REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA
OŚWIATOWEGO IM. KS. J. TWARDOWSKIEGO W OSTROŁĘCE

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. – art.55 (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)
 2. Statut Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego im. ks. Jana Twardowskiego w Ostrołęce

REGULAMIN ZAWIERA:

 1. Postanowienia ogólne.
 2. Cele Samorządu Uczniowskiego.
 3. Zadania Samorządu Uczniowskiego.
 4. Organy Samorządu Uczniowskiego.
 5. Uprawnienia Samorządu Uczniowskiego.
 6. Zadania Opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
 7. Ordynacja wyborcza.
 8. Przepisy końcowe.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

W szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej ,,Samorządem”.

§ 2

Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

§ 3

Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalony przez Radę Pedagogiczną.

§ 4

Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

II. CELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

§ 5

Samorząd Uczniowski jest wewnątrzszkolnym organem, którego celem jest:

1.Reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej szkoły.

2.Organizowanie działalności kulturalnej, oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi.

3.Współdziałanie z innymi organami szkoły dla prawidłowego funkcjonowania całej społeczności szkolnej.

4.Pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Dyrektorem Szkoły.

5.Wszechstronne działanie zobowiązujące uczniów do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywanie szacunku dorosłym i kolegom.

6.Tworzenie warunków samorządności, partnerstwa, demokratycznych form współżycia i poszanowania przez uczniów współodpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły.

7.Uczestnictwo w samodzielnym rozwiązywaniu problemów dotyczących zasad współżycia w środowisku, kształtowaniu umiejętności działań zespołowych, integrujących społeczność szkolną.

8.Wdrażanie zasad demokracji w życiu szkoły.

III.  ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

§ 6

Do zadań Samorządu Uczniowskiego należy:

 1. Przedstawianie władzom szkolnym opinii i potrzeb uczniów.
 2. Dbanie w całokształcie swej działalności o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
 3. Angażowanie uczniów do wykonania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły, inspirowanie społeczności szkolnej do udziału w pracach na rzecz środowiska.
 4. Organizowanie działań pozwalających uzyskać fundusze na wspólne cele.
 5. Informowanie całej społeczności szkolnej o swoich  działaniach ( godziny wychowawcze,apele).
 6. Kształtowanie współodpowiedzialności za budynek i sprzęt szkolny.

IV. ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

§7

Organami Samorządu są:

 1. Przewodniczący Samorządu
 2. Zastępca Przewodniczącego Samorządu
 3. Członkowie Samorządu Uczniowskiego
 4. Samorządy Klasowe

§ 8

Do Samorządu Uczniowskiego należą wszyscy uczniowie szkoły, a uczniowie poszczególnych klas do Samorządów Klasowych.

§ 9

W skład Samorządów Klasowych wchodzą:

 1. przewodniczący
 2. zastępca przewodniczącego
 3. skarbnik

§ 10

Wybór Samorządu Klasowego dokonywany jest w klasach w głosowaniu jawnym w terminie do 25 września.

§ 11

Samorząd Uczniowski wybierany jest przez uczniów klas I – VIII w głosowaniu tajnym według ordynacji ustanowionej na zasadach demokratycznych przez ogół członków Samorządu.

§ 12

Nad przebiegiem prac Samorządu czuwa Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego.

§ 13

W przypadku rażących zaniedbań na wniosek Dyrektora szkoły, Opiekuna Samorządu Uczniowskiego lub Samorządu Klasowego może dojść do odwołania Samorządu lub jego członków.

§ 14

Kadencja  Samorządu Uczniowskiego trwa od  września do 31 sierpnia następnego roku.

§ 15

Samorząd Uczniowski pracuje w oparciu o plan pracy ustalony na bieżący rok pracy.

§ 16

3. Zmian w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego może dokonać Dyrektor Szkoły po wcześniejszym zaopiniowaniu przez Samorząd Uczniowski lub Radę Pedagogiczną.

§ 17

Organy SU są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

V. UPRAWNIENIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

§ 18

Do uprawnień Samorządu Uczniowskiego należy przedstawianie Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

 1. Prawo do zapoznawania się z programami nauczania, ich treścią, celami i stawianymi wymaganiami.
 2. Prawo do znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania oraz nagradzania uczniów.
 3. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
 4. Prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcjimiędzy wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania własnych zainteresowań.
 5. Prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły;

VI. ZADANIA OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

§ 19

 1. Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest przedstawiciel Rady Pedagogicznej wybrany przez Dyrektora Szkoły.
 2. Do obowiązków Opiekuna SU należy:
 3. Udzielanie pomocy SU w realizacji zadań, w szczególności wymagających udziału nauczycieli i Dyrektora Szkoły.
 4. Czuwanie nad prawidłowym działaniem Samorządu.
 5. Inspirowanie nauczycieli (wychowawców) do współpracy z SU i udzielanie mu pomocy w jego działalności.
 6. Przedstawianie Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej sprawozdania z działalności SU (na koniec roku szkolnego).

VII. ORDYNACJA WYBORCZA

§ 20

 1. Wybory Samorządu przeprowadza komisja wyborcza w jawnym głosowaniu spośród uczniów klas VII i VIII.
 2. Do obowiązków komisji wyborczej należy:
  1. Przyjęcie zgłoszeń od kandydatów.
  1. Przygotowanie wyborów.
  1. Przeprowadzenie wyborów.
  1. Ogłoszenie wyników wyborów.
 3. Wybory do Samorządu Uczniowskiego są: powszechne (każdy uczeń ma prawo udziału w głosowaniu), równe (każdy uczeń ma 1 głos), bezpośrednie (każdy głosuje osobiście), tajne (wybór jest anonimowy) i odbywają się we wrześniu.

4.W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie klas I – VIII.

5. Kandydat do Samorządu powinien:

 1. być śmiałym, odważnym, przebojowym, pomysłowym, dowcipnym,
 2. umieć współpracować w grupie,
 3. umieć podejmować decyzje, negocjacje,
 4. chętnie działać na rzecz uczniów i szkoły,
 5. posiadać ocenę co najmniej bardzo dobrą z zachowania,      
 6. nie mieć problemów w nauce.

6.Wybory poprzedza trzydniowa kampania wyborcza, podczas której na spotkaniach z wyborcami kandydaci przedstawiają swoje programy wyborcze.

7.Kampania trwa do dnia wyborów.

8.Zasady przeprowadzenia wyborów są następujące:

 1. Wybory odbywają się w wyznaczonym terminie w czasie od pierwszej lekcji do zakończenia przerwy obiadowej, w trakcie przerw oraz zajęć lekcyjnych.
 2. Wybory odbywają się w specjalnie na ten cel wyznaczonym pomieszczeniu (osobna sala lub wydzielona część korytarza) – lokalu wyborczym.
 3. Lokal wyborczy powinien umożliwiać oddanie głosu w warunkach tajności.
 4. W lokalu wyborczym przez cały okres trwania wyborów znajdują się: min. 2 członkowie  Komisji Wyborczej, karty do głosowania, listy wyborców i zaplombowana urna z głosami.
 5. Przed rozpoczęciem wyborów Komisja Wyborcza drukuje karty do głosowania (imię i nazwisko, klasa kandydata) w liczbie odpowiadającej liczbie uczniów szkoły. Każda karta do głosowania powinna być opatrzona pieczęcią szkoły.
 6. Jeden wyborca głosuje poprzez postawienie jednego znaku X (dwóch krzyżujących się linii) w polu po lewej stronie nazwiska kandydata.
 7. Za głos nieważny uznaje się ten, w którym na karcie znak „X” postawiono przy więcej niż jednym nazwisku kandydata do Samorządu Uczniowskiego lub zastąpiono go innym znakiem oraz jeżeli na karcie nie postawiono żadnego znaku „X”.

9.Liczenie głosów odbywa się według poniższej procedury

1) Po zakończeniu głosowania członkowie Komisji Wyborczej otwierają urnę z głosami i dokonują przeliczenia znajdujących się w niej kart do głosowania.

2) Liczbę kart do głosowania porównuje się z liczbą podpisów złożonych na liście wyborców. Jeśli obie liczby zgadzają się, można przejść do liczenia głosów oddanych na poszczególnych kandydatów.

3) Uznanie głosu za nieważny wymaga akceptacji wszystkich członków KW obecnych przy liczeniu głosów.

4) Wyniki liczenia głosów Komisja Wyborcza spisuje w protokole zawierającym następujące informacje: liczba osób uprawnionych do głosowania:, liczba wydanych kart do głosowania:, liczba głosów ważnych:, liczba głosów nieważnych:, liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów,

5) Wyniki liczenia głosów wraz z informacją o tym, kto został Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego i Zastępcą, Komisja Wyborcza przekazuje Dyrekcji Szkoły, która następnie ogłasza wyniki wyborów podczas apelu.

VIII. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 21

1. Dyrekcja Szkoły i Rada Pedagogiczna powinna:

 1. udzielać pomocy w całokształcie działalności Samorządów, w szczególności w przedsięwzięciach wymagających udziału pracowników szkoły,
 2. zapoznać SU z tymi elementami planu działalności wychowawczej szkoły, których realizacja uzależniona jest od aktywności i inicjatywy samych uczniów,
 3. czuwać nad zgodnością działalności SU z celami wychowawczymi szkoły,
 4. zapewnić koordynację działalności SU z innymi organizacjami uczniowskimi i z władzami szkoły.
 5. Dyrektor Szkoły ma prawo do kontroli działalności Samorządu Uczniowskiego.
 6. Wszystkie nie ujęte w Regulaminie sprawy rozstrzyga ostatecznie Dyrektor Szkoły.

  Pobierz dokument

  Wróć do