REGULAMIN  WOLONTARIATU SZKOLNEGO

SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W OSTROŁĘCE

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1)      Wolontariacie  należy przez to rozumieć  bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych,  wykraczające poza więzi rodzinno -koleżeńsko -przyjacielskie.

2)      Wolontariuszu należy przez to rozumieć ucznia Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego im. ks. Jana Twardowskiego w Ostrołęce, który na podstawie porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych dobrowolnie  i bezinteresownie pomaga innym w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

 1. Postanowienia ogólne
  1. W Szkole realizowany jest wolontariat na podstawie niniejszego Regulaminu, pod nadzorem koordynatorów wolontariatu i Dyrektora szkoły.
  2. Opiekę nad uczniami sprawują wyznaczeni przez Dyrektora  szkoły koordynatorzy, którzy czuwają nad tym, by działalność była zgodna ze Statutem Szkoły i niniejszym Regulaminem.
 1. Cele  działania
 1. Angażowanie młodych ludzi do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym
 2. Rozwijanie wśród dzieci i młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych
 3. Aktywizowanie uczniów do  działań na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej o charakterze regularnym  i akcyjnym
 4. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży
 5. Promocja idei wolontariatu w szkole
 6. Kształtowanie postaw prospołecznych wśród dzieci i młodzieży, uwrażliwianie na problemy drugiego człowieka i włączanie się w ich rozwiązywanie
 7. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego
 8. Zwiększanie samodzielności i efektywności działania młodych ludzi
 9. Zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach
 10. Budowanie pozytywnej atmosfery w szkole, sprzyjającej samorealizacji i poszerzaniu własnych zainteresowań

III.    Formy działania

Uczniowie realizują swoją działalność poprzez:

 • spotkania, szkolenia, wystawy, gazetki, stronę internetową
 • udział w projektach
 • imprezy kulturalno-charytatywne, spotkania z zaproszonymi gośćmi
 • imprezy rekreacyjno – sportowe, festyny, loterie, aukcje
 • udział w kwestach, zbiórkach darów organizowanych przez inne organizacje  za zgodą Dyrektora szkoły pod nadzorem koordynatora
 • włączanie się w pracę różnego rodzaju placówek opiekuńczych i wychowawczych;
 • pomoc w organizacji imprez szkolnych
 • pomoc w działaniach szkoły oraz współpracujących z nią organizacji mających na celu promowanie idei aktywności obywatelskiej oraz działalności na rzecz środowiska lokalnego

IV. Prawa wolontariusza

 1. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw
 2. Wolontariusze mogą podejmować działania w wymiarze nieutrudniającym  naukę w szkole  i pomoc w domu
 3. Wolontariusz może liczyć na wsparcie ze strony koordynatorów
 4. Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia oraz opinii o  wykonanej pracy
 5. Nie wolno wywierać na wolontariuszach presji moralnej w związku z realizowanym  zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami
 6. Wolontariusz przed podjęciem działań zostaje poinformowany o zasadach bezpieczeństwa  i higieny  oraz zostają one zapewnione podczas ich wykonywania

V. Obowiązki wolontariusza

Wolontariusz:

 • realizuje cele i przestrzega założeń ustawowych
 • przestrzega zasad zawartych w niniejszym Regulaminie
 • systematycznie uczestniczy w pracach na rzecz wolontariatu, a także w spotkaniach i warsztatach
 • wolontariusz rozpoczynający działalność ma obowiązek odbyć szkolenie  wprowadzające do pracy w szkolnym wolontariacie
 • jest słowny i wywiązuje się ze swoich obowiązków w sposób rzetelny i uczciwy
 • szanuje siebie i służy pomocą innym wolontariuszom
 • z godnością reprezentuje szkołę i dba o jej dobre imię
 • szanuje godność osobistą, dobre imię i własność osoby, której pomaga
 • dochowuje tajemnicy dotyczącej podopiecznego
 • działa w zespole i pomaga innym wolontariuszom
 • który z powodu działań wolontaryjnych jest nieobecny na lekcjach, ma obowiązek uzupełnić braki  w wiedzy spowodowane tą nieobecnością

VI Nagradzanie wolontariuszy

 1. Raz w roku zostanie zorganizowane spotkanie wolontariuszy i koordynatorów, na którym będzie podsumowana działalność wolontariatu szkolnego.
 2. Uczniowie mogą zostać nagrodzeni poprzez:
  • a) wyrażenie uznania słownego
  • b) pochwałę na forum szkoły
  • c)  wręczanie listów pochwalnych i dyplomów wolontariuszom oraz rodzicom
 3. Wolontariusz, który w cyklu nauki w szkole przynajmniej trzy razy uczestniczył w działaniach,  otrzymuje pisemne zaświadczenie o działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wpis na świadectwie ukończenia szkoły

 VII.       Organizacja

 1. Szkolny wolontariat podlega Dyrektorowi  Szkoły,  jako organowi powołującemu i nadzorczo-  kontrolnemu.
 2. Dyrektor udziela pełnomocnictwa do zawierania porozumień z wolontariuszami koordynatorowi  Szkolnego Wolontariatu.
 3. Do zadań koordynatora należy:
  • a) planowanie kierunków działań
  • b) koordynowanie, nadzorowanie i monitorowanie pracy wolontariuszy
  • c) wspieranie wolontariuszy w działaniach
  • d) nawiązywanie współpracy z innymi instytucjami i organizacjami
  • e) inspirowanie członków do podejmowania działań
  • f) reprezentowanie uczniów na zewnątrz
  • g) stały kontakt z Dyrektorem szkoły

VIII.    Postanowienia końcowe               

 1. Zmiana regulaminu wymaga formy pisemnej, zatwierdzonej przez koordynatora  i Dyrektora Szkoły.
 2. Opracowanie przez koordynatorów corocznego harmonogramu działań na dany rok szkolny.

Pobierz dokument

Wróć do