PROCEDURY UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO KS. JANA TWARDOWSKIEGO  W OSTROŁĘCE

I. Ogólne zasady

 1. Kartę rowerową może uzyskać osoba, która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnęła wymagany wiek 10 lat.
 2. Do uzyskania karty rowerowej uczniowie klas IV przygotowywani są na zajęciach z wychowania komunikacyjnego w ramach przedmiotu zajęcia techniczne oraz na wybranych lekcjach wychowania fizycznego.
 3. Sprawdzenia kwalifikacji osoby ubiegającej się o kartę rowerową dokonują: nauczyciel posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego, policjant lub policjant w stanie spoczynku posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego, egzaminator lub instruktor.
 4. Uczeń, aby otrzymać kartę rowerową musi:
 5. uzyskać pozytywną opinię wychowawcy na podstawie obserwacji zachowania ucznia,
 6. uzyskać zgodę rodziców (opiekunów) na wydanie karty rowerowej,
 7. zaliczyć test sprawdzający wiadomości teoretyczne z przepisów ruchu drogowego – minimum 80% punktów możliwych do uzyskania,
 8. wykazać się umiejętnościami praktycznymi z zakresu jazdy na rowerze z uwzględnieniem zasad ruchu drogowego – co najmniej 90% manewrów,
 9. znać zasady obsługi technicznej roweru,
 10. w ramach zajęć technicznych przejść szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,
 11. oddać arkusz zaliczeń ubiegającego się o kartę rowerową (załącznik nr 1) oraz zdjęcie legitymacyjne.
 12. Terminy egzaminu teoretycznego i praktycznego oraz egzaminów poprawkowych ustala dyrektor szkoły, co najmniej dwa tygodnie przed planowanymi egzaminami.
 13. Egzamin teoretyczny i praktyczny odbywa się w obecności komisji egzaminacyjnej w składzie:

a) nauczyciel posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego,

b) dyrektor szkoły lub nauczyciel przez niego wyznaczony.

Egzamin teoretyczny ma formę testu jednokrotnego wyboru. Test zawiera pytania dotyczące przepisów ruchu drogowego, znaków i sygnałów drogowych, zasad bezpiecznego poruszania się po drogach oraz wiadomości z pierwszej pomocy.

Uczeń ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego w terminach wyznaczonych przez dyrektora szkoły.

Praktyczna nauka oraz ćwiczenia jazdy rowerem prowadzone są na zajęciach technicznych oraz indywidualnie przez uczniów i ich rodziców po zajęciach lekcyjnych.

Egzamin praktyczny polega na wykonaniu następujących zadań egzaminacyjnych:

a) przygotowanie do jazdy i ruszanie z miejsca na płaskim terenie,

b) poprawne wykonanie manewru skrętu w lewo na drodze dwukierunkowej,

c) prawidłowe ominięcie przeszkody na drodze,

d) hamowanie i zatrzymanie pojazdu w określonych miejscach oraz jazda slalomem,

e) właściwe reagowanie na znaki i sygnały drogowe.

11. Egzamin praktyczny odbywa się na odpowiednio przygotowanym szkolnym placu manewrowym, a w razie niesprzyjających warunków pogodowych na sali gimnastycznej.

12. Uczeń ma obowiązek przystąpić do egzaminu praktycznego na sprawnym technicznie i przepisowo wyposażonym rowerze.

13. W celu uzyskania karty rowerowej uczeń składa wypełniony arkusz wraz ze zdjęciem u nauczyciela techniki. Nauczyciel przekazuje arkusze, zdjęcia opisane danymi ucznia oraz listę uczniów, którzy spełnili wymagania uzyskania karty rowerowej, do sekretariatu szkoły.

14. Dyrektor szkoły, na podstawie wypełnionego arkusza zaliczeń, wydaje nieodpłatnie uczniom karty rowerowe.

15. Szkoła prowadzi rejestr wydanych kart, który przechowywany jest w szkole do czasu osiągnięcia przez ucznia 18 lat.

16. W przypadku zgubienia lub zniszczenia karty rowerowej uczeń składa
w sekretariacie szkoły podanie z prośbą o wydanie duplikatu.

II. Zakres umiejętności i wiadomości niezbędnych do uzyskania Karty Rowerowej

1. Na zajęciach technicznych w klasie czwartej uczniowie poznają obowiązkowe przepisy i znaki drogowe umożliwiające zdobycie karty rowerowej.

2. Tematyka wychowania komunikacyjnego realizowana jest w ramach przedmiotu zajęcia techniczne w postaci zajęć teoretycznych wg Rocznego planu pracy z zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania „Jak to działa?”.

III. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi procedurami mają zastosowania przepisy Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz.U. z 2013 r., poz.512)

Pobierz dokument z załącznikami

Wróć do