PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W OSTROŁĘCE UL. KOSZAROWA 3

 

Celem procedury jest:

1) ustalenie zasad organizowania i udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniom, rodzicom, opiekunom, nauczycielom,

2) określenie zasad dokumentowania i ewaluacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej,

3) wskazanie sposobu przechowywania i archiwizacji dokumentów związanych z pomocą psychologiczno- pedagogiczną.

ROZDZIAŁ I

ZASADY ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym.

2. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole wynika w szczególności z: niepełnosprawności; niedostosowania społecznego; zagrożenia niedostosowaniem społecznym; zaburzeń zachowania lub emocji; szczególnych uzdolnień; specyficznych trudności w uczeniu się; deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; choroby przewlekłej; sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; niepowodzeń edukacyjnych; zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

3. Korzystanie z pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

4. Pomoc psychologiczno- pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.

5. Pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści.

7. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy ucznia, rodziców ucznia,  dyrektora szkoły, nauczyciela, wychowawcy, specjalisty prowadzącego zajęcia z uczniem, poradni psychologiczno-pedagogicznej, asystenta rodziny, kuratora sądowego, organizacji pozarządowej lub innej instytucji działającej na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 

ROZDZIAŁ II

FORMY UDZIELANEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ

1. Uczniom pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana w szkole w trakcie bieżącej pracy oraz przez zintegrowane działania nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów, a także w formie: zajęć rozwijających uzdolnienia; zajęć rozwijających umiejętność uczenia się; zajęć dydaktyczno – wyrównawczych; zajęć korekcyjno – kompensacyjnych; zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne; zajęć logopedycznych; zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej; porad i konsultacji; warsztatów.

2. Rodzicom i nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w formie porad, konsultacji, warsztatów, szkoleń.

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w sytuacji wprowadzenia w szkole zdalnego nauczania może być udzielana z wykorzystaniem metod i form kształcenia na odległość.

 

ROZDZIAŁ III

ZADANIA DYREKTORA SZKOŁY, WYCHOWAWCY, NAUCZYCIELI I SPECJALISTÓW

1. Dyrektor szkoły:

organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną w szkole;

powołuje zespoły ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

ustala wymiar godzin poszczególnych form udzielania pomocy;

informuje na piśmie rodziców lub prawnych opiekunów o proponowanych formach pomocy psychologiczno – pedagogicznej (Załącznik Nr 1);

wspiera nauczycieli, wychowawców i specjalistów w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności w zakresie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej;

wspomaga działania szkoły w zakresie planowania i przeprowadzenia działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

występuje, za zgodą rodziców ucznia (załącznik nr 2), do publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej z wnioskiem (załącznik nr 3) o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia w sytuacji braku poprawy jego funkcjonowania mimo udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

2. Pedagog i psycholog szkolny:

prowadzi szkolny rejestr uczniów objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną;

uczestniczy w pracach zespołów ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

współpracuje z nauczycielami, wychowawcami, ale także innymi specjalistami zatrudnionymi w szkole i w placówkach wspierających uczniów, ale także z rodzicami oraz uczniami w: – diagnozowaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów, przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły, – rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów,

udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom, nauczycielom.

3. Pedagog specjalny:

prowadzi szkolny rejestr uczniów objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną;

uczestniczy w pracach zespołów ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego; współpracuje z zespołem mającym opracować dokumentację dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w tym WOPFU (załącznik nr 4) i IPET załącznik nr 5),

monitoruje dokumentację ucznia tworzoną przez wychowawcę w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej; – współpracuje z nauczycielami, wychowawcami, ale także innymi specjalistami zatrudnionymi w szkole i w placówkach wspierających uczniów, ale także z rodzicami oraz uczniami w: – rekomendowaniu dyrektorowi działań w zakresie zapewniania aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły, – diagnozowaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów, przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły, – rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów, – określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychiczne ucznia;

   wspiera nauczycieli i innych specjalistów w kontekście doboru metod, form pracy, określaniu potrzeb uczniów, ale także ich mocnych stron,

  udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom, nauczycielom,

  współpracuje z podmiotami i instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, w tym np. z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym z poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi szkołami i placówkami, pracownikiem socjalnym, asystentem rodziny, kuratorem sądowym i innymi. 4. Wychowawca klasy:

  organizuje i koordynuje     udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom z jego klasy;

wnioskuje o objęcie ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną;

ustala terminy spotkań zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej (wszyscy nauczyciele uczący w oddziale);

we współpracy z nauczycielami, specjalistami, rodzicami ucznia ustala formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla danego ucznia ;

wspólnie z nauczycielami i specjalistami, dokonuje oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej (załącznik nr 7);

informuje rodziców ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego o terminie każdego spotkania zespołu i możliwości uczestniczenia w nim ;

na bieżąco współpracuje z nauczycielami, specjalistami i rodzicami ucznia objętego pomocą psychologiczno – pedagogiczną w ramach zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz bieżącej pracy z uczniem.

4. Nauczyciel:

informuje o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną;

respektuje zalecenia zawarte w opiniach i orzeczeniach oraz ustalenia zespołu ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej (opracowuje dostosowania wymagań edukacyjnych dla ucznia);

informuje wychowawcę o frekwencji ucznia na prowadzonych przez siebie zajęciach w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

5. Wychowawcy, nauczyciele, specjaliści:

rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów; rozpoznają przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie w życiu   szkoły- na bieżąco przez cały okres kształcenia ucznia w szkole; wstępne rozpoznanie dla klas pierwszych do 30 września danego roku szkolnego (załącznik nr 6 – Karta rozpoznania indywidualnych potrzeb ucznia).

podejmują działania sprzyjające rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;

– współpracują z poradnią w procesie diagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia oraz planowania dalszych działań.

 

 

ROZDZIAŁ IV

POMOC DLA UCZNIA, KTÓRY NIE POSIADA OPINII LUB ORZECZENIA

1. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną, rodzic ucznia, nauczyciel informuje o tym niezwłocznie wychowawcę klasy;

2. Wychowawca informuje innych nauczycieli i specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem lub ustala termin spotkania zespołu klasowego nauczycieli, na którym informuje nauczycieli     i specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem; ustalane są proponowane formy i sposoby udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

3. Dyrektor szkoły za pośrednictwem wychowawcy zatwierdza proponowane formy i sposoby udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz ustala wymiar godzin;

4. Dyrektor szkoły za pośrednictwem wychowawcy informuje na piśmie rodziców ucznia o zaplanowanych formach pomocy psychologiczno – pedagogicznej, jej okresie udzielania oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane (załącznik nr 1);

5. Po wyrażeniu zgody przez rodzica (załącznik nr 2) i dostarczeniu jej do wychowawcy uczeń objęty jest pomocą psychologiczno – pedagogiczną;

6. Nauczyciele i specjaliści prowadzą z uczniem zajęcia, opracowują dostosowania wymagań edukacyjnych z przedmiotów, programy zajęć dla ucznia lub grupy uczniów, monitorują frekwencję oraz dokonują oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej ( załącznik nr 7) – termin do 15 czerwca;

7. Dokumentacja przechowywana jest w indywidualnej teczce ucznia w gabinecie pedagoga szkolnego.

8. Przed rozpoczęciem rozmowy z uczniem, w przypadku nagłej interwencji, jego rodzice są informowani o zaistniałej sytuacji telefonicznie.

 

ROZDZIAŁ V

POMOC DLA UCZNIA, KTÓRY POSIADA OPINIĘ WYDANĄ PRZEZ PORADNIĘ

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ

1. Po dostarczeniu przez rodzica kopii opinii do sekretariatu szkoły, dokument zostaje przekazany Dyrektorowi Szkoły oraz wychowawcy w celu zapoznania;

2. Dokument umieszcza się w indywidualnej teczce ucznia (w gabinecie pedagoga szkolnego);

3. Wychowawca klasy niezwłocznie ustala termin spotkania zespołu klasowego nauczycieli, na którym przekazuje najważniejsze informacje zawarte w opinii; ustalane są proponowane formy i sposoby udzielanej pomocy psychologiczno –pedagogicznej.

4. Dyrektor szkoły zatwierdza proponowane formy i sposoby udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz ustala dla nich wymiar godzin;

5. Dyrektor szkoły za pośrednictwem wychowawcy informuje na piśmie rodziców ucznia o zaplanowanych formach pomocy psychologiczno – pedagogicznej, okresie jej udzielania oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane (załącznik nr 1);

6. Po wyrażeniu zgody przez rodzica (załącznik nr 2) i wpłynięciu jej do wychowawcy uczeń objęty jest pomocą psychologiczno – pedagogiczną;

7. Nauczyciele i specjaliści prowadzą z uczniem zajęcia, opracowują dostosowania wymagań edukacyjnych z przedmiotów, programy zajęć dla ucznia lub grupy uczniów uwzględniając zalecenia zawarte w opinii, monitorują frekwencję oraz dokonują na piśmie oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej (załącznik nr 7) – do 15 czerwca;

8. Dokumentacja przechowywana jest w indywidualnej teczce ucznia u pedagoga szkolnego.

 

ROZDZIAŁ VI

POMOC DLA UCZNIA, KTÓRY POSIADA ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

1. Po dostarczeniu przez rodzica orzeczenia do sekretariatu szkoły, sekretarka informuje dyrektora szkoły oraz wychowawcę o wpłynięciu orzeczenia;

3. Wychowawca informuje pedagoga i psychologa szkolnego o orzeczeniu, którzy zapoznają się z jego treścią;

4. Wychowawca niezwłocznie (w formie ustnej) przekazuje nauczycielom uczącym najważniejsze informacje zawarte w orzeczeniu;

5. Dyrektor szkoły niezwłocznie powołuje zespół ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

6. Wychowawca ustala termin spotkania zespołu, o którym powiadamia rodziców ucznia za pomocą e-dziennika lub telefonicznie.

7. Zespół w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia orzeczenia dokonuje wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia (załącznik nr 4) i na jej podstawie opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny (załącznik nr 5);

8. Dyrektor ustala wymiar godzin poszczególnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz

informuje za pośrednictwem wychowawcy na piśmie rodziców ucznia o zaplanowanych formach pomocy psychologiczno – pedagogicznej, okresie jej udzielania oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane (załącznik nr 1);

9. Rodzic zapoznaje się z IPET, wyraża lub nie wyraża zgody na proponowane formy i sposoby pomocy psychologiczno – pedagogicznej własnoręcznym podpisem;

10. Nauczyciele i specjaliści prowadzą z uczniem zajęcia, opracowują dostosowania wymagań edukacyjnych z przedmiotów, programy zajęć dla ucznia lub grupy uczniów uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz monitorują frekwencję;

11. Dwa razy do roku: na koniec I semestru i do 15 czerwca, zespół ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej dokonuje wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia oraz dokonuje oceny efektywności udzielanej pomocy (załącznik nr 7) celem ewentualnej modyfikacji IPET.;

12. Dokumentacja przechowywana jest w indywidualnej teczce ucznia w gabinecie pedagoga szkolnego;

13. Rodzic ucznia otrzymuje kopię IPET oraz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia.

 

 

 

Podstawa prawna procedury:

1) Ustawa o systemie oświaty dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 19 z późn. zm.).

2) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r.poz.60).

3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U 2017 r.,poz. 1591), 4) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U 2017 r., poz. 1643),

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U.2017,poz.1578),

6) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2022r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,

7) Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.

8) Statut Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego im. ks. Jana Twardowskiego w Ostrołęce.