REGULAMIN REKRUTACJI DO SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W OSTROŁĘCE

Rozdział I.

Założenia podstawowe

Zapisy do Społecznej Szkoły Podstawowej  Społecznego Towarzystwa Oświatowego im. ks. Jana Twardowskiego w Ostrołęce trwają przez cały rok. Listę kandydatów prowadzi sekretariat szkoły. Przyjmujemy zapisy dzieci ze wszystkich roczników, w tym dzieci jeszcze nie objęte obowiązkiem szkolnym – w miarę dostępności miejsc. W przypadku braku miejsc,  można zapisać dziecko na listę oczekujących. Osoby z listy rezerwowej przyjmowane będą
do szkoły w przypadku zwolnienia się miejsca w wybranej klasie. Maksymalna liczba uczniów
w zespole klasowym wynosi 16 osób. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, po konsultacji
z rodzicami uczniów klasy i uzyskaniu zgody zarządu, dyrektor szkoły może zwiększyć liczbę uczniów, jednak nie więcej niż do 17. W każdej sytuacji o przyjęciu dziecka do szkoły decyduje dyrektor. Podstawę prawną przyjęcia dziecka do szkoły stanowi zawarcie pisemnej
umowy o świadczenie usług edukacyjnych między dyrektorem szkoły i rodzicami lub opiekunami prawnymi dziecka.

Rozdział II.

Procedura kwalifikacyjna

Przyjęcie dziecka do szkoły odbywa się na drodze procedury kwalifikacyjnej.
Procedura kwalifikacyjna obejmuje następujące działania:

 1. Złożenie przez rodziców lub opiekunów prawnych, zwanych dalej rodzicami, wniosku
  o przyjęcie do szkoły.
 2. Wpłacenie przez rodziców bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej w wysokości ustalonej przez Zarząd SKT nr116 STO w Ostrołęce w terminie do 31 marca. Wpłaty należy dokonać na konto Szkoły nr 88 1600 1462 1809 3994 4000 0001
 3. Wzięcie udział dziecka i rodziców w spotkaniu informacyjnym, które szkoła zorganizuje
  w czerwcu roku poprzedzającego rozpoczęcia nauki (dotyczy uczniów klasy pierwszej).
 4. Nabór uczniów spośród listy kandydatów do klas wyższych dokonuje komisja kwalifikacyjna w składzie:
  1. dyrektor szkoły
  1. psycholog/ pedagog szkolny
  1. nauczyciele uczący w danej klasie
  1. wychowawca klasy.
 5. Komisja kwalifikacyjna dokonuje naboru kandydatów  na podstawie:
 6. kolejności zgłoszeń
 7. rekomendacji komisji kwalifikacyjnej po przeprowadzonych zajęciach edukacyjnych i obserwacjach (tak zwane dni próbne).
 8. Pierwszeństwo w przyjęciu do Szkoły ma:
 9. dziecko pracownika szkoły,
 10. kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza już do szkoły,
 11. kandydat, który brał udział w rekrutacji w roku poprzednim, a z braku miejsc
  nie został wpisany na listę uczniów naszej szkoły,
 12. dzieci uczęszczające do klasy „0” w naszej szkole,
 13. kandydat będący laureatem i finalistą konkursów przedmiotowych, sportowych
  i artystycznych o zasięgu wojewódzkim lub ogólnopolskim z bardzo dobrym                     lub wzorowym zachowaniem.

Dodatkowe niezbędne warunki rekrutacji

Dodatkowo niezbędnym warunkiem do zakończenia procesu rekrutacji i rozpoczęcia nauki w szkole jest:

 • dostarczenie dokumentacji szkolnej z poprzedniej placówki. Dokumentacja
  ta obejmuje w szczególności: badanie dojrzałości szkolnej, kopie świadectwa ukończenia klasy lub szkoły, opinię pedagoga lub psychologa szkolnego.
 • w przypadku posiadania opinii lub orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dostarczenie jej kopii lub podpisanie pisemnego oświadczenia, że dziecko takich
  nie posiada.

Powyższe dokumenty muszą być doręczone do sekretariatu szkoły przed zakończeniem rekrutacji.

Ogłoszenie wyników rekrutacji

Ogłoszenie listy uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia odbywa się poprzez powiadomienie telefoniczne. Regulamin wchodzi w życie z dniem  1 września 2022 r.

Pobierz dokument

Wróć do