,

▪ 20 godzin zajęć, otrzymują naganę wychowawcy z powiadomieniem rodziców (prawnych opiekunów),

▪ 40 godzin zajęć, otrzymują naganę dyrektora szkoły wręczoną w obecności rodziców (prawnych opiekunów).

b. uczniowie, którzy nie wykazują poprawy mimo zastosowania kar określonych w ust. 3 pkt.1-3, podlegają dalszym karom określonym w statucie szkoły, do skreślenia z listy uczniów włącznie.

6. W przypadku powtarzania się sytuacji wskazujących na wagary ucznia wezwać rodziców do szkoły w celu przeprowadzenia rozmowy z uczniem i jego rodzicami zobowiązującej ucznia do zaprzestania negatywnego postępowania , a rodziców do szczególnego nadzoru nad dzieckiem oraz spisania tzw. kontraktu określającego zasady uczęszczania ucznia do szkoły i konsekwencje ich złamania.

7. W przypadku, gdy uczeń niepełnoletni przekroczy dozwoloną ilość godzin nieusprawiedliwionych nieobecności w szkole i zastosowane dotąd działania oraz konsekwencje nie przynoszą oczekiwanych rezultatów- dyrektor szkoły kieruje do rodziców list upominający, że obowiązek szkolny nie jest realizowany i wzywa rodziców do posłania dziecka do szkoły w wyznaczonym terminie. Jednocześnie pismo zawiera informację, że niespełnienie obowiązku szkolnego zagrożone jest skierowaniem sprawy do Sądu Rodzinnego.

8. Jeżeli rodzice nie zastosują się do wezwania i dziecko w wyznaczonym terminie nie podejmie nauki, dyrektor szkoły ma obowiązek skierowania pisma z informacją o niespełnieniu obowiązku szkolnego przez ucznia do Wydziału Oświaty UM w Ostrołęce lub Urzędu Gminy odpowiadającemu miejscu zamieszkania ucznia.

9. Dyrektor szkoły w porozumieniu z pedagogiem szkolnym i wychowawcą klasy ucznia kierują sprawę do Sądu Rodzinnego.

Wobec ucznia pełnoletniego mają zastosowanie takie same działania i interwencje szkoły , jak w stosunku do ucznia niepełnoletniego zawarte w punktach 1-6, a w sytuacji, gdy uczeń przekroczy dozwolona ilość nieusprawiedliwionych nieobecności i brak efektów dotychczasowych oddziaływań szkoły, wychowawca klasy ma prawo wystąpienia do Rady Pedagogicznej szkoły o skreślenie ucznia z listy uczniów Zespołu Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Ostrołęce.

PROCEDURA 1.8

Procedura do stosowania w przypadku kradzieży na terenie szkoły.

Nauczyciel, któremu uczeń zgłosił fakt kradzieży na terenie szkoły:

1. Przekazuje tę informację wychowawcy klasy ucznia.

2. Wychowawca klasy przeprowadza rozmowę z uczniem celem ustalenia okoliczności, świadków i sprawcę kradzieży.

3. Wychowawca informuje o zdarzeniu dyrektora szkoły.

4. Wychowawca informuje o zdarzeniu rodziców ucznia poszkodowanego oraz sprawcy kradzieży i wzywa ich do szkoły w celu poznania motywów czynu oraz naprawienia szkody (zobowiązanie ucznia do oddania skradzionej rzeczy ewentualnie pokrycia kosztów  skradzionego przedmiotu).

5. Wychowawca wyciąga wobec ucznia- sprawcy , konsekwencje zgodne z zapisami w statucie szkoły.

6. W przypadku, gdy uczeń podejrzany o kradzież nie przyznaje się do winy lub po raz kolejny dopuścił się kradzieży albo , gdy trudno ustalić ewentualnego sprawcę kradzieży-dyrektor szkoły powiadamia Policję, która prowadzi dalszy tok postępowania w sprawie.

PROCEDURA 1.9

Procedura do stosowania w przypadku stosowania przemocy psychicznej uczniów wobec innych (zastraszanie, wymuszenia).

W przypadku, gdy nauczyciel zaobserwował sytuację lub otrzymał informację,  iż uczeń  (uczniowie) padł ofiarą wymuszeń (pieniądze, rzeczy) lub był zastraszany- szantażowany przez innego ucznia szkoły:

1. Niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły.

2. Dyrektor szkoły powiadamia wychowawcę klasy i pedagoga szkolnego, którzy przeprowadzają rozmowę z uczniem w celu ustalenia okoliczności zdarzenia oraz ustalenia sprawcy.

3. Wychowawca klasy powiadamia i wzywa do szkoły rodziców uczniów- ofiary i sprawcy – zapoznaje rodziców z okolicznościami sytuacji.

4. Informuje rodziców ofiary zdarzenia o przysługującej im możliwości zgłoszenia zdarzenia na Policji, rodziców sprawcy uświadamia w zakresie konieczności większego niż dotąd nadzoru na dzieckiem oraz prawnych konsekwencji podobnych zachowań w przeszłości- w sytuacji powtórzenia się podobnych sytuacji – dyrektor szkoły ma obowiązek poinformować Policję lub Sąd Rodzinny.

5. Wychowawca klasy stosuje wobec ucznia konsekwencje określone w statucie szkoły.

PROCEDURA 1.10

Procedura do stosowania w przypadku posiadania przez ucznia przedmiotów niedozwolonych (ostre narzędzia- nóż, żyletka, kastet).

Jeżeli nauczyciel zauważy u ucznia niebezpieczne narzędzie lub uzyska informację, że uczeń posiada takie narzędzie:

1. Nakłania ucznia do oddania niebezpiecznego przedmiotu.

2. Powiadamia o sytuacji wychowawcę klasy i dyrektora szkoły.

3. Wychowawca deponuje niebezpieczne narzędzie w gabinecie dyrektora szkoły.

4. Wychowawca powiadamia rodziców i wzywa ich do odbioru narzędzia.

5. Wychowawca i dyrektor przeprowadzają rozmowę uświadamiająco– dyscyplinującą z uczniem i jego rodzicami (niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia uczniów spowodowane posiadaniem i użyciem niebezpiecznego narzędzia na terenie szkoły, konieczność zwiększenia nadzoru rodziców nad uczniem oraz  zaniechania  podobnych praktyk w  przyszłości, konsekwencje prawne).

6. Jeśli uczeń odmawia oddania niebezpiecznego narzędzia- nauczyciel odizolowuje ucznia przy pomocy innych pracowników szkoły od pozostałych uczniów, a dyrektor szkoły wzywa Policję.

7. Dalsze postępowanie prowadzi Policja.

PROCEDURA 1.11

Procedura  do stosowania w przypadku zachowań uczniów uniemożliwiających prowadzenie lekcji.

W sytuacji, gdy podczas lekcji uczniowie (uczeń) zachowują się w sposób uniemożliwiający prowadzenie lekcji ( wulgarne zachowania w stosunku do rówieśników, nauczyciela, głośne rozmowy, spacery po sali, brak reakcji na polecenia nauczyciela):

1. Nauczyciel słownie zwraca uwagę na niewłaściwe postępowanie ucznia (uczniów).

2. Próbuje uspokoić atmosferę w klasie.

3. W przypadku konfliktu między uczniami- rozdziela strony.

4. W przypadku braku reakcji ze strony uczniów – wysyła jednego z zaufanych/odpowiedzialnych uczniów (np. przewodniczący, członek

samorządu klasowego) po pedagoga szkolnego lub dyrektora szkoły.

5. Dokonuje odpowiedniej adnotacji w dzienniku lekcyjnym.

6. Powiadamia o zdarzeniu wychowawcę klasy.

7. Wychowawca przeprowadza indywidualną dyscyplinującą rozmowę z uczniem (uczniami) i informuje go o dalszych konsekwencjach w sytuacji powtórzenia się podobnych zachowań.

8. Wychowawca w każdym przypadku niewłaściwego i uniemożliwiającego prowadzenie lekcji zachowania ucznia informuje o tym fakcie rodziców, uświadamia im konsekwencje podobnych zachowań w przyszłości (zgodne ze statutem szkoły)

9. W przypadku braku reakcji ucznia na zastosowane działania tj. powtarzania się podobnych zachowań ,wychowawca klasy informuje dyrektora szkoły, wnioskuje o obniżenie oceny ze sprawowania, a w wyjątkowo drastycznych sytuacjach (nagminne niewłaściwe zachowania, agresja ucznia,), dyrektor szkoły powiadamia Sąd Rodzinny.

PROCEDURA 1.12

Procedura do stosowania w przypadku celowego niszczenia przez ucznia mienia szkolnego i cudzej własności.

Nauczyciel, który uzyska informację o dewastacji lub stwierdzi dewastację mienia przez ucznia:

1. Ustala okoliczności zdarzenia na podstawie rozmowy z osobą informującą o zaistniałym fakcie oraz oglądu sytuacji w miejscu zaistnienia szkody (ustalanie okoliczności zdarzenia, ewentualnych sprawców, wspólnie z kierownikiem technicznym szkoły szacuje wartość szkody).

2. Informuje o tym fakcie dyrektora szkoły i wychowawcę klasy ucznia.

3. W przypadku nie budzącego wątpliwości ustalenia sprawcy szkody-wychowawca powiadamia rodziców ucznia i wzywa ich na rozmowę.

4. Podczas rozmowy, dyrektor szkoły , wychowawca oraz rodzice sprawcy ustalają zasady zadośćuczynienia bądź też pokrycia strat przez sprawcę i jego prawnych opiekunów.

5. Wychowawca klasy wyciąga wobec sprawcy określone konsekwencje przewidziane w statucie szkoły.

6. W przypadku dużej szkody albo w sytuacji, gdy niemożliwe jest ustalenie sprawcy szkody- dyrektor szkoły wzywa Policję.

PROCEDURA 1.13

Procedura do stosowania w przypadku używania przez ucznia telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych (odtwarzacz MP3, aparat fotograficzny) w czasie zajęć edukacyjnych .

W przypadku, gdy nauczyciel zaobserwuje, że uczeń używa telefonu komórkowego (lub innego urządzenia elektronicznego)podczas trwania zajęć lekcyjnych , powinien:

1. Polecić uczniowi natychmiastowe wyłączenie telefonu (urządzenia).

2. Wpisać uwagę do dziennika.

3. Włożyć urządzenie do skrzynki.

PROCEDURA 1.14

Procedura postępowania w przypadku agresji słownej ucznia

1. Nauczyciel, pracownik szkoły, rodzic inny uczeń będący świadkiem agresji słownej zobowiązany jest do:

Natychmiastowej słownej i stanowczej reakcji na zaistniałą sytuację, tzn.:

-zareagować i powstrzymać dalszą agresję słowną i mowę nienawiści.

-wyjaśnić z uczniem bądź uczennicą jego zachowanie;

-zgłosić fakt do wychowawcy bądź pedagoga szkolnego;

-zanotować zaistniałe zdarzenie w dzienniku lekcyjnym w „Uwagach o zachowaniu ucznia”.

2. Wychowawca bądź pedagog/psycholog szkolny przeprowadza rozmowę o charakterze ostrzegawczym z uczniem bądź uczniami biorącymi udział w zachowaniu agresywnym celem ustalenia przyczyn – konfrontacja zdarzenia.

3. Wychowawca bądź pedagog/psycholog szkolny informuje uczniów o konsekwencjach zachowania agresywnego, zgodnych ze Statutem Szkolnym.

4. Wychowawca wzywa rodziców do szkoły i powiadamia ich o zaistniałej sytuacji. Fakt rozmowy z rodzicem wychowawca odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.

5. W przypadku powtarzających się aktów agresji słownej lub pojawiającego się nasilenia przejawów agresji słownej u ucznia, wychowawca zwraca się z prośbą o pomoc do Dyrektora Szkoły.

6. Dyrektor Szkoły przeprowadza rozmowę z uczniem w obecności wychowawcy. Zobowiązuje rodziców do podjęcia działań zapobiegających agresji słownej przez ucznia.

7. W przypadku braku poprawy zachowania ucznia, Dyrektor podejmuje działania dyscyplinujące zgodnie ze Statutem Szkoły.

8. W przypadku agresji słownej skierowanej do nauczyciela lub innych pracowników szkoły, Dyrektor zobowiązany jest do podjęcia działań zgodnie z procedurą postępowania w przypadku przestępstwa przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu.

PROCEDURA 2.1

Procedura do stosowania w przypadku nieszczęśliwego wypadku na terenie szkoły (urazy fizyczne).

Każdy nauczyciel, który jest świadkiem nieszczęśliwego wypadku w szkole i na terenie szkoły ma obowiązek:

1. Wezwania na miejsce wypadku pielęgniarki szkolnej, a w razie jej nieobecności pedagoga szkolnego oraz udzielenia uczniowi pierwszej pomocy w zależności od potrzeb ( unieruchomienie kończyny, założenie opaski uciskowej, sztuczne oddychanie).

2. W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia ucznia- wezwania karetki pogotowia.

3. Zawiadomienia rodziców ucznia o wypadku.

4. W zależności od okoliczności wypadku- zabezpieczenia jego miejsca.

5. W razie nieobecności pielęgniarki szkolnej – ma obowiązek opiekowania się uczniem do czasu przyjazdu karetki lub pozostawienia ucznia pod opieka pedagoga szkolnego(obserwuje poszkodowanego).

6. W przypadku ucznia niepełnoletniego , jeśli istnieje konieczność zabrania ucznia do szpitala- towarzyszenia mu do czasu pojawienia się przy uczniu jego rodziców.

7. Poinformowania dyrektora szkoły oraz społecznego inspektora BHP o zaistniałym wypadku.

8. Sporządzenia notatki o okolicznościach zdarzenia.

Nauczyciel ma obowiązek sprawowania opieki nad uczniem od momentu wypadku do czasu zapewnienia uczniowi specjalistycznej pomocy i przekazania go rodzicom.

PROCEDURA 2.2

Procedura do stosowania w przypadku klęski żywiołowej (pożar, rozpylenie na terenie szkoły szkodliwej substancji toksycznej).

Nauczyciel, który zaobserwuje lub uzyska od innych informację potwierdzająca powyższe sytuacje, ma obowiązek:

1. Przebywania z uczniami do czasu rozwiązania sytuacji.

2. Natychmiastowego powiadomienia dyrektora szkoły.

3. Wyprowadzenia uczniów z miejsca zagrożenia.

4. Udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanym uczniom.

5. W miarę możliwości usunięcia skutków zagrożenia.

6. Równolegle do działań nauczyciela zawartych w pkt. 3,4,5 – dyrektor wdraża stosowne procedury dotyczące postępowania w powyższych sytuacjach :

▪ powiadamia o zdarzeniu Policję, a także- stosownie do rodzaju materiałów lub substancji- straż pożarną , SANEPID i w razie potrzeby pogotowie ratunkowe,

▪ kieruje ewakuacją zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami ewakuacji ,

▪ jeżeli jest to możliwe wraz ze społecznym inspektorem BHP organizuje działania powstrzymujące dalsze rozprzestrzenianie się substancji ,

▪ powiadamia o zdarzeniu organ prowadzący szkołę oraz organ nadzoru pedagogicznego.

PROCEDURA 2.3

Procedura do stosowania w przypadku znalezienia na terenie szkoły substancji toksycznej, broni, materiałów wybuchowych.

1. Nauczyciel, który stwierdza zaistnienie jednej a powyższych okoliczności- uniemożliwia dostęp osób postronnych i uczniów

do znaleziska poprzez zaangażowanie do pilnowania znaleziska jednego z pracowników szkoły.

2. Powiadamia dyrektora szkoły.

3. Dyrektor powiadamia o zdarzeniu Policję, a także- stosownie do rodzaju materiałów lub substancji- straż pożarną , SANEPID i w razie potrzeby pogotowie ratunkowe.

4. W przypadku rozprzestrzeniania się substancji toksycznych dyrektor szkoły ogłasza natychmiastową ewakuację zgodnie z obowiązującymi  w szkole procedurami ewakuacji.

5. Jeżeli jest to możliwe, dyrektor szkoły wraz ze społecznym inspektorem BHP organizują działania powstrzymujące dalsze rozprzestrzenianie się substancji.

6. Dyrektor powiadamia o zdarzeniu organ prowadzący szkołę oraz organ nadzoru pedagogicznego.

PROCEDURA 2.4

Procedura do stosowania w przypadku anonimowego telefonu z pogróżkami lub informacjami materiałów zagrożeniu użyciem materiałów wybuchowych.

Nauczyciel , który odebrał telefon z pogróżkami powinien:

1. Prowadzić rozmowę w sposób umożliwiający uzyskanie jak największej ilości informacji dotyczących zagrożenia oraz zapamiętać istotne dla zdarzenia informacje – czas trwania rozmowy, dokładna treść, spostrzeżenia , co do charakterystyki osoby dzwoniącej.

2. Natychmiast powiadomić dyrektora szkoły.

3. Dyrektor lub osoba upoważniona powiadamia Policję, straż pożarną i pogotowie ratunkowe.

4. Pozostać , jak i inni nauczyciele , z uczniami do czasu wyjaśnienia sprawy.

5. Dyrektor o zaistniałej sytuacji powiadamia organ prowadzący szkołę oraz nadzór pedagogiczny.

PROCEDURA 2.5

Procedura do stosowania w przypadku przebywania obcej osoby na terenie szkoły

Przez osobę „obcą” na terenie szkoły rozumie się osobę, która:

▪ nie jest rodzicem ucznia tej szkoły,

▪ nie jest pracownikiem szkoły,

▪ nie jest osobą zaproszoną przez dyrekcję szkoły, wychowawcę klasy lub innego pracownika i która swoim zachowaniem w wyraźny sposób narusza zasady i normy współżycia społecznego bądź też w inny sposób stanowi zagrożenie dla porządku na terenie szkoły oraz bezpieczeństwa uczniów lub innych osób przebywających na terenie szkoły.

Każdy nauczyciel w przypadku, gdy zauważy na terenie szkoły osobę, której zachowanie lub wygląd wzbudza niepokój :

1. Obserwuje zachowanie tej osoby, ustala powody jej obecności w szkole.

2. W przypadku trudności z ustaleniem tego-pyta ją o cel wizyty w szkole.

3. Jeśli uzna za stosowne- prosi ją o opuszczenie terenu szkoły.

4. W przypadku powstania wątpliwości lub ujawnienia niepokojących zachowań z jej strony- informuje dyrektora szkoły i wspólnie z nim podejmuje mediacje w celu nakłonienia jej do jasnego określenia celu swojego pobytu lub też opuszczenia terenu szkoły.

5. W sytuacjach drastycznych niezwłocznie powiadamia Policję i jednocześnie podejmuje działania mające na celu zabezpieczenie uczniów i pracowników przed skutkami niebezpiecznych zachowań osoby obcej.

Pobierz dokument