Procedura wdrażania innowacji pedagogicznej w Społecznej Szkole Podstawowej
Społecznego Towarzystwa Oświatowego
 im. ks. Jana Twardowskiego w Ostrołęce

 1. Innowacją pedagogiczną jest nowatorskie rozwiązanie programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego im. ks. Jana Twardowskiego w Ostrołęce.
 2. Nauczyciel ma prawo stosowania nowatorskich rozwiązań edukacyjnych w formie innowacji pedagogicznych.
 3. Udział nauczyciela w opracowywaniu i wdrażaniu innowacji pedagogicznych jest dobrowolny.
 4. Działalnością innowacyjną można objąć wybrane zajęcia edukacyjne, wybrany oddział,
  lub określoną grupę uczniów.
 5. Jeżeli wprowadzenie innowacji pedagogicznej wymaga przyznania dodatkowych środków budżetowych, to mogą być one podjęte jedynie w sytuacji, gdy organ prowadzący wyrazi pisemną zgodę na finansowanie zaplanowanych działań.
 6. Innowacja nie może naruszać uprawnień ucznia:
  • do nauki, wychowania i opieki w zakresie ustalonym w obowiązujących przepisach prawa oświatowego,
  • w zakresie uzyskania wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.
 7. Nauczyciel/zespół nauczycieli zgłasza Dyrektorowi Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego im. ks. Jana Twardowskiego w Ostrołęce chęć wdrożenia innowacji pedagogicznej wypełniając kartę innowacji. Karta innowacji stanowi załącznik do niniejszej procedury (Załącznik nr 1).
 8. W karcie zgłoszenia nauczyciel/zespół nauczycieli przedstawia:
  • nazwę (tytuł) innowacji pedagogicznej,
  • rodzaj rozwiązań, jakich innowacja dotyczy (programowe, metodyczne, organizacyjne, mieszane),
  • termin realizacji innowacji pedagogicznej,
  • oddział/oddziały lub grupę/grupy uczniów, które będą objęte działaniami innowacyjnymi,
  • opis innowacji zawierający: uzasadnienie potrzeby wprowadzenia zmian,
  • cele ogólne i cele szczegółowe, zasady innowacji,
  • sposoby ewaluacji podejmowanych działań innowacyjnych.
 9. Do karty zgłoszenia nauczyciel/zespół nauczycieli dołącza pisemną zgodę autora innowacji
  i nauczyciela lub nauczycieli na uczestnictwo w innowacji pedagogicznej. (Załącznik nr 2).
 10. Dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego im. ks. Jana Twardowskiego w Ostrołęce po otrzymaniu od nauczyciela karty zgłoszenia innowacji pedagogicznej wraz z załącznikami sprawdza, czy przedstawiona innowacja spełnia warunki określone w niniejszej procedurze i zatwierdza do realizacji.
 11. W przypadku, gdy innowacja nie spełnia warunków, o których mowa w niniejszej procedurze, Dyrektor informuje nauczyciela/zespół nauczycieli o nieprawidłowościach, proponując
  ich usunięcie lub uzupełnienie.
 12. W przypadku innowacji pedagogicznej wymagającej przyznania na jej realizację dodatkowych środków budżetowych, Dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego im. ks. Jana Twardowskiego w Ostrołęce występuje do organu prowadzącego
   o pisemną  zgodę na finansowanie planowanych działań.
 13. Po zakończeniu wdrażania innowacji pedagogicznej nauczyciel/zespół nauczycieli przeprowadza jej ewaluację. Wyniki ewaluacji przedstawia w formie pisemnej do protokołu rady pedagogicznej.
 14. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą decyzje podejmuje Dyrektor Społecznej
  Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego im. ks. Jana Twardowskiego w Ostrołęce .

Pobierz pełną treść dokumentu z załącznikami

Powrót do