REGULAMIN KORZYSTANIA Z DOTOWANYCH PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ  SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W OSTROŁĘCE

§ 1.

Regulamin określa szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych.

§ 2.

 1. Ilekroć w regulaminie mowa o:
 2. szkole – należy przez to rozumieć Społeczną Szkołę Podstawową Społecznego Towarzystwa Oświatowego im. ks. Jana Twardowskiego w Ostrołęce,
 3. uczniu – należy przez to rozumieć ucznia realizującego obowiązek szkolny – ujętego 
  w księdze uczniów Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego im. ks. Jana Twardowskiego w Ostrołęce,
 4. rodzicu ucznia – należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego,
 5. podręcznikach – należy przez to rozumieć podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego ujęte w szkolnym zestawie podręczników,
 6. materiały edukacyjne – należy przez to rozumieć materiał zastępujący
  lub uzupełniający podręcznik umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną,
 7. materiał ćwiczeniowy – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla ucznia służący utrwalaniu przez niego wiadomości i umiejętności,

§ 3.

 1. Podręczniki i materiały edukacyjne są własnością szkoły i znajdują się 
  w zasobach biblioteki szkolnej.
 2. Podręczniki i materiały edukacyjne są wypożyczane uczniom szkoły na okres danego roku szkolnego.
 3. Wypożyczenia podręczników i materiałów edukacyjnych dokonuje nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej na podstawie imiennej listy uczniów sporządzonej i podpisanej przez wychowawcę klasy.
 4. Podręczniki i materiały edukacyjne na dany rok szkolny są wypożyczane i zwracane
  w dniu i w godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem odpowiedzialnym
  za prowadzenie biblioteki szkolnej a wychowawcą klasy.
 5. Podręczniki i materiały edukacyjne są wypożyczane uczniom nie później 
  niż do 15 września danego roku szkolnego.
 6. Wypożyczenie podręcznika i materiałów edukacyjnych może nastąpić również w innym terminie, w trakcie danego roku szkolnego.
 7. Materiały ćwiczeniowe nie podlegają zwrotowi.

§ 4.

Rezygnacja ucznia z nauki w szkole w trakcie roku szkolnego jest równoznaczna
z koniecznością zwrotu wszystkich podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

§ 5.

 1. Jeśli podręcznik składa się z kilku części, uczniowie powinni zwrócić do biblioteki wykorzystaną część przed pobraniem kolejnej. Zwrot ostatniej części następuje nie później niż na tydzień przed zakończeniem zajęć edukacyjnych.
 2. Uczniowie przystępujący do egzaminu poprawkowego zwracają podręczniki i materiały edukacyjne nie później niż do końca sierpnia danego roku.
 3. Nadzór nad zadaniem, o którym mowa w ust. 1., realizuje nauczyciel odpowiedzialny
  za prowadzenie biblioteki szkolnej.
 4. Podczas zwrotu podręcznika/materiału edukacyjnego do biblioteki nauczyciel, o którym mowa w ust.3, dokonuje oględzin i określa stopień jego zużycia.
  Stan podręcznika/materiału edukacyjnego określa się w skali:

bardzo dobry – zużycie minimalne,

dobry – zużycie niewielkie,

dostateczny- zużycie duże, ale umożliwiające korzystanie z podręcznika,

niedostateczny – zużycie uniemożliwiające korzystanie z podręcznika.

 • Stan podręcznika/materiału edukacyjnego wraz z datą oględzin wpisywany
  jest przez nauczyciela bibliotekarza pod numerem inwentarzowym danego podręcznika.
 • W przypadku zgubienia podręcznika/materiału edukacyjnego lub jego zniszczenia sporządza się protokół, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, a rodzice są zobowiązani do zakupu nowego podręcznika.
 • Wartość podręczników określona jest w księdze inwentarzowej księgozbioru.

§ 6.

 1. Uczniowie są zobowiązani do:
 2. używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem,
 3. zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny,
 4. chronienia go przed zniszczeniem lub zagubieniem.
 5. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika/materiału edukacyjnego uczeń
  lub rodzic jest zobowiązany poinformować o tym nauczyciela odpowiedzialnego
  za prowadzenie biblioteki szkolnej.

§ 7.

Zobowiązuje się nauczycieli wychowawców do zapoznania uczniów i ich rodziców
z niniejszym regulaminem.

Pobierz dokument

Wróć do