UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH

zawarta dnia …………. roku w Ostrołęce pomiędzy:

Samodzielnym Kołem Terenowym nr 116 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Ostrołęce,
ul. Koszarowa 3, wpisanym do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod nr KRS 0000151928, reprezentowanym przez pełnomocnika ustanowionego przez Zarząd – Dyrektora Lidię Joannę Gontarz, zwanym dalej w treści umowy usługodawcą a:

1. Panią …………………………,  zamieszkałą w …………………………..

2. Panem ………………., zamieszkałym w …………………………….,
 którzy są przedstawicielami ustawowymi tj. rodzicami lub opiekunami prawnymi dziecka
zwanymi dalej usługobiorcą,

Usługodawca oświadcza, że:

• jest uprawniony do prowadzenia niepublicznej Społecznej Szkoły Podstawowej
Społecznego Towarzystwa Oświatowego im. ks. Jana Twardowskiego w Ostrołęce,
zwanej dalej „Szkołą”,

 • Szkoła jest wpisana do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych pod numerem 106238,

• posiada w tym zakresie ponad trzydziestoletnie doświadczenie,

• dąży do tego, aby w procesie kształcenia i wychowywania zapewnić uczniom warunki niezbędne
dla ich prawidłowego rozwoju.

Usługobiorca deklaruje, że:

• chce, aby dziecko pozostające pod jego opieką uczęszczało do Szkoły,

• akceptuje, że proces nauczania i wychowania, w Szkole prowadzonej przez Stowarzyszenie
jest płatny,

• chce zaangażować się w życie Szkoły, uczestniczyć w życiu Szkoły i wspierać jej działania.

§ 1

1. Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego
im. ks. Jana Twardowskiego w Ostrołęce jest jednostką organizacyjną prowadzoną i nadzorowaną przez usługodawcę, zwaną w dalszej części Szkołą.

2. Zasady organizacji Szkoły oraz przyjmowania uczniów określa Statut Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego
im. ks. Jana Twardowskiego  w Ostrołęce, zwany dalej statutem.

§ 2

Usługobiorca niniejszym oświadcza, iż przysługuje mu władza rodzicielska – jest prawnym opiekunem ucznia ………………….., a także nie został pozbawiony uprawnień do zawarcia niniejszej umowy. 

§ 3

1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych w Społecznej  Szkole Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego
im. ks. Jana Twardowskiego w Ostrołęce dla ucznia ………………, zwanego dalej uczniem.

2. Kształcenie ucznia …………………..  rozpocznie się od dnia ……………… w klasie …………….

3. Zakres kształcenia określony jest przepisami Ministerstwa Edukacji i Nauki,
przy czym jego podstawę mogą stanowić ponadto programy autorskie nauczycieli zatrudnionych
 w Szkole.

4. Zakres i sposób świadczenia usług, o których mowa w ust. 1, określa Statut.

5. Usługobiorca niniejszym oświadcza, że zapoznał się z treścią Statutu Szkoły, akceptuje jego treści i przyjmuje je jako integralną część niniejszej Umowy oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania.

§ 4

  1. Z tytułu świadczenia usług określonych w § 3 usługobiorca zobowiązuje się płacić usługodawcy czesne określone uchwałą Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego nr 116 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Ostrołęce.
  2. Czesne pobierane jest za cały okres nauki dziecka w Szkole (za każdy miesiąc w każdym roku trwania umowy), w tym również za okres wszelkich przerw wakacyjnych, ferii oraz usprawiedliwionych  i nieusprawiedliwionych nieobecności dziecka w Szkole z zastrzeżeniem ustępu 3.
  3. Czesne za uczniów kończących szkołę (klasa VIII) płatne jest przez 10. miesięcy
    ( wrzesień – czerwiec).
  4.  Usługobiorca jest obowiązany uiszczać czesne z góry do 10 dnia każdego miesiąca. W razie opóźnienia w uiszczaniu czesnego usługodawcy służy prawo naliczenia odsetek ustawowych.  Usługobiorca będzie wpłacać czesne na rachunek bankowy Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego im. ks. Jana Twardowskiego w Ostrołęce prowadzony w banku PNB Paribas nr rachunku 88 1600 1462 1809 3994 4000 0001. Za datę spełnienia świadczenia w formie bezgotówkowej uważa się moment uznania rachunku bankowego Szkoły.
  5. Zmiana wysokości czesnego może nastąpić z ważnych powodów, w szczególności zwiększenia kosztów funkcjonowania szkoły, zwiększenia zakresu zadań szkoły, konieczności przeprowadzenia remontów lub napraw. O zmianie wysokości czesnego rodzice/opiekunowie prawni ucznia zostaną powiadomieni na piśmie.

§ 5

Czesne określone w § 4 nie obejmuje:

1) kosztów dodatkowych zajęć dydaktycznych,

2) kosztów uczestnictwa w imprezach pozaszkolnych,

3) składki z tytułu ubezpieczenia dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków przez okres świadczenia usług,

5) obiadów.

§ 6

1. Usługobiorca z tytułu rozpoczęcia nauki w Szkole przez ucznia zobowiązuje się wpłacić bezzwrotne wpisowe określone uchwałą Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego nr 116 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Ostrołęce.

2. Usługobiorca wpłaci wpisowe na rachunek bankowy Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego im. ks. Jana Twardowskiego w Ostrołęce prowadzony w banku
BNP Paribas nr rachunku 88 1600 1462 1809 3994 4000 0001. 

3. Za datę spełnienia świadczenia w formie bezgotówkowej uważa się moment uznania rachunku bankowego Szkoły.

§ 7

W przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez usługobiorcę lub usługodawcę, obowiązek zapłaty czesnego ustaje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło odstąpienie od umowy lub upłynął okres wypowiedzenia umowy. 

§ 8

Usługobiorca ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia
o zmianie wysokości czesnego. Usługobiorca zawiadamia usługodawcę o odstąpieniu od umowy
na piśmie. Brak zawiadomienia w terminie uważany jest za akceptację czesnego w nowej wysokości.

§ 9

Umowa została zawarta na okres nauki od dnia ………….

§ 10

1. Umowa o świadczenie usług edukacyjnych może być rozwiązana w każdym czasie przez każdą
ze stron za miesięcznym okresem wypowiedzenia, przy czym usługodawca może ją wypowiedzieć tylko w wypadku wystąpienia co najmniej jednej z następujących okoliczności:

 a) rodzic lub opiekun prawny nie uiścił po podpisaniu umowy którejkolwiek z opłat wymienionych
w § 4 po uprzednim wezwaniu do zapłaty i wyznaczeniu przez Dyrektora dwutygodniowego terminu do uregulowania zaległości,

b) rodzic lub opiekun prawny zataił stan zdrowia ucznia mający wpływ na realizację procesu
jego kształcenia w Szkole,

c) rodzic lub opiekun prawny nie współpracuje z nauczycielami przy ewentualnym zapobieganiu problemom pedagogicznym i wychowawczym ucznia,

d) uczeń nie respektuje ogólnie przyjętych norm społecznych i zasad funkcjonowania w grupie,

e) w przypadku ucznia przejawiającego problemy pedagogiczne i wychowawcze w sytuacji naruszenia przez tego ucznia zawartego przez niego z Dyrektorem Szkoły kontraktu określającego zasady
 jego postępowania w Szkole,

f) w przypadku zaniechań lub działań rodzica lub opiekuna prawnego ucznia na szkodę dobrego imienia Szkoły,

g) w przypadku naruszania przez rodziców dóbr osobistych nauczycieli lub/i Dyrektora Szkoły.

h) w przypadku rejestrowania przebiegu różnorodnych zajęć organizowanych przez szkołę
na jej terenie i poza nim przez ucznia i/lub rodzica lub opiekuna prawnego,

i) w przypadku niemożności z powodów finansowych zapewnienia uczniowi odpowiedniej dla jego stanu zdrowia opieki pedagogiczno – psychologicznej.

2. Rozwiązanie niniejszej umowy nie zwalnia usługobiorcy z konieczności wniesienia opłat zaległych za okres obowiązywania umowy.

§ 11.

1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
  (Dz. U z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zmianami).

3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.

  ………………………..                                                                                      …………………………

  USŁUGODAWCA                                                                                       USŁUGOBIORCA

Zgoda na publikację wizerunku  

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
w tym wizerunkowych mojego dziecka ……………………………… do celów budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej (między innymi na tablicy ogłoszeń) i w mediach (między innymi na www i na facebooku).

Data i podpis ……………………………………….

Pobierz dokument

Wróć do