REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW

SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ  SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO

IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W OSTROŁĘCE

§ 1

Postanowienia ogólne:

 1. Stypendium jest świadczeniem pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym, którego celem jest honorowanie edukacji uczniów zdolnych.
 2. Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego nr 116 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Ostrołęce rozpatruje wnioski na posiedzeniach zarządu.
 3. Przewodniczącym komisji jest Prezes Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego nr 116 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Ostrołęce.
 4. Stypendium przyznaje się uczniom klas IV-VIII szkoły podstawowej.
 5. Stypendium przyznawane jest w postaci zniżki czesnego w wysokości ustalonej na rok szkolny przez Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego nr 116 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Ostrołęce.

§ 2

Kryteria udzielania stypendium:

 1. Stypendium przyznawane jest uczniom, którzy uzyskali średnią ocen 5,5 oraz zachowanie wzorowe na koniec I lub II okresu obowiązującego roku szkolnego.

§ 3

Procedura udzielania stypendium

 1. Wychowawca weryfikuje osiągnięte przez kandydatów kryteria i wybiera osoby, które mogą otrzymać stypendium.
 2. Wnioski stypendialne składa Rodzic ucznia w sekretariacie w ciągu 14 dni od zebrania klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej.

§ 4

Postanowienia końcowe

 1. Stypendium za wyniki jest udzielane raz w miesiącu przez jeden okres obowiązującego roku szkolnego.
 2. Stypendium przyznaje Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego nr 116 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Ostrołęce.
 3. W przypadku rażącego naruszenia przez stypendystę obowiązków ucznia Zarząd koła, na wniosek Dyrektora szkoły lub Rady Pedagogicznej, może wstrzymać przyznanie stypendium.

§ 5

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2022 r.

Rok szkolny 2022/2023 – uchwalona kwota stypendium 200 złotych

Pobierz dokument

Wróć do