KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W OSTROŁĘCE 2023/2024

1Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/20244 września 2023r.
2Pierwsze zebranie z rodzicami – poinformowanie rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych,                  o sposobach sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych oraz zasadach oceniania zachowania. Podpisanie umów świadczenia usług, oświadczeń i innych dokumentów. Przekazanie komunikatów dyrektora CKE rodzicom ósmoklasistów14 września 2023r.
3Konsultacje  9 listopada 2023r.
4Termin poinformowania uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych9 grudnia 2023r.  
5Termin poinformowania uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych śródrocznych niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych oraz nagannych i nieodpowiednich ocenach zachowania9 grudnia 2023r.
6Zimowa przerwa świąteczna  23 grudnia 2023r. – 31 grudnia 2023r.
7Termin wystawiania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych8 stycznia 2024r.  
8Śródroczna Rada Pedagogiczna – przeprowadzenie klasyfikacji i zatwierdzenie jej wyników  9 stycznia 2024r.
9Zebranie z rodzicami11 stycznia 2024r.  
10Ferie zimowe  15 – 28 stycznia 2024r.
11Wiosenna przerwa świąteczna  28 marca – 02 kwietnia 2024r.
12Egzamin ósmoklasisty 14,15,16 maja 2024r. 
13Termin poinformowania uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych końcoworocznych ocenach klasyfikacyjnych17 maja 2024r.
14Termin poinformowania uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych końcoworocznych niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych oraz nagannych                    i nieodpowiednich ocenach zachowania17 maja 2024r.
15Termin wystawienia ocen klasyfikacyjnych14 czerwca 2024r.  
16Końcoworoczne posiedzenie Rady Pedagogicznej – przeprowadzenie klasyfikacji i zatwierdzenie jej wyników  18 czerwca 2024r.
17Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych  21 czerwca 2024r.
18Ferie letnie  22.06-31.08. 2024r.
19 Zebranie Rady Pedagogicznej Zatwierdzenie wykazu podręczników obowiązujących w szkole na rok szkolny 2023/202425 czerwca 2024r.
20Egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne    Ostatni tydzień sierpnia 2024r.
21Dni wolne wynikające z kalendarza świąt państwowych                         i kościelnych 1 listopada 2023 r. (środa)   11 listopada 2023r. (sobota) 1 stycznia 2024r. (poniedziałek) 6 stycznia 2024r. (sobota)   1 maja 2024r. (środa)   3 maja 2024r. (piątek)  30 maja 2024r. (czwartek)
22Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych13 października 2023r.(piątek) 2 maja 2024r.(czwartek) 14,15,16 maja 2024r. (wtorek, środa, czwartek -egzamin ósmoklasisty) Ew. 29, 30 kwietnia 2024r (poniedziałek, wtorek) 31 maja 2024r.(piątek)

Zaopiniowano dnia 28 sierpnia 2023r.

Pobierz dokument

Wróć do