Regulamin świetlicy szkolnej

Społecznej Szkoły Podstawowej
Społecznego Towarzystwa Oświatowego im. ks. Jana Twardowskiego w Ostrołęce.

§ 1. Zasady ogólne.

  Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły. Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą wychowawczo – opiekuńczą przeznaczoną dla wszystkich uczniów klas I -VI naszej szkoły a w szczególności:

1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców  lub organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole, szkoła organizuje świetlicę.

2. Świetlica jest placówką wychowania pozalekcyjnego.

3. Świetlica w swojej działalności programowej realizuje cele i zadania szkoły uwzględniając treści i działania wychowawczo-profilaktyczne, opiekuńcze przyjęte w planie pracy.

4. Zajęcia świetlicowe organizowane są w godzinach pracy świetlicy i uwzględniają potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci, a także ich możliwości psychofizyczne.

§ 2. Cele i zadania.

1. Celem ogólnym zajęć świetlicowych jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej rozwój zainteresowań, uzdolnień i umiejętności.

2. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez:

1) stworzenie odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku;

2) dbanie o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie;

3) rozwijanie zainteresowań i zamiłowań;

4) propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu;

5) organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny  dzieci;

6) kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych;

7) wdrażanie zasad moralnego współżycia i współdziałania w grupie;

8) rozwijanie umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji z rówieśnikami;

9) pomoc w odkrywaniu mocnych stron przez dziecko;

10) podnoszenie kultury życia codziennego;

11) niwelowanie trudności dydaktycznych (pomoc w odrabianiu prac domowych);

12) rozwijanie umiejętności radzenia sobie z różnymi sytuacjami trudnymi i problemowymi; współpracę z nauczycielami wychowawcami, rodzicami dzieci uczęszczających do świetlicy  szkolnej, a także z pedagogiem szkolnym celem zdiagnozowania potrzeb i możliwości  uczniów oraz rozwiązywania napotkanych problemów wychowawczych.

3. Do zadań świetlicy należy:

1) wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły;

2) stworzenie uczniom możliwości odrabiania pracy domowej;

3) upowszechnianie wśród wychowanków zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie  nawyków higieny;

4) przygotowanie uczniów do udziału w życiu społecznym;

5) rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów;

6) wyrabianie u uczniów samodzielności;

7) stwarzanie wśród uczestników nawyków do uczestnictwa w kulturze,

8) przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu i demoralizacji.

4. Realizacja zadań świetlicy prowadzona jest w formach:

1) zajęć specjalistycznych;

2) zajęć według indywidualnych zainteresowań uczniów;

3) zajęć utrwalających wiedzę;

4) gier i zabaw rozwijających;

5) zajęć sportowych.

W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy rozkładu zajęć  zatwierdzonego przez Dyrektora szkoły.

§ 3. Organizacja.

1. Dni i godziny pracy świetlicy ustala Dyrektor szkoły na dany rok szkolny w  zależności od potrzeb środowiska i możliwości finansowych szkoły.

2. Zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach wychowawczych. Liczba  wychowanków w grupie nie może przekraczać 20 osób.  Nauczyciele otaczają opieką dzieci przebywające na terenie szkoły po zakończeniu  lekcji – dzieci zapisane do świetlicy oraz oczekujące na autobus szkolny. Opieką  wychowawcy świetlicy objęci są również uczniowie:

1) skierowani do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela lub czekający na zajęcia  lekcyjne,

2) zwolnieni z uczęszczania na zajęcia np. wychowania fizycznego, religii, etyki oraz nie  korzystający z wyjazdów na wycieczki klasowe.

3. Uczniowie przebywający w świetlicy są zobowiązani do przestrzegania regulaminu.

W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem wiążącą decyzję podejmuje  Dyrektor szkoły.

§ 4. Zasady funkcjonowania.

1. Świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z rozkładem zajęć zatwierdzonym przez  Dyrektora szkoły.

2. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które  zostały przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same po zajęciach lekcyjnych.

3. Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej zostają zapoznane z zasadami BHP przez  nauczycieli świetlicy w pierwszym tygodniu nowego roku szkolnego lub w pierwszym  tygodniu korzystania ze świetlicy szkolnej.

4. W świetlicy obowiązuje zakaz korzystania ze wszelkich urządzeń elektronicznych  przyniesionych z domu przez uczniów.

5. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej muszą być przyprowadzane i odbierane ze  szkoły przez rodziców (prawnych opiekunów) lub inne osoby upoważnione przez rodziców w  Karcie zgłoszenia złożonej u wychowawcy świetlicy. Możliwe jest także przekazanie  jednorazowego upoważnienia pisemnego lub poprzez e- mail lub e- dziennik.

6. Zezwala się na samodzielny powrót ucznia do domu zgodnie z oświadczeniem  złożonym przez rodziców (prawnych opiekunów) w Karcie zgłoszenia dziecka.

7. Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez dziecko muszą być  przekazane do wychowawcy świetlicy/ Dyrektora szkoły na datowanym i podpisanym  przez rodziców piśmie.

8. W przypadku braku pisemnej informacji od rodziców dziecko nie będzie mogło  opuścić świetlicy.

9.Rodzice są zobowiązani do odbierania dzieci do czasu określającego koniec pracy  świetlicy.

10.Wychowawcy świetlicy nie odpowiadają za dziecko, które samodzielnie opuściło  teren szkoły, w czasie, kiedy powinno przebywać w świetlicy.

11.Wychowawcy świetlicy nie odpowiadają za bezpieczeństwo dziecka pozostającego  na terenie szkoły przed otwarciem lub po godzinach pracy świetlicy szkolnej.

12.Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym, nawet  krótkotrwałym oddaleniu się, wyjściu ze świetlicy.

§ 5. Zadania nauczycieli-wychowawców świetlicy.

1. Do zadań nauczycieli-wychowawców świetlicy należy:

1) organizowanie wychowankom pomocy w nauce;

2) przeprowadzenie codziennych zajęć tematycznych;

3) organizowanie gier i zabaw ruchowych;

4) organizowanie wycieczek i spacerów;

5) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków;

6) realizacja zadań z zakresu doradztwa zawodowego zgodnie z programem realizacji  wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego;

7) kształtowanie nawyków higieny i czystości;

8) rozwijanie samodzielności i społecznej aktywności;

9) tworzenie warunków do odrabiania lekcji;

10) współpraca z rodzicami, wychowawcami, pedagogiem szkolnym;

11) prowadzenie dokumentacji świetlicy w tym dziennika zajęć w świetlicy i odnotowywanie  w dzienniku zajęć świetlicy obecności dzieci na zajęciach świetlicowych.

§ 6. Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy szkolnej.

1. Wychowanek ma prawo do:

1) bezpiecznego pobytu na świetlicy

2) właściwie zorganizowanej opieki;

3) życzliwego traktowania;

4) swobodnego wyrażania myśli i przekonań;

5) opieki wychowawczej;

6) poszanowania godności osobistej;

7) ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną;

8) rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień;

9) korzystania z pomocy dydaktycznych, gier i sprzętu audiowizualnego będącego na  wyposażeniu świetlicy;

10) uzyskania pomocy podczas odrabiania prac domowych

2. Wychowanek jest zobowiązany do:

1) przestrzegania regulaminu wewnętrznego świetlicy;

2) przestrzegania zasad współżycia w grupie;

3) współpracy w procesie wychowania;

4) pomagania słabszym;

5) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w świetlicy;

6) ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie;

7) informowania każdorazowo wychowawców świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu ze świetlicy;

8) zgłaszania wszelkich wypadków oraz swojego złego samopoczucia.

3. Nagrody:

Każdy uczestnik zajęć świetlicowych może otrzymać nagrodę: za udział w konkursach, dobre  zachowanie, przestrzeganie Regulaminu, kulturę osobistą itp. w postaci:

1) pochwały ustnej;

2) pochwały na piśmie do rodziców i wychowawcy klasy;

3) nagrody rzeczowej;

4) dyplomu.

2. Kary:

Za nieprzestrzeganie zasad dobrego wychowania, naruszanie Regulaminu, dla uczestnika  świetlicy przewidziane są następujące kary:

1) upomnienie ustne;

2) ostrzeżenie w obecności grupy;

3) pisemne powiadomienie rodziców i wychowawcy klasy o złym zachowaniu;

4) wnioskowanie o obniżenie oceny ze sprawowania;

5) rodzice ucznia, który dokonał zniszczenia wyposażenia świetlicy będą obciążeni pełną  lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt.

§ 7. Współpraca z rodzicami.

1. Współpraca z rodzicami uczniów uczęszczających do świetlicy odbywa się:

1) bezpośrednio (codzienny kontakt i rozmowy – z rodzicami, którzy odbierają dzieci ze  świetlicy osobiście);

2) poprzez korespondencję z rodzicami – pisemne informacje;

3) rozmowy telefoniczne;

4) dziennik elektroniczny.

§ 8. Dokumentacja świetlicy.

1. W świetlicy szkolnej prowadzona jest następująca dokumentacja:

1) kwestionariusze z aktualnymi danymi w celu  komunikowania się w razie konieczności z rodziną dziecka;

2) Regulamin Świetlicy Szkolnej;

3) ramowy rozkład dnia;

4) roczny rozkład zajęć;

5) dziennik zajęć

6) analiza pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy na koniec półrocza i koniec roku  szkolnego.

§ 9. Zapewnianie bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19.

  1. W szkole obowiązują Procedura przeciwepidemiczna w związku z  wystąpieniem COVID-19.
  2. Pracownicy świetlicy wietrzą sale, w których odbywają się zajęcia  świetlicowe przed przyjściem dzieci na zajęcia, a także co godzinę i w miarę potrzeb.
  3.  Jeśli jest taka możliwość, zajęcia świetlicowe uczniom można organizować na terenie szkoły na świeżym powietrzu.
  4.  Sale, w których odbywają się w zajęcia świetlicowe wyposażone są w środki do dezynfekcji rąk. Nauczyciele zobowiązani są poinstruować uczniów o konieczności  dezynfekcji rąk po przyjściu ze świeżego powietrza. Uczniowie dezynfekują ręce pod  nadzorem wychowawcy świetlicy.
  5. Sprzęty, zabawki, pomoce dydaktyczne, które wykorzystywane były  podczas pobytu uczniów w świetlicy są dezynfekowane przez wyznaczone osoby.  Nauczyciele świetlicy w miarę możliwości pilnują, aby uczniowie unikali gromadzenia się.
  6.  Nauczyciel świetlicy w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych  u ucznia wskazujących na infekcję dróg oddechowych zobowiązany jest postępować zgodnie  z Procedurą przeciwepidemiczną na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19.
  7. W okresie epidemii główną drogą kontaktu z rodzicami/opiekunami  prawnymi uczniów jest: telefon, e- mail, dziennik elektroniczny.
  8. Osoba odbierająca ucznia ze świetlicy nie może wchodzić do pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia świetlicowe. Uczeń odbierany jest zgodnie z Procedurą

Pobierz dokument

Wróć do