Sfera wspomagania dziecka
w rozwoju
Obszar Treści wychowawczo – profilaktyczne Odpowiedzialni Termin
       
Zadanie zgodnie
z podstawą programową
Działania    
Sfera fizyczna Zdrowie, edukacja zdrowotna, bezpieczeństwo fizyczne 1.Zna i przestrzega zasad bezpiecznego zachowania na terenie szkoły (sala lekcyjna, gimnastyczna, korytarz, boisko, jadalnia świetlica itd.) 1.Zapoznanie z zasadami obowiązującymi na terenie szkoły. Zapoznanie z regulaminami sal gimnastycznych i innych sal oraz pomieszczeń szkolnych (pogadanki i prelekcje w ramach zajęć wychowawczych) wychowawcy nauczyciele   cały rok  
1a. Stosuje się do zasad bezpieczeństwa w szkole, odnajduje drogę ewakuacyjną, rozpoznaje znaki i symbole informujące o różnych rodzajach niebezpieczeństw oraz zachowuje się zgodnie z informacją w nich zawartą; stosuje zasady bezpiecznej zabawy w różnych warunkach i porach roku. 1a.Zapoznanie z drogą ewakuacyjną-przeprowadzenie ćwiczeń ewakuacji z budynku, udział w próbnym alarmie p.poż. Zapoznanie uczniów z zasadami postępowania na wypadek podłożenia ładunku wybuchowego. wychowawcy nauczyciele dyrektor, inspektor BHP wrzesień  
Zapoznanie z zasadami bezpiecznych zabaw i zapoznanie z regulaminem placu zabaw (prelekcje, pogadanki, quiz wiedzy, filmy edukacyjne). wychowawcy, nauczyciele świetlicy wrzesień  
1b. Dba o bezpieczeństwo swoje i innych, bezpiecznie posługuje się prostymi narzędziami. 1b.  Pogadanki i prelekcje szczególnie w ramach lekcji wychowania fizycznego, plastyki, techniki, fizyki, chemii. wychowawcy nauczyciele cały rok
2. Zna zasady bezpiecznego zachowania się  nad wodą, w górach w różnych porach roku. 2.Udział w ogólnopolskich akcjach „Bezpieczne ferie i wakacje” (konkursy, prezentacje, prelekcje) wychowawcy   styczeń, czerwiec  
2a. Posługuje się numerami telefonów alarmowych, formułuje komunikat – wezwanie o pomoc: Policji, Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej. 2b. Zajęcia wychowawcze „Jak postępować w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia”. wychowawcy, nauczyciele cały rok
2b. Ma świadomość istnienia zagrożeń ze środowiska naturalnego, np. nagła zmiana pogody, huragan, ulewne deszcze, burza, susza oraz ich następstwa: powódź, pożar, piorun; określa odpowiednie sposoby zachowania się człowieka w takich sytuacjach. 2c.Zajęcia edukacyjne podczas lekcji z wykorzystaniem m.in. materiałów kampanii społecznej „#ALERT RCB system powiadamiania o zagrożeniach poprzez SMS” wychowawcy nauczyciele cały rok

3.Bezpiecznie uczestniczy w ruchu drogowym jako pieszy, pasażer i rowerzysta.

3a. Rozróżnia podstawowe znaki drogowe, stosuje przepisy bezpieczeństwa w ruchu  drogowym i miejscach publicznych; przestrzega zasad zachowania się w środkach publicznego transportu zbiorowego.

3. Zajęcia wychowawcze dotyczące bezpieczeństwa komunikacyjnego (prelekcje, konkursy, spotkanie z Policjantem). wychowawcy, nauczyciele cały rok  
3a. Prelekcje i pogadanki podczas zajęć z wychowawcą oraz w ramach realizacji podstawy programowej w klasach I-III.    
Przygotowanie uczniów do egzaminu na kartę rowerową. nauczyciel techniki cały rok
4. Dba o bezpieczeństwo własne i innych uczestników grupy, w tym bezpieczeństwo związane z komunikacją za pomocą nowych technologii. 4. Prelekcje, warsztaty i zajęcia  wychowawcze dotyczące bezpiecznego zachowania się w cyberprzestrzeni i w realnym świecie. Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu. wychowawcy, pedagog, nauczyciele   cały rok  
4a. Stosuje zasady bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń cyfrowych. 4a. Zajęcia z wychowawcą na temat korzystania z sieci internetowej przy wykorzystaniu elementów programów i projektów: Owce w sieci”, „Bezpieczne Interneciaki”. Zajęcia edukacyjne w ramach lekcji informatycznych i  zajęć z wychowawcą. wychowawcy, pedagog, nauczyciel informatyki, nauczyciele świetlicy cały rok  
4b. Respektuje ograniczenia związane z czasem pracy z urządzeniami cyfrowymi oraz stosuje zasady netykiety. 4b. c. d. Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu – konkursy, zajęcia edukacyjne, projekcje filmów profilaktycznych. Przedstawienie rodzicom propozycji zapoznania się z materiałami Kampanii „Bądź z innej bajki” oraz „Nie zgub dziecka w sieci”. wychowawcy, pedagog, nauczyciel informatyki   luty
4c. Ma świadomość obecności nieprawdziwych informacji, np. w przestrzeni wirtualnej, publicznej.
4d. Ma świadomość pozytywnego znaczenia technologii w życiu człowieka.
5.Zna zasady zdrowego stylu życia. 5.Obchody Światowego Dnia Zdrowia, Dnia Ochrony Zdrowia Psychicznego. wychowawcy, pedagog, nauczyciel przyrody, biologii, wychowania fizycznego październik, kwiecień, maj  
5a. Dba o higienę oraz estetykę własną i otoczenia. 5a.Zajęcia informacyjno-edukacyjne na temat higieny w ramach zajęć z wychowawcą oraz lekcji biologii.   wychowawcy, nauczyciel biologii cały rok  
Udział w konkursie na najładniejszą salę. wychowawcy cały rok  
5b. Ubiera się odpowiednio do stanu pogody, poszukuje informacji na temat pogody wykorzystując np. Internet. 5b. Zajęcia edukacyjne w ramach zajęć edukacji wczesnoszkolnej oraz lekcji przyrody, biologii, geografii. wychowawcy, nauczyciele przyrody, biologii cały rok  
5c. Dba o aktywny wypoczynek podejmując aktywność fizyczną w różnych warunkach atmosferycznych. 5c.Udział w zajęciach plenerowych, zabawach na placu zabaw. Organizacja Dnia Sportu. wychowawcy, nauczyciele świetlicy, wychowania fizycznego cały rok  
5d. Bierze udział w różnych formach aktywności  ruchowej i fizycznej podczas zajęć lekcyjnych, świetlicowych i pozalekcyjnych. 5d. Udział uczniów w różnorodnych formach aktywności: zajęciach sportowych, treningach i zawodach sportowych. wychowawcy, nauczyciele świetlicy, wychowania fizycznego cały rok  
5e. Przygotowuje posiłki służące utrzymaniu zdrowia. 5e.f. Zajęcia w ramach lekcji techniki. nauczyciele techniki, świetlicy cały rok
5f. Wymienia wartości odżywcze produktów żywnościowych; ma świadomość znaczenia odpowiedniej diety dla utrzymania zdrowia, ogranicza spożywanie posiłków o niskich wartościach odżywczych i niezdrowych, zachowuje umiar w spożywaniu produktów słodzonych, zna konsekwencje zjadania ich w namiarze. Udział w akcji „Dzień zielony- zdrowe odżywianie”. wychowawcy   cały rok
Sfera emocjonalna, intelektualna, psychiczna Bezpieczeństwo psychiczne
i profilaktyka zachowań ryzykownych
1.Rozpoznaje i rozumie swoje emocje i uczucia, nazywa je.   Zajęcia edukacyjno-wychowawcze „Znam i rozumiem własne emocje”. Bajki terapeutyczne. Wykorzystanie podczas zajęć z wychowawcą elementów takich programów jak np. „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej” itp. pedagog, psycholog, wychowawcy październik  
1a. Rozumie potrzebę tworzenia relacji. 1a. Zajęcia integracyjne w klasach. pedagog, psycholog, wychowawcy wrzesień
1b. Ma świadomość przeżywanych emocji i posiada umiejętność panowania nad nimi oraz wyrażania ich w sposób umożliwiający współdziałanie w grupie oraz adaptację w nowej grupie.   1c. Uświadamia sobie uczucia przeżywane przez inne osoby z jednoczesną próbą zrozumienia, dlaczego one występują.   1d. Posiada umiejętność odczuwania więzi uczuciowej i potrzebę jej budowania, w tym więzi z rodziną, społecznością szkoły i wspólnotą narodową. 1b. Obchody Światowego Dnia Życzliwości, Międzynarodowego Dnia Szczęścia. pedagog, psycholog, wychowawcy listopad  
Zajęcia z wykorzystaniem elementów takich programów jak np: „Wspomaganie rozwoju Psychospołecznego Dzieci Nieśmiałych”, „Wspomaganie rozwoju psychospołecznego dzieci nielubianych przez rówieśników z powodu zachowań antyspołecznych”, „Profilaktyczny Bank Dobrych Praktyk”. pedagog, psycholog, wychowawcy cały rok
Zajęcia z wykorzystaniem elementów takich programów jak np: „Spójrz inaczej”, „Cukierki”. pedagog, psycholog, wychowawcy cały rok
2. Rozumie odczucia zwierząt, wyraża te stany za pomocą wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz różnorodnych artystycznych form wyrazu. 2. Zajęcia edukacyjne w ramach realizacji podstawy programowej w klasach I-III. Działalność charytatywna – pomoc zwierzętom. Realizacja programu edukacyjno-wychowawczego, którego głównym celem jest propagowanie postawy pełnej szacunku do ludzi, poprzez kształtowanie empatii do zwierząt (udział w Kampaniach i Projektach prozwierzęcych). wychowawcy, pedagog, nauczyciele biologii i przyrody, koło wolontariatu cały rok
3. Rozróżnia pożądane i niepożądane zachowania innych osób (również uczniów) korzystających z technologii, zwłaszcza w sieci Internet. 3a. Przestrzega zasad dotyczących korzystania z efektów pracy innych osób i związanych z bezpieczeństwem w Internecie. Udział w wybranych kampaniach i akcjach społecznych dotyczących bezpieczeństwa w Internecie. wychowawcy , pedagog, psycholog grudzień
Zajęcia z wykorzystaniem elementów programu „Sieciaki”  oraz materiałów  Fundacji Panoptykon.. wychowawcy cały rok
4. Zna sposoby radzenia sobie ze stresem. 4. Zajęcia profilaktyczno-edukacyjne „Stres nie taki zły-jak go pokonać?” wychowawcy, psycholog, pedagog wychowawcy, nauczyciele, psycholog, pedagog cały rok  
5. Zna konsekwencje zdrowotne stosowania używek: tytoń, e-papierosy, alkohol oraz substancji psychoaktywnych (leki, dopalacze, narkotyki) 5. Zajęcia edukacyjno-profilaktyczne z wykorzystaniem elementów programów: „Znajdź właściwe rozwiązanie.   wychowawcy, psycholog, pedagog cały rok
Zajęcia profilaktyczne z wykorzystaniem elementów programów „Tylko słabi gracze biorą dopalacze” oraz elementów takich programów jak np. „Archipelag skarbów”. psycholog, pedagog, wychowawcy cały rok
  wychowawcy, nauczyciele biologii i przyrody, pedagog, Sanepid cały rok
6. Zna przyczyny i skutki otyłości oraz nieuzasadnionego odchudzania się i używania sterydów. 6. Zajęcia z wykorzystaniem elementów programu „Trzymaj formę”. wychowawcy   cały rok
7. Wsparcie uczniów i rodziców w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Częste kontakty i rozmowy z uczniami, objęcie wsparciem osób nieśmiałych i wycofanych, docenianie każdej aktywności, angażowanie do dodatkowych zadań podczas lekcji i przerw. Stała współpraca z rodzicami w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami. Dyżury/konsultacje specjalistów. Przekazywanie rodzicom materiałów dotyczących spraw wychowawczych, stanów emocjonalnych, pokonywania lęku m.in. przed brakiem akceptacji w grupie, stresu, budowania na nowo relacji interpersonalnych. Diagnoza sytuacji wychowawczej w klasach (obserwacja, rozmowy z uczniami) – konsultacje między nauczycielami a pedagogiem i psychologiem.   wychowawcy, nauczyciele, pedagog, psycholog cały rok
Sfera społeczna Relacje, kształtowanie postaw prospołecznych 1.Identyfikuje się z grupą społeczną, do której należy: rodzina, klasa w szkole, drużyna sportowa, społeczność lokalna, naród.   1a.Respektuje normy i reguły postępowania w tych grupach.   1b. Przyjmuje konsekwencje swojego uczestnictwa w grupie i własnego postępowania.   Udział w wyborach samorządu klasowego i szkolnego. wychowawcy, opiekun Samorządu Uczniowskiego wrzesień
Udział w imprezach integracyjnych (dzień czerwony, dzień integracji sportowej, gry terenowe itp.). wychowawcy, opiekun Samorządu Uczniowskiego cały rok
1a. Zapoznanie z systemem oceniania zachowania oraz prawami i obowiązkami ucznia. wychowawca, Rzecznik Praw Ucznia wrzesień
1.b. Obchody Dnia Praw Dziecka, obchody Dnia Dziecka. wychowawcy pedagog, psycholog grudzień/czerwiec
1c. Posiada umiejętność tworzenia relacji, współdziałania, współpracy oraz samodzielnej organizacji pracy w małych grupach, w tym organizacji pracy przy wykorzystaniu technologii. 1c. Działalność Szkolnego Klubu Wolontariatu i działalność charytatywna uczniów „ Pola nadziei”. wychowawcy opiekun klubu cały rok
2. Posiada umiejętności rozpoznawania i rozwiązywania prostych problemów w życiu społecznym, dba o własny rozwój.   3.Planuje i realizuje własne projekty/prace; realizując te projekty/prace współdziała w grupie; współpracuje z uczniami, wymienia się z nimi pomysłami i doświadczeniami, wykorzystując technologię. 2 i 3. Realizacja projektów edukacyjnych i wychowawczych. wychowawcy cały rok
Zajęcia z zakresu edukacji finansowej z wykorzystaniem materiałów udostępnianych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, Mapy Karier oraz elementów programu „Młodzi przedsiębiorczy”. doradca zawodowy cały rok
4. Wyjaśnia, iż wszyscy ludzie posiadają prawa i obowiązki, wymienia własne prawa i obowiązki, przestrzega ich i stosuje je w codziennym życiu. 4. Obchody Światowego Dnia Praw Człowieka. wychowawcy, Rzecznik Praw Ucznia, pedagog, Policja grudzień
Zajęcia z zakresu edukacji prawnej w ramach lekcji historii, zajęć z wychowawcą. nauczyciele historii, wychowawcy, pedagog cały rok
4a. Prezentuje postawę demokratyczną. 4a. Wybory oraz działalność Samorządu Uczniowskiego. wychowawcy, opiekun Samorządu Uczniowskiego, Wrzesień/cały rok
5.Obdarza szacunkiem koleżanki, kolegów i osoby dorosłe, w tym starsze oraz okazuje szacunek za pomocą prostych form wyrazu oraz stosownego zachowania. 5. Obchody Dnia Osób Niepełnosprawnych, Światowego Dnia świadomości Autyzmu „Bądź niebieski” Współpraca z Domem Pomocy Społecznej. opiekun koła wolontariatu, wychowawcy nauczyciele świetlicy cały rok
5a. Szanuje zwyczaje i tradycje różnych grup społecznych i narodów, przedstawia i porównuje zwyczaje ludzi, np. dotyczące świąt w różnych regionach Polski, a także w różnych krajach. 5a. Zajęcia z wykorzystaniem materiałów i elementów programu „Szkoła tolerancji”. wychowawcy cały rok
5b.Prezentuje postawę szacunku dla dziedzictwa narodowego i ogólnoświatowego oraz ciekawości poznawczej, otwartości i tolerancji. 5b. Udział w wystawach, wernisażach, spektaklach teatralnych. Wycieczki do muzeów. Udział w projekcjach filmowych (filmy, spektakle teatralne) w ramach zajęć lekcyjnych. Wirtualne zwiedzanie zabytków, muzeów, wystaw itp.   wychowawcy, nauczyciele cały rok
6. Prezentuje postawę proekologiczną, rozróżnia i stosuje zasadę segregowania różnorodnych odpadów, ma świadomość przyczyn i skutków takiego postępowania. 6. Zajęcia w ramach lekcji przyrody, geografii, biologii, techniki. Zajęcia ekologiczne w blokach tematycznych – edukacja wczesnoszkolna. Zajęcia z wykorzystaniem materiałów udostępnianych przez  Fundację Partnerstwo dla Środowiska i Fundusz Partnerstwa. nauczyciele, przyrody, biologii, geografii, techniki, wychowawcy cały rok
6a. Chroni przyrodę, wskazuje wybrane miejsca ochrony przyrody oraz parki narodowe, pomniki przyrody w najbliższym otoczeniu – miejscowości, regionie. 6a. Obchody Dni Sprzątania Świata oraz Dnia Ziemi. wychowawcy, nauczyciele przyrody, biologii, geografii, techniki wrzesień, kwiecień
7. Zna zasady zachowania fair play i kulturalnego kibicowania. 7. Udział w zawodach, turniejach oraz konkursach: kalendarz adwentowy, koncert świąteczny, dzień liczy PI, konkurs ekologiczny, zawody sportowe.   wychowawcy, nauczyciele wychowania fizycznego cały rok
8.Umiejętnie i samodzielnie organizuje czas przeznaczony na odpoczynek indywidualny i w grupie. 8. Zajęcia edukacyjne w ramach realizacji podstawy programowej w klasach I-III. Realizacja elementów programu profilaktycznego: „Trzymaj formę”. wychowawcy, nauczyciele wychowania fizycznego , cały rok
Sfera duchowa i aksjologiczna Kultura, wartości, normy, wzorce zachowań 1.Ma świadomość wartości uznanych przez środowisko domowe, szkolne, lokalne i narodowe; potrzebę aktywności społecznej opartej o te wartości. 1a. Posiada umiejętność nazywania poznanych wartości, oceny postępowania innych ludzi, odwoływania się w ocenie do przyjętych zasad i wartości. 1.1a Zajęcia wychowawcze: „Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania”, „Czytanie na polanie” wychowawcy, pedagog, psycholog wrzesień czerwiec
Zajęcia edukacyjne w ramach zajęć z wychowawcą, lekcji języka polskiego i historii.   wychowawcy nauczyciele języka polskiego, historii cały rok
1b. Ocenia swoje postępowanie i innych osób, odnosząc się do poznanych wartości, takich jak: godność, honor, sprawiedliwość, obowiązkowość, odpowiedzialność, przyjaźń, życzliwość, umiar, powściągliwość, pomoc, zadośćuczynienie, przepraszanie, uznanie, uczciwość, wdzięczność oraz inne, respektowane przez środowisko szkolne. 1b. Dokonywanie samooceny i oceny innych uczniów na zakończenie półrocza i roku szkolnego.   wychowawcy styczeń, czerwiec
2.Prezentuje postawę właściwie rozumianej tolerancji dla twórczości innych osób z uwzględnieniem poszanowania godności człowieka oraz postawy odpowiedzialności za treść i formę własnej twórczości. 2. Zajęcia edukacyjno-wychowawcze wyjaśniające pojęcia ściąga, plagiat, gotowiec? wychowawcy, pedagog marzec
3. Prezentuje postawę obywatelską i prowspólnotową –  od rodziny i szkoły przez wspólnotę lokalną i regionalną, aż do wspólnoty narodowej, państwowej i międzynarodowej. 3.Obchody Europejskiego Dnia Języków, Dzień Europy. nauczyciele języków obcych wrzesień, maj
3a.Zna i  uczestniczy w świętach narodowych i innych ważnych dniach pamięci narodowej, zachowuje się godnie i z szacunkiem podczas śpiewania lub słuchania hymnu, wyjścia pocztu sztandarowego, wciągania flagi na maszt itp. 3a. Obchody Święta Edukacji Narodowej, Święta Niepodległości, Święta Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Święta Flagi. Dzień pamięci wybuchu II wojny światowej. Zajęcia edukacyjne w ramach lekcji muzyki, języka polskiego i historii. wychowawcy, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele muzyki, języka polskiego, historii zgodnie z kalendarzem świąt
Udział w konkursach i uroczystościach związanych z obchodami święta Niepodległości. wychowawcy, nauczyciele muzyki,  nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego, historii cały rok
3b. Zna godło, barwy,  mundur wojskowy, wybrane stroje ludowe, np. związane z regionem Polski, w którym mieszka. 3b.Zajęcia  w ramach  edukacji wczesnoszkolnej oraz w czasie lekcji historii i języka polskiego. wychowawcy, nauczyciele muzyki,  nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego, historii cały rok
3c. Zna utwory patriotyczne i historyczne, rozpoznaje i śpiewa hymn Polski i hymn szkoły. 3c. Zajęcia edukacji muzycznej. Udział w uroczystościach szkolnych. Obchody Święta Patrona Szkoły. wychowawcy, nauczyciele muzyki,  nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego, historii cały rok
3d.Rozumie legendy, fakty historyczne, tradycje, elementy kultury materialnej i duchowej oraz pojęcia i symbole z nimi związane, takie jak: rodzina, dom, naród, ojczyzna, kraj. 3d. Zajęcia w ramach ed. wczesnoszkolnej oraz w czasie lekcji języka polskiego, historii. Udział w konkursach. wychowawcy, nauczyciele muzyki,  nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie cały rok
4.Uczestniczy w kulturze oraz wyraża swoje spostrzeżenia i przeżycia za pomocą plastycznych, muzycznych i technicznych środków wyrazu, a także przy użyciu nowoczesnych technologii. 4. Udział w wystawach, wernisażach, spektaklach teatralnych, konkursach plastycznych, muzycznych, technicznych itp. Udział w projekcjach filmowych (filmy, spektakle teatralne) w ramach zajęć lekcyjnych. Wirtualne zwiedzanie zabytków, muzeów, wystaw itp. wychowawcy, nauczyciele muzyki,  nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, plastyki, techniki, informatyki, świetlicy cały rok
5.Prezentuje zainteresowania czytelnicze. 5. Realizacja zadań wynikających z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Obchody Światowego Dnia Bibliotek. nauczyciel biblioteki, języka polskiego oraz innych przedmiotów, współpraca z Biblioteką Miejską cały rok

Pobierz dokument

Powrót do